Všeobecné podmienky používania webovej stránky https://evinjeta.dars.si a internetového obchodu Diaľničnej spoločnosti v Slovinskej republike na nákup elektronických diaľničných známok

 

Platné od: 1. 12. 2021

1.    DARS

1.1    Vlastníkom a správcom stránky https://evinjeta.dars.si je Diaľničná spoločnosť Slovinskej republiky (DARS). DARS je spoločnosť založená na základe zákona o diaľničnej spoločnosti v Slovinskej republike (Úradný vestník Republiky Slovinsko, č. 97/10 a 40/12 - ZDARS-1) a je zodpovedná za výstavbu, údržbu a riadenie diaľnic a rýchlostných ciest v Slovinskej republike. Jediným zakladateľom spoločnosti je Slovinská republika.

1.2    IČ DPH spoločnosti je SI92473717, so sídlom Cesta XIV. Divizije 4, 3000 Celje, telefónne číslo 03 426 40 71, e-mailová adresa gp@dars.si. Hlavnou činnosťou spoločnosti podľa štandardnej klasifikácie činností je H52.210 - Pomocné obslužné činnosti v pozemnej doprave.

1.3    V súlade so zákonom o výbere mýta (Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 24/15, 41/17, 158/20 a 159/21) je DARS prevádzkovateľom spoplatnených ciest, ktorý spravuje a udržiava najväčší podiel povinných spoplatnených ciest v Slovinskej republike na základe verejného povolenia elektronickej diaľničnej známky na platenie mýta za určité obdobie používania spoplatnenej cesty.

1.4    Elektronická vigneta a jej logo sú ochranné známky spoločnosti DARS. Všetky informácie a obrázky na webovej stránke https://evinjeta.dars.si podliehajú ochrane autorských práv a iným formám ochrany duševného vlastníctva. Môžu byť reprodukované výlučne na nekomerčné účely za predpokladu, že budú zachované všetky uvedené autorské práva alebo iné upozornenia. Na každej reprodukcii (kopírovanie, reprodukcia, publikácia, prenos) musí byť ako zdroj uvedený DARS d. d.

1.5    Všeobecné obchodné podmienky určujú prevádzku internetového obchodu DARS, práva a povinnosti užívateľa obchodu a upravujú obchodný vzťah medzi DARS a zákazníkom. Všeobecné podmienky sú v súlade so zákonom o výbere mýta, zákonom o ochrane spotrebiteľa (Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 98/04 - oficiálny konsolidovaný text, 114/06 - ZUE, 126/07, 86/09, 78 /11, 38/14, 19/15, 55/17 - ZKolT a 31/18), zákonom o ochrane osobných údajov (Úradný vestník Republiky Slovinsko, č. 94/07 - oficiálny konsolidovaný text a 177/20), Všeobecným nariadením (EÚ) o ochrane údajov 2016/679 z 27. apríla 2016, zákonom o elektronických komunikáciách (Úradný vestník Republiky Slovinsko, č. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - vyhl. US, 81/15 a 40/17), zákonom o všeobecnom správnom konaní (Úradný vestník Republiky Slovinsko, č. 24/06 – oficiálny konsolidovaný text, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 a 175/20 - ZIUOPDVE) a všeobecným zákon omo výbere mýta (Úradný vestník Republiky Slovinsko, č. 178/21). 

2.    Elektronická diaľničná známka (ďalej len e-vigneta)

2.1    Povinnosť platiť mýto pri výbere mýta vo vzťahu k určitému obdobiu používania spoplatnených ciest vzniká vjazdom vozidla do 3 500 kg najväčšej prípustnej hmotnosti na spoplatnenú komunikáciu. Mýto platí platiteľ mýta zakúpením e-vignety pre príslušnú mýtnu triedu pred vstupom na spoplatnenú cestu.

2.2    E-vigneta je viazaná na evidenčné číslo a krajinu registrácie vozidla s najväčšou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť prívesu na časovo obmedzené právo používať spoplatnenú cestu.

2.3    E-vignety sa vydávajú pre rôzne triedy mýta a na dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov (ročná e-vigneta), šesť po sebe nasledujúcich mesiacov (polročná e-vigneta), jeden mesiac (mesačná e-vigneta) alebo sedem po sebe nasledujúcich dní (týždenná e-vigneta ).

2.4    Ročná, polročná alebo týždenná e-vigneta sa môže použiť pre jednostopové vozidlá a ročná, mesačná alebo týždenná e-vigneta pre dvojstopové vozidlá.

2.5    E-vignetu je možné zakúpiť prostredníctvom internetového obchodu DARS na webovej adrese https://evinjeta.dars.si, na predajných miestach DARS a na predajných miestach autorizovaných predajných partnerov.

3.    Internetový obchod a online nakupovanie

3.1    Od 1. decembra 2021 je internetový obchod Dars dostupný v slovinčine, angličtine, nemčine, taliančine a chorvátčine a od 1. januára 2022 aj v maďarskom, poľskom, českom, slovenskom, rumunskom a ruskom jazyku. 

3.2    E-vignety je možné zakúpiť online nákupom výhradne v internetovom obchode Dars bez ohľadu na to, v ktorej krajine zákazník uskutoční nákup.

3.3    E-vignetu je možné zakúpiť v internetovom obchode okamžitou platbou debetnou alebo kreditnou kartou, elektronickou peňaženkou, službou PayPal alebo platbou podľa ponuky, ktorá má obmedzenú platnosť. Platné spôsoby platby sú zverejnené na príslušnej stránke na webovej lokalite https://evinjeta.dars.si.

3.4    V prípade nákupu s okamžitou platbou je možné určiť aj okamžitú platnosť takto zakúpenej e-vignety. Pri nákupe bankovým prevodom je prvým možným dátumom nadobudnutia platnosti individuálnej e-vignety štyri (4) pracovné dni od dátumu ponuky.

