Zoznam odmeraných vozidiel

test

Výška vozidla nad prvou nápravou je vzdialenosť medzi zemou a najvyšším bodom vozidla v rovine prechádzajúcej kolmo cez nápravu predných kolies, ako je znázornené na obrázku vyššie.

Dars na tejto internetovej stránke neustále aktualizuje zoznam všetkých značiek a modelov alebo typov vozidiel, ktoré sú alebo boli v predaji u autorizovaných predajcov vozidiel v Slovinskej republike a podľa továrenských vlastností alebo na základe predbežného merania takéhoto vozidla patria do druhej mýtnej triedy B. Aktualizácie zoznamu meraných vozidiel sú platné odo dňa zverejnenia každého typu vozidla v zozname.

Ak bola pre takéto vozidlo zakúpená e-vigneta pred dátumom zverejnenia typu vozidla v zozname, zákazník môže túto e-vignetu používať až do uplynutia jej platnosti.

Ak v zozname odmeraných vozidiel nie je určitá značka, model alebo typ vozidla, sa takéto vozidlo zaraďuje do mýtnej triedy 2A.

Ak je jednotlivá značka, model alebo typ vozidla zaradená do zoznamu po tom, čo si zákazník už zakúpil e-vignetu pre druhú mýtnu triedu A, zákazník môže používať spoplatnené cesty s takouto e-vigneto až do konca jej platnosti. Pre ďalšie používanie spoplatnených ciest si zákazník musí zaobstarať elektronickú diaľničnú známku pre triedu mýta 2B.

Ak by vozidlo, ktoré je podľa zoznamu odmeraných vozidiel zaradené do mýtnej triedy 2B, mohlo patriť z dôvodu prepracovania alebo úpravy do nižšej mýtnej triedy, je potrebné vykonať úradné meranie na stálom meracom mieste DARS na adrese Grič 54, Ľubľana. Výsledok merania sa zapíše do systému elektronickej vignety a v prípade, že vozidlo skutočne patrí do nižšej mýtnej triedy, zákazník dostane aj potvrdenie o meraní.

Merania vozidiel sa vykonávajú od pondelka do piatku ráno, do 14:00 hod. Pre zabezpečenie rýchlejšieho a neprerušovaného procesu merania nám prosím oznámte termín, v ktorom si prajete priviezť vozidlo na meranie, na telefónne číslo +386 (01) 518 83 50 alebo na e-mailovú adresu evinjeta@dars.si.

Postup merania výšky vozidla nad prvou nápravou

Merania všetkých vozidiel v premávke a privezených vodičmi na meranie, DARS d.d. sú vykonávané certifikovaným meracím zariadením (vyrobené v: LOTRIČ meroslovje, d.o.o.) na stálom meracom mieste Ľubľana, Grič 54. Pri vykonávaní meraní / výsledkov meraní sa zohľadňuje tolerancia certifikovaného meracieho zariadenia a prípadné odchýlky od optimálnych podmienok pre vykonávanie meraní výšky vozidla.

Meritev vozil
Meranie vozidla vykonáva oprávnená osoba DARS
certifikovaným meracím prístrojom.

Na úpravy a prepracovania vozidiel sa prihliada pri individuálnom schválení prerobeného vozidla, ktoré potvrdí príslušná technická služba zápisom do existujúceho osvedčenia o zhode vozidla alebo do súhlasu s evidenciou vozidla, ako to vyžadujú predpisy o motorových vozidlách.

Predpísané podmienky merania na určenie výšky vozidla: vozidlá sa musia merať s prihliadnutím na ustanovenie bodu 6.3 normy SIST ISO 612-2000 a všeobecné ustanovenia tejto normy týkajúce sa samotného merania výšky vozidla (horizontálne meranie, meranie bežne vybavených vozidiel na ich použitie, tlak v pneumatikách predpísaný pre zaťaženie vozidla na maximálnu povolenú hmotnosť, nezaťažené vozidlo v pohotovostnom stave) a ustanovenia technickej špecifikácie o určovaní hmotností a rozmerov niektorých kategórií motorových vozidiel a prívesov (TSV-148 - bez ohľadu na antény a pantografy).

 


 

Zoznam odmeraných vozidiel