Nadzor nad uporabo e-vinjete

Nadzor nad
uporabo e-vinjete

Nadzor nad pravilno uporabo e-vinjet izvajajo Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), Finančna uprava Republike Slovenije in Policija. Upravljavec cestninskih cest nadzor e-vinjet izvaja s pomočjo kamer, nameščenih na avtocestnem omrežju, na nadzornih točkah in v vozilih cestninskega nadzora.

Ko sistem preveri vozilo, za katerega je kupljena e-vinjeta, se ta podatek v primeru ugotovljene skladnosti cestninjenja takoj izbriše iz sistema in o uporabi cestninske ceste v sistemu ne ostane nobena sled. Če je zaznana  neskladnost cestninjenja, se podatek ohrani v sistemu do zaključka prekrškovnega postopka.

Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne e-vinjete pomeni kršitev Zakona o cestninjenju, za kar je predpisana globa v višini 300 EUR. Če pa cestninski zavezanec neupravičeno prenese registrsko tablico vozila, na katero je vezana veljavna e-vinjeta, na drugo vozilo ali jo prenese na vozilo, ki ni uvrščeno v isti cestninski razred kot vozilo, s katerega je bila prenesena registrska tablica, znaša globa 500 EUR.

Stranki, cestninskemu zavezancu, ki je cestninsko cesto uporabljal brez veljavne e-vinjete, se sočasno z izvedenim prekrškovnim postopkom izda e-vinjeto z datumom začetka veljavnosti na dan, ko je bil prekršek storjen, veljavna pa postane šele po njenem plačilu. Izda se tista vrsta e-vinjete ali več e-vinjet, ki so veljavne za čas vseh ugotovljenih prekrškov. Če je za čas ugotovljenih prekrškov mogoče izdati več različnih vrst e-vinjet, se  izda tiste e-vinjete, ki so za stranko cenovno najugodnejše. Hkrati se stranki izstavi račun za plačilo tako izdanih e-vinjet, ter izda odredbo o prepovedi uporabe cestninske ceste, ki velja do plačila vseh izdanih računov.

Znesek je stranka dolžna poravnati v roku, navedenem na računu.
 

Več o delu cestninskih nadzornikov

Cestninski nadzorniki