3.5    Nákup e-vignety v internetovom obchode je možný len v eurách.

3.6    Na zakúpenie e-vignety v internetovom obchode nie je potrebná žiadna registrácia, ale zákazník musí mať a poskytnúť DARS platnú e-mailovú adresu a potvrdiť úmysel zakúpiť e-vignetu prostredníctvom odkazu, ktorý DARS automaticky odošle na zadanú emailovú adresu. V uvedenom prípade potrebuje DARS e-mailovú adresu zákazníka výlučne z toho dôvodu, aby mohol zákazníkovi zaslať faktúru za nákup a potvrdenie o kúpe e-vignety v elektronickej podobe.

3.7    V procese kúpy diaľničnej známky si zákazník musí najskôr určiť mýtnu triedu vozidla, pre ktoré si chce diaľničnú známku kúpiť, zvoliť typ diaľničnej známky (týždenná, mesačná, ročná, polročná) a určiť začiatok jej platnosti. Nasleduje zadanie krajiny registrácie a evidenčného čísla vozidla, na ktoré si zákazník e-vignetu zakúpi. Evidenčné číslo vozidla je potrebné zadať dvakrát, aby sa pri overovaní údajov minimalizovala možnosť chyby.

3.8    Platnosť e-vignety je možné určiť až 30 dní  dopredu odo dňa zakúpenia.

3.9    Pred dokončením procesu nákupu (platby) je možné postup zopakovať pri jednom nákupe až pre 500 e-vignet. Každá vybraná e-vigneta sa pridá do nákupného košíka a platba sa uskutoční za všetky e-vignety súčasne.

3.10    V prípade, že na zvolené evidenčné číslo a dobu platnosti už existuje platná e-vigneta, systém na to zákazníka upozorní, no na požiadanie zákazníka je možné bez ďalších obmedzení dokúpiť ďalšiu.

3.11    Za správnosť zadaných údajov zodpovedá výlučne zákazník. V prípade nesprávnych údajov DARS nepreberá žiadnu zodpovednosť za následky, ktoré vzniknú v súlade so zákonom v dôsledku zadania a potvrdenia nesprávnych údajov.

4.    Registrácia v internetovom obchode

4.1    Pre využívanie doplnkových funkcionalít internetového obchodu je potrebná registrácia zákazníka. Pri registrácii je pre fyzické osoby povinným údajom meno a priezvisko kupujúceho, voliteľne môže zákazník uviesť aj svoju adresu. Pre právnické osoby a živnostníkov sú k registrácii potrebné údaje o mene alebo titule objednávateľa, IČO, DIČ alebo IČ DPH, ak je objednávateľ platiteľom DPH, a adresa objednávateľa.

4.2    Registrovaný zákazník môže kedykoľvek aktualizovať svoje údaje, ktorými sa zaregistroval vo svojom profile.

4.3    Nákup e-vignety v prípade registrácie prebieha rovnako ako u neregistrovaných zákazníkov, popísaný v bode 3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.4    Dars d. d. bude zhromažďovať, uchovávať a inak spracúvať osobné údaje používateľov výlučne pre potreby poskytovania elektronických služieb internetového obchodu ponúkaného webovou stránkou https://evinjeta.dars.si, na zlepšenie používania webovej stránky a za účelom/účelmi pre ktoré ich používatelia webových stránok poskytnú na základe súhlasu. Bližšie je to uvedené v bode 18. týchto Všeobecných obchodných podmienok a v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné tu.

5.    Platba, spôsob platby a vystavovanie faktúr a potvrdení o kúpe e-vignety

5.1    Po dokončení výberu e-vignet si zákazník musí určiť, aký platobný prostriedok použije na nákup. Nákup je možný nasledujúcimi spôsobmi platby:
-    platobnou alebo kreditnou kartou,*
-    elektronickou peňaženkou,*
-    službou PayPal a
-    prevodom na účet DARS podľa ponuky. **

* zoznam kreditných a debetných kariet a elektronických peňaženiek, s ktorými je možné zakúpiť si e-vignetu, je zverejnený na stránke https://evinjeta.dars.si
** pri nákupe prevodom na účet DARS po skončení ponuky je možné platnosť e-vignety určiť prvé 4 pracovné dni od vytvorenia ponuky.

5.2    Po okamžitej platbe (platobnou alebo kreditnou kartou alebo elektronickou peňaženkou alebo službou PayPal) je vygenerovaná faktúra za nákup a pre každú jednotlivú e-vignetu, ktorú zakúpil zákazník, potvrdenie o jej kúpe. V prípade nákupu bez registrácie bude faktúra a doklad o kúpe e-vignety zaslaný vo forme súboru PDF na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri nákupe.

5.3    V prípade, že zákazník nakupuje ako registrovaný zákazník, faktúra a potvrdenie o kúpe e-vignety sú uložené v elektronickej podobe priamo v jeho užívateľskom účte, pričom je e-mailom upozornený, že oba doklady sú k dispozícii. Prehľad a stiahnutie vo formáte PDF je zákazníkom k dispozícii vždy, keď sú prihlásení do svojho používateľského účtu, počas zákonnej lehoty stanovenej na uchovávanie týchto dokumentov.

5.4    Registrovaní zákazníci si môžu zvoliť vystavenie e-faktúry za svoj nákup. Ak si zákazník vo svojom užívateľskom profile označí požiadavku na elektronickú faktúru a je registrovaný ako fyzická osoba, môže si elektronickú faktúru prevziať v súlade s eSLOG vo svojom užívateľskom profile. Zákazník, ktorý je právnickou osobou, obdrží elektronickú faktúru v súlade s eSLOG prostredníctvom sprostredkovateľa Bizbox a zároveň si môže stiahnuť elektronickú faktúru v súlade s eSLOG vo svojom užívateľskom profile. Pokiaľ ide o možnosť prevodu cez Bizbox, zákazník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre služby elektronického obchodu spoločnosti ZZI d.o.o.

