Nadzor nad uporabo e-vinjete

Kontrola používania e-vignety

Dozor nad správnym používaním elektronických známok vykonáva Diaľničná spoločnosť Slovinskej republiky (DARS), Finančná správa Slovinskej republiky a Polícia. Správca spoplatnených ciest monitoruje e-vignety pomocou kamier inštalovaných na diaľničnej sieti, na kontrolných stanovištiach a vo vozidlách mýtnej kontroly.

Keď systém skontroluje vozidlo, pre ktoré bola e-vigneta zakúpená, v prípade preukázaného dodržiavania mýta sa tieto informácie zo systému okamžite vymažú a v systéme nezostane žiadna stopa po použití spoplatnenej cesty. V prípade zistenia nedodržiavania platby mýta sa údaje uchovávajú v systéme až do skončenia priestupkového konania.

Používanie diaľnic a rýchlostných ciest bez platnej e-vignety je porušením zákona o výbere mýte, za ktoré je predpísaná pokuta 300 eur. Ak však platiteľ mýta neoprávnene prenesie evidenčnú značku vozidla, ku ktorému sa viaže platná e-vigneta, na iné vozidlo alebo ju prenesie na vozidlo, ktoré nie je v rovnakej mýtnej triede ako vozidlo, z ktorého bola registrovaná platňa bola prevedená, je výška pokuty 500 eur.

Zákazníkovi, ktorý použil spoplatnenú cestu bez platnej e-vignety, sa súčasne s vykonaním priestupkového konania vydá e-vigneta s dátumom nadobudnutia účinnosti v deň spáchania priestupku, platnou sa však stane až po jej zaplatení. Vydá sa ten p e-vignety alebo viacerých e-vignet, ktoré sú platné počas všetkých zistených porušení. Ak je možné na čas zistených porušení vydať niekoľko rôznych typov e-vignet, vydajú sa tie e-vignety, ktoré sú pre zákazníka cenovo najefektívnejšie. Zákazníkovi je zároveň vystavená faktúra na úhradu takto vydaných e-vignet a vydaný je príkaz o zákaze používania spoplatnenej cesty, ktorý je platný do zaplatenia všetkých vystavených faktúr.

Sumu musí zákazník zaplatiť v lehote uvedenej na faktúre.

Viac o práci mýtnych dozorcov (video je v slovinskom jazyku)

Cestninski nadzorniki