Vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete

Vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete je možno le za letne oziroma polletne e-vinjete. Če se vozilo z registrsko označbo, na katero je vezana letna ali polletna elektronska vinjeta, odjavi iz evidence registriranih vozil pred potekom njene veljavnosti, lahko lastnik ali imetnik vozila zahteva od upravljavca cestninskih cest vračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete za čas od dneva, ko je bilo vozilo odjavljeno iz evidence registriranih vozil, do dneva izteka njene veljavnosti.

Enako velja, če je za vozilo z registrsko označbo, na katero je vezana elektronska vinjeta, pred potekom njene veljavnosti pristojni organ izdal novo registrsko tablico z drugačno označbo (npr. zaradi kraje ali izgube registrske tablice), in sicer za čas od dneva izdaje nove registrske tablice do dneva izteka veljavnosti e-vinjete.

Vračilo sorazmernega dela
Če vozilo, na katerega je vezana e-vinjeta, odjavite iz evidence registriranih
motornih vozil, lahko zahtevate vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete.

Za vozila, registrirana v Republiki Sloveniji, bo upravljavec cestninskih cest po uradni dolžnosti pridobil potrebne podatke neposredno z vpogledom v evidenco registriranih motornih vozil. 

Če je bilo vozilo registrirano v tujini, mora vložnik zahtevka za vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete vlogi priložiti tudi potrdilo pristojnega organa v tej državi, da je vozilo odjavljeno iz evidence registriranih motornih vozil, ter overjen prevod tega dokazila v slovenski jezik.

Če se lastništvo vozila skupaj z registrsko tablico vozila, na katero je vezana letna ali polletna elektronska vinjeta, prenese na novega lastnika ali imetnika vozila, prejšnji lastnik ali imetnik vozila ne more uveljavljati pravice do vračila sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete. Prav tako lastnik ali imetnik vozila ni upravičen do vračila sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete, če je elektronska vinjeta vezana na začasno preskusno registrsko tablico vozila.

Zahtevek za vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete lahko vložite v spletni trgovini, za kar se morate registrirati. Zahtevek lahko oddate tudi na prodajnih mestih DARS (DarsGo servisih), ali ga vložite po pošti, in sicer tako, da izpolnite obrazec, ga natisnete in podpišete, ter skupaj s kopijo računa za nakup elektronske vinjete pošljete na naslov Dars d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom “Za e-vinjeto".

DARS je za obravnavo vloge za vračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete kot upravljavec cestninskih cest upravičen do nadomestila, ki ga plača lastnik ali imetnik vozila. Lastniku ali imetniku vozila izplača upravljavec cestninskih cest sorazmeren del vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete, zmanjšan za nadomestilo, ki znaša 6 EUR (z DDV).

Če bo DARS vlogi ugodil, bo stranka po elektronski ali navadni pošti prejela obvestilo o znesku, ki bo nakazan na njen bančni račun. Vračilo sorazmernega dela e-vinjete bo izvršeno najkasneje v 30 dneh od dneva, ko DARS zahtevku ugodi.

Zahtevek za vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete je treba vložiti najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je bilo vozilo odjavljeno iz evidence registriranih vozil oziroma od dneva, ko je bila izdana nova registrska tablica z drugačno označbo. Vlogi morate obvezno priložiti račun za nakup e-vinjete, za katero zahtevate vračilo.