5.5    Registrovaný zákazník môže uskutočniť aj nákup podľa ponuky, kde za zakúpené e-vignety zaplatí bankovým prevodom. V tomto prípade je prvým možným dátumom nadobudnutia platnosti e-vignety štyri (4) pracovné dni od dátumu ponuky.

Po zadaní požadovaných údajov (trieda mýta pre vozidlo, typ e-vignety, dátum nadobudnutia účinnosti e-vignety, krajina registrácie a evidenčné číslo vozidla) dostane zákazník ponuku s výberom spôsobu platby podľa ponuky (suma, bankové údaje, platobné číslo, termín platby). Najneskorší termín platby za ponuku sa automaticky nastaví podľa dátumu nadobudnutia platnosti e-vignety, ktorý si nastaví zákazník. 

Keď prevádzkovateľ spoplatnenej komunikácie obdrží platbu včas na bankový účet uvedený v ponuke a pripojí ju k ponuke, e-vigneta sa stáva platnou v deň, ktorý si zákazník určí v procese nákupu. Vtedy je vystavená aj faktúra a potvrdenie o kúpe e-vignety, ktoré má zákazník k dispozícii v jeho užívateľskom účte.

V prípade, že zákazník pri platbe za ponuku neuvedie správnu referenciu, e-vignety budú vytvorené podľa ponuky len v prípade, ak DARS aj napriek nesprávne zadanej referencii spojí platbu s ponukou včas, teda do nadobudnutia účinnosti e-vignety. V opačnom prípade sa e-vignety nevytvoria a peniaze sa vrátia na bankový účet zákazníka. 

Výška platby sa musí rovnať sume ponuky, v opačnom prípade sa e-vignety nevytvoria a peniaze sa vrátia na bankový účet zákazníka. Klientom zaplatené peňažné prostriedky po uplynutí platnosti ponuky sú taktiež vrátené na účet klienta. Na náklady vzniknuté v prípade vrátenia zaplatenej sumy môže DARS vystaviť zákazníkovi faktúru a vrátiť mu príslušne zníženú sumu. Výška nákladov je určená v Cenník služieb DARS. 

Ak zákazník pri platbe ponuky uvedie nesprávnu sumu a/alebo odkaz na platbu, ak bude suma prevedená na nesprávny účet alebo ak ponuku neuhradí včas, DARS nenesie žiadnu zodpovednosť za následky vzniknuté z dôvodu nesprávnych údajov pre platbu alebo oneskorenú platbu.

6.    Určenie mýtnej triedy vozidla

6.1    Klasifikácia vozidiel, za ktoré sa platí mýto e-vignetou, do mýtnych tried určuje Nariadenie o spoplatnených cestách a mýte (Úradný vestník Republiky Slovinsko, č. 77/16, 63/17, 14/18, 74 /18, 78/19, 105/20 a 178/21). Vozidlá sú klasifikované do troch mýtnych tried, a to:
-    prvá mýtna trieda: jednostopové vozidlá s prívesom alebo bez prívesu;
-    druhá mýtna trieda A: karavany a dvojstopové vozidlá s výškou vozidla nad prvou nápravou do 1,30 m, s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg, s prívesom alebo bez prívesu;  
-    druhá mýtna trieda B: dvojstopové vozidlá s výškou vozidla nad prvou nápravou 1,30 m a viac, s najväčšou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg, s prívesom alebo bez prívesu.

6.2    Používatelia webového portálu https://evinjeta.dars.si na určenie druhej mýtnej triedy vozidla, pre ktoré si chce zákazník kúpiť e-vignetu, majú k dispozícii zoznam všetkých značiek a modelov alebo typov vozidiel, ktoré sú alebo boli v predaji u autorizovaných predajcov vozidiel v Slovinskej republike a podľa továrenských vlastností alebo na základe predbežného merania takéhoto vozidla patria do druhej mýtnej triedy B. DARS tento zoznam priebežne aktualizuje.

6.3    Aktualizácie zoznamu meraných vozidiel sú platné odo dňa zverejnenia každého typu vozidla v zozname. Ak bola pre takéto vozidlo zakúpená e-vigneta mýtnej triedy 2A pred dátumom zverejnenia typu vozidla v zozname, zákazník môže túto e-vignetu používať až do uplynutia jej platnosti, a to aj v prípade, že vozidlo podľa zverejnenia typu vozidla v zozname patrí do mýtnej triedy 2B.

6.4    Ak nie je uvedená individuálna značka, model alebo typ vozidla, takéto vozidlo sa považuje za vozidlo v druhej mýtnej triede A.

6.5    Pred každou kúpou novej e-vignety si zákazník musí skontrolovať, do ktorej mýtnej triedy je zaradené jeho vozidlo.

6.6    Na zlepšenie používateľského zážitku je pre zákazníkov na webovej stránke https://evinjeta.dars.si a v internetovom obchode k dispozícii aj nástroj na určenie mýtnej triedy vozidla. Zákazník si zo zoznamu vyberie značku, model a v prípade potreby aj rok výroby vozidla a systém informuje, do ktorej mýtnej triedy je takéto vozidlo zaradené. Ak v zozname nie je uvedená individuálna značka, model alebo typ vozidla, takéto vozidlo sa považuje za vozidlo v druhej mýtnej triede A.

6.7    Pri výbere určitých značiek, modelov alebo typov vozidiel môže systém pomocou zariadenia vrátiť dodatočné upozornenia popisujúce niektoré špecifiká týkajúce sa určenia mýtnej triedy pre zvolenú značku, model alebo typ vozidla. Zákazník je povinný pred nákupom sa takémuto oznámeniu podriadiť a konať v súlade s tým, čo je napísané v oznámení.

