Seznam izmerjenih vozil

test

Višina vozila nad prvo osjo je razdalja med podlago in najvišjo točko vozila v ravnini, ki poteka pravokotno skozi simetralo osi prednjih koles, kot je prikazano na zgornji sliki.

DARS na tej spletni strani sproti posodablja seznam vseh znamk in modelov oziroma tipov vozil, ki so ali so bila v prodaji pri pooblaščenih prodajalcih vozil v Republiki Sloveniji in po tovarniških karakteristikah oziroma na podlagi predhodne izmere takšnega vozila sodijo v drugi cestninski razred B. Posodobitve seznama izmerjenih vozil veljajo od dneva objave posameznega tipa vozila na seznamu.

Če je bila za tako vozilo elektronska vinjeta kupljena pred datumom objave tipa vozila na seznamu, lahko stranka to elektronsko vinjeto uporablja do poteka njene veljavnosti.

Če posamezne znamke, modela ali tipa vozila ni na seznamu izmerjenih vozil, se šteje, da se takšno vozilo uvršča v cestninski razred 2A.

Če se posamezna znamka, model ali tip vozila uvrsti na seznam po tem, ko je stranka zanj že kupila elektronsko vinjeto za drugi cestninski razred A, lahko stranka s takšno elektronsko vinjeto uporablja cestninske ceste do poteka njene veljavnosti. Za nadaljnjo uporabo cestninskih cest pa mora stranka pridobiti elektronsko vinjeto za cestninski razred 2B. 

Če bi vozilo, ki je glede na seznam izmerjenih vozil uvrščeno v cestninski razred 2B, zaradi predelave ali dodelave lahko sodilo v nižji cestninski razred, je treba opraviti uradno izmero na stalnem merilnem mestu Dars na lokaciji Grič 54, Ljubljana. Rezultat meritve se bo vnesel v sistem elektronske vinjete, v primeru, da vozilo dejansko sodi v nižji cestninski razred, pa bo stranka prejela tudi potrdilo o opravljeni izmeri.

Meritve vozil opravljamo od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, do 14. ure. Za zagotovitev hitrejšega in nemotenega postopka meritve vas prosimo, da nam termin, v katerem želite pripeljati vozilo na izmero, sporočite na telefonsko številko +386 (01) 518 8 350 ali na elektronski naslov evinjeta@dars.si.

Postopek meritve višine vozila nad prvo osjo

Meritve vseh vozil, ki so v prometu, in ki jih vozniki pripeljejo na izmero, DARS opravlja s certificirano merilno napravo (izdelano v: LOTRIČ meroslovje, d.o.o.) na stalnem merilnem mestu na lokaciji Ljubljana, Grič 54. Pri izvajanju meritev / rezultatih meritev je upoštevana toleranca certificirane merilne naprave in možna odstopanja od optimalnih pogojev izvajanja meritev višine vozila.

Meritev vozil
Meritev vozila opravi pooblaščena oseba DARS
s certificirano merilno napravo.

Predelave in dodelave vozil se upoštevajo ob izvedeni posamični odobritvi predelanega vozila, ki jo je potrdila pristojna tehnična služba z vpisom v obstoječe potrdilo o skladnosti vozila oziroma v soglasje k registraciji vozila, kot je to določeno s predpisi o motornih vozilih.

Predpisani merilni pogoji za določitev višine vozila: vozila morajo biti izmerjena ob upoštevanju določbe točke 6.3 standarda SIST ISO 612-2000 in splošnih določb tega standarda, ki se nanašajo na samo merjenje višine vozila (merjenje na vodoravni podlagi, merjenje normalno opremljenih vozil za njihovo uporabo, pritisk v pnevmatikah, ki je predpisan za obremenitev vozila do njegove največje dovoljene mase, nenaloženo vozilo v obratovalnem stanju), ter določb tehnične specifikacije o določanju mas in mer določenih kategorij motornih in priklopnih vozil (TSV-148 – brez upoštevanja anten in tokovnih odjemnikov).

 


 

Seznam izmerjenih vozil