Preprava oslobodená od platby mýta

Zákon o výbere mýty stanovuje určité výnimky z povinnosti platiť mýto. Ako je uvedené v článku 9, mýto sa neplatí za:

  • prepravu prednostnými vozidlami a pre sprievodné vozidlá vrátane sprievodných vozidiel,
  • prepravu vojenskými vozidlami Slovinskej armády,
  • prepravu cudzími vojenskými vozidlami na plnenie úloh obrany štátu, medzinárodných mierových síl a iných úloh obrany a bezpečnosti, ak tak ustanovujú medzinárodné zmluvy,
  • prepravu vozidlom na účely humanitárnej pomoci osobám postihnutým mierom alebo vojnou, prírodnými a inými katastrofami alebo ozbrojeným konfliktom a
  • preprava vozidlami prevádzkovateľa spoplatnenej cesty na výkon činností údržby spoplatnených ciest a činností spojených s výberom mýta.

To znamená, že takéto vozidlá nemusia mať e-vignetu, avšak pred použitím spoplatnenej cesty musia byť zaregistrované v systéme e-vignet. Pokyny na vykonanie tohto postupu si prečítajte nižšie.

Strana, ktorá žiada o oslobodenie od mýta, musí oznámiť prevádzkovateľovi spoplatnenej cesty všetky zmeny týkajúce sa konkrétneho oslobodenia od mýta.

Vozila s prednostjo

Vozidlá s prednosťou

Vozidlá s prednosťou a sprievodné vozidlá, vrátane sprievodných vozidiel, sú všetky vozidlá bez ohľadu na krajinu registrácie, ktoré sú vybavené špeciálnymi výstražnými svetlami v súlade s predpismi upravujúcimi pravidlá cestnej premávky alebo ktoré v súlade s týmito predpismi používajú špeciálne svetelné a zvukové znamenia pri vykonávaní naliehavých úloh.

Evidenciu vozidiel s prednosťou v systéme e-vignety vykoná orgán, ktorý tieto vozidlá používa pri plnení svojich úloh, prostredníctvom webového portálu (potrebná registrácia), alebo pošle ich zoznam v elektronickej forme vyplnením formulára "Preposielanie zoznamu vozidiel s prednosťou, sprievodných vozidiel a sprievodných vozidiel" na Operačné stredisko kontroly mýta na e-mailovú adresu occn@dars.si, ktoré ich zaregistruje do systému e-vignety.

Vozidlá Slovinskej armády

Sú to všetky vozidlá, ktoré sú označené poznávacími značkami pre vozidlá Slovinskej armády. Evidenciu týchto vozidiel v systéme e-vignety vykoná orgán, ktorý tieto vozidlá používa pri plnení svojich úloh, prostredníctvom webového portálu (potrebná registrácia), alebo pošle ich zoznam v elektronickej forme vyplnením formulára "Preposielanie zoznamu vozidiel s prednosťou, sprievodných vozidiel a sprievodných vozidiel" na Operačné stredisko kontroly mýta na e-mailovú adresu occn@dars.si, ktoré ich zaregistruje do systému e-vignety.
 

Humanitarni prevozi

Humanitárna preprava

Od platby mýta sú oslobodené aj vozidlá na účely humanitárnej pomoci osobám postihnutým mierom alebo vojnou, prírodnými a inými katastrofami alebo ozbrojeným konfliktom. Pre humanitárnu dopravu je potrebné v internetovom obchode elektronicky vyplniť žiadosť na oslobodenie od mýta z dôvodu prepravy humanitárnej pomoci, ktorá si vyžaduje registráciu, alebo formulár spolu s požadovanými prílohami zaslať na e-mailovú adresu occn@dars.si alebo faxom: +386 5 700 25 08.

Vozidlá sú po schválení Operačným strediskom kontroly mýta evidované v systéme e-vignety a po dobu platnosti oslobodenia od mýta nepotrebujú elektronickú známku. Ak Operačné stredisko kontroly mýta žiadosť zamietne alebo je podaná neskoro, vozidlá na používanie spoplatnených ciest musia mať platnú e-vignetu a rovnako musia mať platnú e-vignetu, ak používajú spoplatnenú cestu kedykoľvek mimo obdobia, na ktoré boli oslobodené od mýta.

Tuja vojaška vozila

Cudzie vojenské vozidlá

Na oslobodenie od platby mýta majú nárok aj cudzie vojenské vozidlá na plnenie úloh obrany štátu, medzinárodných mierových síl a iných úloh obrany a bezpečnosti, ak tak ustanovujú medzinárodné zmluvy. Prepravu takýmito vozidlami musí príslušný orgán oznámiť najmenej 24 hodín pred vstupom cudzích vojenských vozidiel do spoplatnenej cestnej siete vyplnením formulára "Oznámenie o preprave cudzích vojenských síl" a poslať ho Operačnému stredisku kontroly mýta na e-mailovú adresu occn@dars.si.

Po schválení Operačným strediskom kontroly mýta sú vozidlá evidované v systéme e-vignety po dobu platnosti oslobodenia od mýta. Ak Operačné stredisko kontroly mýta žiadosť zamietne alebo je podaná neskoro, vozidlá na používanie spoplatnených ciest musia mať platnú e-vignetu a rovnako musia mať platnú e-vignetu, ak používajú spoplatnenú cestu kedykoľvek mimo obdobia, na ktoré boli oslobodené od mýta.

Vozila za vzdrževanje avtocest

 Vozidlá správcov spoplatnených ciest

Od platenia mýta sú oslobodené aj vozidlá prevádzkovateľa spoplatnených ciest používané na údržbu spoplatnených ciest a výber mýta. Takéto vozidlá zadáva do systému e-vignety oprávnená osoba správcu spoplatnených ciest.