7.    Pridanie e-vignet do používateľského účtu a odstránenie e-vignet z používateľského účtu

7.1    E-vignety zakúpené registrovaným zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu sa automaticky pridávajú do jeho užívateľského účtu a zákazník ich môže spravovať v súlade so Všeobecným zákonom o mýte a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

7.2    Registrovaný zákazník si môže do svojho užívateľského účtu voliteľne pridať e-vignety zakúpené prostredníctvom iných predajných kanálov alebo v rámci anonymného nákupu cez internetový obchod.

7.3    Pre pridanie e-vignety do svojho užívateľského účtu musí zákazník zadať krajinu registrácie a evidenčné číslo vozidla, ku ktorému je e-vigneta viazaná, ako aj ID (číslo) tejto e-vignety. V opačnom prípade nie je možné pridať e-vignetu do používateľského účtu.

7.4    Ak je e-vigneta zaregistrovaná alebo pridaná do užívateľského účtu iného zákazníka, môže zákazník pridať túto elektronickú diaľničnú známku do svojho užívateľského účtu len s predchádzajúcim súhlasom predchádzajúceho zákazníka. Postup je popísaný v bode 12. týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.5    Rovnakým postupom môže zákazník zo svojho užívateľského účtu kedykoľvek vymazať prístup ku ktorejkoľvek e-vignete dostupnej v užívateľskom účte. V tomto prípade stráca možnosť spravovať ďalšie funkcie pre túto e-vignetu.

7.6    Vymazanú e-vignetu môže zákazník kedykoľvek pridať do používateľského účtu za podmienok uvedených v tomto bode všeobecných obchodných podmienok.

7.7    Vymazanie e-vignety z používateľského účtu nijako neovplyvňuje jej platnosť ani žiadne ďalšie informácie o e-vignete.

8.    Zmeny údajov o e-vignete

8.1    V internetovom obchode je registrovaným zákazníkom umožnené meniť údaje o e-vignete výlučne u tých e-vignet, pre ktoré má zákazník stanovený dátum nadobudnutia platnosti, ktorý nie je totožný s dátumom nákupu a ešte nenadobudli platnosť.

8.2    V prípade e-vignet uvedených v bode 7.1 je možné zmeniť evidenčné číslo vozidla, ku ktorému sa e-vigneta viaže, kedykoľvek pred nadobudnutím účinnosti e-vignety a/alebo zmeniť dátum nadobudnutia účinnosti e-vignety. Pri zmene dátumu nadobudnutia účinnosti e-vignety je obmedzenie, a to je možné stanoviť nový dátum nadobudnutia účinnosti najviac 30 dní vopred odo dňa vrátane dňa, kedy zákazník zmenu vykoná.

8.3    Zmenu musí potvrdiť zákazník v internetovom obchode. Po potvrdení zmeny dostane zákazník potvrdenie o zmene údajov e-vignety vo svojom užívateľskom účte. DARS o tom informuje zákazníka automatickým odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii.

8.4    Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú na všetky e-vignety, ktoré si zákazník pridal do svojho užívateľského účtu podľa predchádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok.

9.    Odstúpenie od kúpy

9.1    Ak si zákazník určí dátum nadobudnutia účinnosti, ktorý sa nezhoduje s dňom zakúpenia e-vignety, môže kedykoľvek do nadobudnutia účinnosti zakúpenej e-vignety odstúpiť od kúpnej zmluvy a požiadať o vrátenie peňazí.

9.2    Žiadosť o odstúpenie od kúpy sa podáva u DARS výhradne pre e-vignety, ktoré boli zakúpené prostredníctvom internetového obchodu alebo na ktoromkoľvek predajnom mieste DARS. Žiadosť sa podáva prostredníctvom užívateľského účtu registrovaného zákazníka internetového obchodu, ale možno ju podať aj písomne alebo ústne do zápisnice na ktoromkoľvek predajnom mieste DARS v ich úradnej pracovnej dobe alebo poštou na adresu Dars, d. d., Dunajská 7, 1000 Ľubľana. 

9.3    V prípade e-vignet zakúpených na predajných miestach autorizovaných predajcov je odstúpenie od kúpy možné len na tom predajnom mieste, kde si zákazník e-vignetu zakúpil, a to bez ohľadu na to, či registrovaný zákazník internetového obchodu takúto e-vignetu dodatočne pridá so svojho používateľského účtu v súlade s bodom 7 týchto všeobecných obchodných podmienok. Podmienky a spôsob vrátenia kúpnej ceny v tomto prípade určuje oprávnený predávajúci.

9.4    V procese podávania reklamácie prostredníctvom internetového obchodu musí zákazník zadať alebo špecifikovať:
-    meno a priezvisko alebo názov spoločnosti s DIČ, adresu, poštu a krajinu bydliska alebo sídla spoločnosti;
-    ID kód e-vignety, ktorá je predmetom odstúpenia od kúpy;
-    číslo faktúry za nákup e-vignety, ktorá je predmetom odstúpenia od kúpy;
-    evidenčné číslo a štát registrácie vozidla, pre ktoré bola e-vigneta zakúpená, ktorá je predmetom odstúpenia od kúpy;
-    názov a adresu banky, číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý bude vrátená kúpna cena a BIC (SWIFT) kód banky;
-    nepovinné kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa) pre jednoduchšiu a rýchlejšiu realizáciu postupu vrátenia peňazí.

Zákazník je povinný priložiť faktúru alebo kópiu faktúry za nákup e-vignety, ktorá je predmetom odstúpenia od kúpy.

9.5    V prípade, že žiadosť o odstúpenie od kúpy bude oprávnená, DARS vráti kúpnu cenu na účet určený zákazníkom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa schválenia žiadosti. 

9.6    DARS nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť zadaných údajov o bankovom účte klienta. Ak zákazník v procese odstúpenia od kúpy e-vignety uvedie nesprávny bankový účet, hradí všetky náklady, ktoré v dôsledku procesu vrátenia kúpnej ceny vzniknú.

