Vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety

Vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety je možné len u ročných alebo polročných e-vignet. Ak dôjde k odhláseniu vozidla s evidenčnou značkou, na ktorú sa viaže ročná alebo polročná e-vigneta z evidencie evidovaných vozidiel pred uplynutím jej platnosti, vlastník alebo držiteľ vozidla môže požiadať prevádzkovateľa spoplatnenej cesty o vrátenie časti hodnoty ročnej alebo polročnej e-vignety za obdobie odo dňa, keď bolo vozidlo odhlásené z evidencie evidovaných vozidiel do dňa jej platnosti.

To isté platí, ak je na vozidlo s evidenčným číslom, na ktoré je viazaná e-vigneta, pred uplynutím jej platnosti príslušný orgán vydal novú tabuľku s evidenčným číslom s iným označením (napr. z dôvodu odcudzenia alebo straty tabuľky s evidenčným číslom), a to na obdobie odo dňa vydania novej tabuľky s evidenčným číslom do uplynutia platnosti e-vignety.

Vračilo sorazmernega dela
Ak vozidlo, na ktoré je viazaná e-vigneta, odhlásite z evidencie registrovaných
vozidiel, môžete podať žiadosť o vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety.

Pre vozidlá registrované v Slovinskej republike prevádzkovateľ spoplatnenej cesty z úradnej moci získa potrebné údaje priamo nahliadnutím do evidencie registrovaných motorových vozidiel.

Ak bolo vozidlo registrované v zahraničí, žiadateľ musí k žiadosti o vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety priložiť aj potvrdenie príslušného orgánu v danej krajine o vyradení vozidla z evidencie registrovaných motorových vozidiel a overeným prekladom tohto dokladu do slovinčiny.

Ak vlastníctvo vozidla prejde spolu s evidenčným číslom vozidla, na ktoré sa viaže ročná alebo polročná e-vigneta na nového vlastníka alebo držiteľa vozidla, predchádzajúci vlastník alebo držiteľ vozidla nemôže uplatniť právo na vrátenie peňazí. Vlastník alebo držiteľ vozidla tiež nemá nárok na vrátenie pomernej časti hodnoty ročnej alebo polročnej e-vignety, ak je elektronická diaľničná známka viazaná na dočasnú tabuľku s evidenčným číslom skúšobného vozidla.

O vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety môžete požiadať v internetovom obchode, kde sa musíte zaregistrovať. Žiadosť môžete podať aj na predajných miestach Dars (DarsGo servisy) alebo poštou vyplnením formulára, vytlačeníte a podpíšete a spolu s kópiou faktúry za nákup e-vignety odošlete na adresu Dars d.d., Dunajska 7, 1000 Ľubľana, s pripísaním "Pre e-vignetu".

Dars má nárok na kompenzáciu zaplatenú vlastníkom alebo držiteľom vozidla za účelom vybavenia žiadosti o vrátenie pomernej časti hodnoty ročnej alebo polročnej e-vignety. Prevádzkovateľ spoplatnenej cesty zaplatí vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla pomernú časť z hodnoty ročnej alebo polročnej e-vignety zníženú o poplatok vo výške 6 eur (s DPH).

Ak Dars vyhovie žiadosti, zákazník dostane e-mailom alebo klasickou poštou oznámenie o sume, ktorá bude prevedená na jeho bankový účet. Vrátenie pomernej časti e-známky bude uskutočnené najneskôr do 30 dní odo dňa, keď Dars žiadosti vyhovie.

Zákazník môže požiadať o vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety najneskôr do 30 dní odo dňa vyradenia vozidla z evidencie registrovaných vozidiel alebo odo dňa vydania novej tabuľky s iným evidenčným číslom. K žiadosti je potrebné priložiť faktúru za nákup e-vignety, pre ktorú žiadate vrátenie.