9.7    Ak e-vigneta už nadobudla platnosť, nie je možné od jej kúpy odstúpiť.

10.    Nastavenie upozornení na začiatok alebo koniec platnosti e-vignety

10.1    Registrovaní zákazníci internetového obchodu môžu pre ktorúkoľvek e-vignetu dostupnú v ich používateľskom účte určiť prijímanie upozornení na začiatok a/alebo koniec platnosti e-vignety.

10.2    Upozornenia je možné prijímať dvoma spôsobmi: prostredníctvom e-mailu a/alebo prostredníctvom SMS na zvolené telefónne číslo.

10.3    Upozornenia sa nastavujú pre každú e-vignetu samostatne a možno ich poslať na ľubovoľnú e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo.

10.4    Pre každú pripomienku je možné určiť jedno, dvojité alebo trojité upozornenie v ľubovoľných intervaloch. Ak zákazník neuvedie počet upozornení a ich intervaly, budú mu zasielané podľa predvolených hodnôt. Pre nadobudnutie účinnosti e-vignety sú to: deň nadobudnutia účinnosti, tri (3) dni pred nadobudnutím účinnosti e-vignety a šesť (6) dní pred nadobudnutím účinnosti e-vignety. Pre uplynutie platnosti e-vignety sú to: dátum uplynutia platnosti, tri (3) dni pred uplynutím platnosti e-vignety a šesť (6) dní pred uplynutím platnosti e-vignety.

10.5    Text upozornení zasielaných prostredníctvom SMS správ sa posiela na telefónne čísla so slovinským volacím kódom (+386) v slovenčine a na všetky ostatné v angličtine.

10.6    Upozornenie o začiatku platnosti e-vignety zákazníka informuje prvý deň, kedy nadobudne platnosť e-vigneta alebo kedy môže zákazník využívať diaľnice a rýchlostné cesty s vozidlom s evidenčným číslom, ku ktorému je e-vigneta viazaná.

10.7    Upozornenie o uplynutí platnosti e-vignety zákazníka informuje posledný deň, kedy je e-vigneta ešte platná alebo kedy môže zákazník ešte využívať diaľnice a rýchlostné cesty s vozidlom s evidenčným číslom, ku ktorému je e-vigneta viazaná.

10.8    Upozornenia majú len informatívny charakter a zákazníci nie sú v žiadnom prípade povinní si zakúpiť novú e-vignetu, ale upozornenie o uplynutí platnosti e-vignety mu pripomenie, kedy je kúpa novej e-vignety nevyhnutná pre ďalšie používanie spoplatnených ciest vozidlo s evidenčným číslom, na ktoré sa viaže táto e-vigneta. Služba je bezplatná.

11.    Úprava vozidiel (moje vozidlá)

11.1    Registrovaní zákazníci majú k dispozícii možnosť Moje vozidlá, kde môžu zákazníci zadať evidenčné čísla vozidiel a usporiadať ich do jednotlivých skupín pre neskorší nákup nových e-vignet, spájať s existujúcimi e-vignetami alebo len pre prehliadku vozového parku zákazníka.

11.2    Funkčnosť možnosti Moje vozidlá je obmedzená len na uľahčenie kontroly vozidiel pre zákazníkov, ktorí prevádzkujú väčší vozový park. Účelom je poskytnúť lepšiu používateľskú skúsenosť pri používaní portálu https://evinjeta.dars.si resp. internetového obchodu.

11.3    Vozidlá je možné pridávať a odstraňovať zo zoznamu a niektoré ich údaje je možné meniť bez obmedzení, aj keď už majú priradené e-vignety.

11.4    Pridanie alebo vymazanie vozidla zo zoznamu a zmena údajov o vozidle žiadnym spôsobom neovplyvňuje platnosť zakúpených e-vignet ani žiadne ďalšie informácie o jednotlivých e-vignetách.

12.    Prevod práva na nahliadnutie do e-vignet

12.1    Registrovaný zákazník internetového obchodu môže kedykoľvek previesť právo na prezeranie e-vignety, ktorú si pridal do svojho užívateľského účtu v súlade s bodom 7. týchto všeobecných obchodných podmienok na iného registrovaného užívateľa internetového obchodu.

12.2    Zákazník, ktorý si želá preniesť právo na prezeranie e-vignety na iného registrovaného užívateľa internetového obchodu, musí zadať svoju e-mailovú adresu, na ktorú mu bude zaslaný zabezpečený odkaz na potvrdenie prevodu. Po potvrdení bude stiahnutá e-vigneta pridaná do jeho používateľského účtu a zákazník, ktorý si náhľad stiahol, bude o úspešnom stiahnutí informovaný e-mailom.

12.3    Prevedením práva na prezeranie e-vignety na iného registrovaného užívateľa internetového obchodu prechádza na neho aj exkluzívne právo spravovať túto e-vignetu v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok. To umožní druhému registrovanému užívateľovi vidieť všetky údaje na e-vignette, ktoré mu budú prenesené. Túto akciu nie je možné vrátiť späť.

12.4    Právo na prezeranie e-vignety späť pôvodnému používateľovi môže opätovne previesť iba súčasný držiteľ tohto práva.

12.5    Prevod oprávnenia na nahliadnutie do e-vignety žiadnym spôsobom neovplyvňuje jej platnosť, mýtnu triedu ani evidenčné číslo vozidla, ku ktorému sa e-vigneta viaže, ani žiadne ďalšie informácie o e-vignete.

13.    Vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety

13.1    Ak dôjde k odhláseniu vozidla s evidenčnou značkou, na ktorú sa viaže ročná alebo polročná e-vigneta z evidencie evidovaných vozidiel pred uplynutím jej platnosti, alebo k odcudzeniu, zničeniu alebo strate tabuľky s evidenčným číslom, vlastník alebo držiteľ vozidla môže požiadať prevádzkovateľa spoplatnenej cesty o vrátenie časti hodnoty ročnej alebo polročnej e-vignety za obdobie odo dňa, keď bolo vozidlo odhlásené z evidencie evidovaných vozidiel alebo mu bola vydaná nová tabuľka s evidenčným číslom, a to do dňa jej právoplatnosti.

Vlastník tabuliek s evidenčným číslom má nárok na vrátenie pomernej časti hodnoty ročnej alebo polročnej e-vignety, ak je nové vozidlo, na ktoré bude umiestnená nová tabuľka s evidenčným číslom, inej mýtnej triedy.  

13.2    Žiadosť o vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety je možné podať len u DARS. Registrovaní zákazníci môžu podať žiadosť prostredníctvom svojho užívateľského účtu v internetovom obchode, ale môžu ju podať aj písomne alebo ústne do zápisnice na ktoromkoľvek predajnom mieste DARS počas oficiálnej pracovnej doby alebo poštou na adresu Dars, d. d., Dunajská 7, 1000 Ľubľana.

13.3    Pri podaní žiadosti o vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety je zákazník povinný uviesť tieto údaje:
-    meno a priezvisko alebo názov spoločnosti s DIČ/IČ DPH, adresu, poštu a krajinu bydliska alebo sídla spoločnosti;
-    ID kód elektronickej diaľničnej známky, ktorá je predmetom vrátenia pomernej časti jej hodnoty; 
-    evidenčné číslo a štát registrácie vozidla, pre ktoré bola e-vigneta zakúpená, ktorá je predmetom vrátenia pomernej časti jej hodnoty;
-    názov a adresu banky, číslo bankového účtu, na ktorý bude vrátená pomerná časť hodnoty e-vignety a BIC (SWIFT) kód banky; 
-    nepovinné kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa) pre jednoduchšiu a rýchlejšiu realizáciu postupu vrátenia peňazí.

Zákazník je povinný priložiť kópiu faktúry za nákup e-vignety, ktorá je predmetom žiadosti o vrátenie pomernej časti jej hodnoty. 

V prípade uplatnenia reklamácie prostredníctvom internetového obchodu musí zákazník uviesť aj číslo a vydavateľa faktúry za nákup e-vignety, ktorá je predmetom nároku na vrátenie pomernej časti jej hodnoty. Kópiu faktúry je povinné priložiť, inak postup podania žiadosti popísaným spôsobom nie je možný.

13.4    Zákazník môže požiadať o vrátenie pomernej časti hodnoty ročnej alebo polročnej e-vignety do 30 dní odo dňa vyradenia vozidla z evidencie evidovaných vozidiel alebo odo dňa vydania novej tabuľky s iným evidenčným číslom alebo odo dňa registrácie nového vozidla s rovnakým evidenčným číslom. Ak zákazník nepodá reklamáciu včas, reklamácia bude zamietnutá.

13.5    DARS má nárok na kompenzáciu vo výške 6 EUR (vrátane DPH) za vybavenie žiadosti o vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety. Čiastka sa vypočíta, ak DARS čiastočne alebo úplne uspokojí požiadavku na vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety. V tomto prípade je zákazníkovi vyplatená čiastka pomernej časti hodnoty e-vignety na jeho bankový účet znížená o kompenzáciu prevádzkovateľa spoplatnenej cesty. Ak výška kompenzácie presiahne pomernú časť hodnoty e-vignety, postup vrátenia pomernej časti hodnoty e-vignety a výpočet kompenzácie sa nevykoná a diaľničná známka zostáva v platnosti až do jej expirácie. 

13.6    Ak zákazník zadá požiadavku prostredníctvom užívateľského účtu v internetovom obchode, dostane v prípade ak DARS plne vyhovie, oznámenie o výške pomernej časti hodnoty e-vignety, dobropis a faktúru za kompenzáciu za spracovanie žiadosti vo svojom užívateľskom účte, o čom bude upozornený e-mailom. 

Ak zákazník podá žiadosť poštou alebo na predajnom mieste DARS a v žiadosti uvedie svoju e-mailovú adresu, ak DARS žiadosť plne akceptuje, bude mu doručené oznámenie o pomernej časti, dobropis a faktúra za kompenzáciu za spracovanie žiadosti v elektronickej podobe (súbor PDF) na uvedenú emailovú adresu. DARS bude postupovať rovnako, ak klient odošle požiadavku e-mailom na adresu evinjeta@dars.si.

V ostatných prípadoch bude klientovi na poštovú adresu zaslané oznámenie o výške pomerného podielu, dobropis a faktúra za úhradu za vybavenie reklamácie.

13.7    Bez ohľadu na spôsob podania reklamácie, DARS zašle zákazníkovi v konaní všetky administratívne písomnosti doporučeným listom s potvrdením o prijatí podľa zákona o všeobecnom správnom konaní, ak lehota začína plynúť od ich doručenia. Registrovaní zákazníci internetového obchodu budú mať dokumenty k dispozícii aj vo svojom užívateľskom účte.

13.8    Ak DARS vyhovie žiadosti čiastočne alebo úplne a ak zákazník poskytol presné údaje o bankovom účte na prevod, vrátená suma bude vyplatená najneskôr do 30 dní odo dňa, keď DARS čiastočne alebo úplne vyhovel žiadosti.

13.9    DARS nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa prevod vrátenia pomernej časti hodnoty e-vignety uskutoční na účet inej osoby z dôvodu nesprávne nahlásených údajov o bankovom účte. Následky v tomto prípade nesie plne zákazník.

13.10    Používateľom webového portálu https://evinjeta.dars.si je k dispozícii informatívny výpočet výšky vrátenia pomernej časti hodnoty e-vignety, kde zákazník svojvoľne zadá požadované údaje potrebné pre kalkuláciu. Výpočet sumy má len informatívny charakter a vychádza z údajov zadaných do kalkulačného nástroja používateľom webového portálu https://evinjeta.dars.si. V prípade, že si zákazník uplatní právo na vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety a prevádzkovateľ spoplatnenej komunikácie nároku vyhovie, môže sa suma určená v konaní spracovania žiadosti líšiť od tohto výpočtu, ak ide o iný skutkový stav.

14.    Oslobodenie od platby mýta

14.1    Od mýta sú oslobodené iba tieto vozidlá alebo prepravy:
-    preprava prednostnými vozidlami a pre sprievodné vozidlá vrátane sprievodných vozidiel, 
-    preprava vojenskými vozidlami Slovinskej armády, 
-    preprava cudzími vojenskými vozidlami na plnenie úloh obrany štátu, medzinárodných mierových síl a iných úloh obrany a bezpečnosti, ak tak ustanovujú medzinárodné zmluvy,
-    prepravu vozidlom na účely humanitárnej pomoci osobám postihnutým mierom alebo vojnou, prírodnými a inými katastrofami alebo ozbrojeným konfliktom,
-    preprava vozidlami prevádzkovateľa spoplatnenej cesty na výkon činností údržby spoplatnených ciest a činností spojených s výberom mýta.

14.2    Vozidlá, s ktorými sa vykonáva preprava a za ktoré sa neplatí mýto, nepotrebujú elektronickú diaľničnú známku, ale pred použitím spoplatnenej cesty musia byť zaregistrované v systéme e-vignet.

Registráciu takýchto vozidiel do systému e-vignety si môže zákazník urobiť sám, ak sa zaregistruje ako užívateľ internetového obchodu.

Po prihlásení vozidiel do systému e-vignety musí zákazník podať žiadosť o oslobodenie od platenia diaľničnej známky a uviesť dôvod, pre ktorý žiada. Musí priložiť všetky podklady potrebné na rozhodnutie o oslobodení od mýta podľa druhu dopravy, na ktorý sa oslobodenie od mýta vzťahuje a poskytnúť všetky potrebné informácie (čas prepravy, trasa prepravy a pod.).

14.3    Zákazník bude vyrozumený o riešení žiadosti prostredníctvom e-mailu a doklad o schválení alebo zamietnutí oslobodenia od platenia mýta bude dostupný aj v jeho užívateľskom účte.

14.4    Žiadosť na oslobodenie od platby diaľničnej známky je možné podať aj písomne alebo ústne do zápisnice na ktoromkoľvek predajnom mieste DARS v ich úradnej pracovnej dobe alebo poštou na adresu Dars, d. d., Dunajská 7, 1000 Ľubľana. Ak zákazník v žiadosti uvedie svoju e-mailovú adresu, bude o riešení žiadosti informovaný e-mailom.

14.5    Ak sa pred alebo počas platnosti oslobodenia od mýta zmenia akékoľvek údaje alebo skutočnosti o jednotlivom vozidle alebo preprave, ktorá je oslobodená od mýta, zákazník, ktorý si uplatňuje oslobodenie od platby diaľničnej známky, musí o tom bezodkladne informovať DARS. Správa sa odosiela prostredníctvom používateľského účtu v internetovom obchode na e-mailovú adresu occn@dars.si alebo poštou na adresu Dars d. d., Dunajská 7, 1000 Ľubľana.

15.    Uplatňovanie nárokov

15.1    Prostredníctvom internetového obchodu môžu registrovaní zákazníci podávať rôzne požiadavky, otázky a návrhy.

15.2    Reklamácie sú rozdelené do kategórií, z ktorých si zákazník môže vybrať. Ide o tieto kategórie: žiadosť o vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety (pozri bod 13), odstúpenie od kúpy e-vignety (pozri bod 9), žiadosť o oslobodenie od platenia diaľničnej známky (pozri bod 14), žiadosť o náhradnú faktúru, žiadosť o oslobodenie od DPH a všeobecné otázky.

15.3    Žiadateľ môže svoju žiadosť spojiť s konkrétnou e-vignetou alebo vystavenou faktúrou, ktorá je určená v konaní o žiadosti. Presná definícia a popis reklamácie môže skrátiť dobu jej riešenia a zabezpečiť, že zákazník na ňu dostane rýchlejšie odpoveď.

15.4    Po potvrdení podania je žiadosť postúpená na riešenie príslušnému oddeleniu DARS. O úspešnom odoslaní žiadosti je zákazník informovaný e-mailom.

15.5    DARS rozhodne o nárokoch spracovaných v súlade so zákonom upravujúcim všeobecný správny poriadok v stanovených lehotách a o všetkých ostatných nárokoch čo najskôr po obdržaní kompletnej dokumentácie.

15.6    Stav reklamácie je možné vidieť v užívateľskom účte zákazníka v internetovom obchode. Oznámenie o stave reklamácie má len informatívny charakter.

16.    Súbory cookies

16.1    Internetová stránka https://evinjeta.dars.si používa súbory cookies. Sú to malé súbory, ktoré pri návšteve nahrávame do vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Keď teda znova navštívite webovú stránku https://evinjeta.dars.si, môžeme rozpoznať váš návrat a umožniť vám lepšie fungovanie a používanie pomocou súborov cookies. Súbory cookies neobsahujú osobné údaje ani informácie, ktoré by vás mohli identifikovať. Naše vlastné cookies nepostúpime tretím stranám.

16.2    Internetová stránka https://evinjeta.dars.si používa nasledujúce súbory cookies:

ZdrojNázov súboru cookieÚčelTrvanie
Drupal SESS<hash>Uloží informácie o prihlásenom používateľovi.24 dní
Drupal cookie-agreed Určuje, či používateľ súhlasil s používaním cookies alebo nie.100 dní
Drupal cookie-agreed-version Uloží verziu cookie súhlasu alebo nesúhlasu používateľa s používaním súborov cookies.100 dní
Google analytics gid  Zhromažďuje informácie o štatistikách používania stránok (počet návštev, navštívených podstránok atď.1 deň
Systém e-vignetySc59AccessToken Autorizačný súbor cookie pre prihláseného používateľa.podľa konfigurácie aplikácie.
Systém e-vignetyxsrf-token-sc59 Zabraňuje neoprávnenému nastaveniu obsahu webových stránok (t. j. Cross-Site-Request-Forgery). Neobsahuje žiadne informácie o používateľovi.Trvanie relácie
Systém e-vignetycookieconsent_status  Potvrdenie používania súborov cookies.100 dní

 

16.3    Pri vašej prvej návšteve webovej stránky https://evinjeta.dars.si vás upozorňujeme bannerom v spodnej časti stránky, že webová lokalita používa na svoju prevádzku súbory cookies a zároveň vám ponúkame možnosť povolenia alebo nepoužívania súborov cookies.

16.4    Aj keď ste ich používanie povolili, cookies môžete kedykoľvek úplne vymazať alebo zakázať pomocou nastavení vo vašom prehliadači. Pokyny sú v sekcii pomocníka (help) vášho prehliadača. V prípade úplnej deaktivácie cookies nemusia fungovať niektoré funkcionality na stránke https://evinjeta.dars.si.

17.    Ochrana osobných údajov

Diaľničná spoločnosť Slovinskej republiky, d. d. , Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov pri používaní internetového obchodu.

 

Správca osobných údajov:Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Kontaktné údaje oprávnenej osoby na ochranu osobných údajov:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 
d. d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

E-mailová adresa: dpo@dars.si

Účel spracúvania osobných údajov:
 • Registrácia používateľov systému e-vignety,
 • zakúpenie určitého typu (splatnosti) e-vignety na vozidlo (vozidlá) s konkrétnym evidenčným číslom pre určitú triedu mýta s určením prvého dňa platnosti s:
  • okamžitou platbou platobnou kartou alebo
  • predložením ponuky na platbu na bankový účet,
 • objednaním upozornení o nadobudnutí platnosti a skončení platnosti e-vignety,
 • uplatnením nárokov na vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety,
 • podávaním žiadostí o odstúpenie od kúpy e-vignety,
 • podávaním žiadostí o prenos e-vignety inému používateľovi alebo od iného používateľa,
 • zmenou údajov používateľa (napríklad adresa alebo kontakty).
Kategórie dotknutých osôb:Používatelia alebo návštevníci webovej stránky https://evinjeta.dars.si a používatelia, ktorí sa zaregistrujú v systéme.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
 • článok 6 a 7 ods. 1 bod a) Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady (osobný súhlas jednotlivca);
 • článok 6 ods. 1 bod b) Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady (spracovanie je nevyhnutné na realizáciu zmluvy alebo vykonávanie opatrení pred uzavretím zmluvy na žiadosť jednotlivca, ktorý je zmluvnou stranou a na ktorého sa vzťahujú údaje);
 • článok 6 ods. 1 bod c) Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady (spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti vzťahujúcej sa na správcu);
 • článok 46 ods. 2 bod 3 zákona o výbere mýta (ktoré údaje možno spracúvať v evidencii).
Používatelia alebo kategórie používateľov osobných údajov, ak existujú:
 • Zmluvný spracovateľ údajov pre údržbu serveru;
 • zmluvný spracovateľ údajov pre údržbu aplikácie;
 • zmluvný spracovateľ údajov pre údržbu webových stránok;
 • zmluvný spracovateľ na predaj e-vignet.
Doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tejto doby:Dva roky po skončení platnosti elektronických diaľničných známok.
Údaje o IP adrese zariadenia, z ktorého bol nákup uskutočnený prostredníctvom internetového obchodu, budú vymazané do 30 dní od predaja e-vignety.
Informácie o existencii práv jednotlivca požiadať o prístup k osobným údajom a o opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo o obmedzeniach, alebo o existencii práva na námietku a práva na prenosnosť údajov:Na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa môžete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, doplnenie, opravu, obmedzenie spracúvania, vymazanie vašich osobných údajov alebo namietať spracúvanie vašich údajov.
Informácie o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:Údaje sa do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neprenášajú.
Informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:Automatizované rozhodovanie a/alebo profilovanie nie je implementované.
Informácia o práve na podanie sťažnosti na kontrolnom orgáne:Sťažnosť môžete podať komisárovi pre informácie písomne na adresu: Dunajska 22, 1000 Ľubľana alebo e-mailom: gp.ip@ip-rs.si

 

Správca vašich osobných údajov bude spracúvať poskytnuté osobné údaje len na účely výberu mýta (špecifikované v tabuľke vyššie) a uchovávať ich do zákonom stanovenej lehoty alebo do odvolania súhlasu. Žiadame Vás o uplatnenie práva na prístup k údajom, na opravu, obmedzenie spracovania, namietanie a na prenosnosť údajov resp. v prípade sťažností sa obráťte na kontakty uvedené v bode 19. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Viac o tom, ako DARS d. d. spracúva osobné údaje si môžete prečítať v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti DARS d. d., ktoré sú k dispozícii tu.

18.    Kontakt

18.1    Návštevníci webového portálu https://evinjeta.dars.si a používatelia internetového obchodu majú neustálu podporu Zákazníckeho mýtneho centra pri riešení akýchkoľvek problémov alebo otázok. Je k dispozícii 24 hodín denne, každý deň v roku, na telefónnom čísle +386 (01) 518 8 350 a prostredníctvom e-mailu evinjeta@dars.si. Na túto e-mailovú adresu je možné zaslať aj správu, ktorú je možné vytvoriť prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke https://evinjeta.dars.si.

18.2    Ak sú všetci operátori zákazníckeho mýtneho centra v čase telefonátu zákazníka zaneprázdnení, hovor zákazníka sa zaradí do poradia a zákazník bude upozornený, na ktorom v mieste v poradí sa nachádza.

18.3    DARS odpovie na e-mail odoslaný na e-mailovú adresu evinjeta@dars.si najneskôr do dvoch (2) pracovných dní.

Zásady ochrany osobných údajov