Splošni pogoji uporabe spletne trgovine Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za nakup e-vinjet

 

Veljavni od: 1. 12. 2021

1.    DARS

1.1    Lastnik in skrbnik spletnega mesta https://evinjeta.dars.si je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS). DARS je gospodarska družba, ki je bila ustanovljena na podlagi Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/10 in 40/12 – ZUJF) in je odgovorna za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji. Edini ustanovitelj družbe je Republika Slovenija.

1.2    ID za DDV družbe je SI92473717, njen sedež na naslovu Cesta XIV. Divizije 4, 3000 Celje, telefonska številka 03 426 40 71, elektronski naslov gp@dars.si. Glavna dejavnost družbe po standardni klasifikaciji dejavnosti je H52.210 - Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu.

1.3    V skladu z Zakonom o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21) je DARS upravljavec cestninskih cest, ki upravlja in vzdržuje največji delež obveznih cestninskih cest v Republiki Sloveniji, izdaja na podlagi javnega pooblastila elektronske vinjete za plačilo cestnine za določen čas uporabe cestninske ceste.

1.4    E-vinjeta in njen logotip sta blagovni znamki družbe DARS. Vse informacije in podobe na spletni strani https://evinjeta.dars.si so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducirajo se lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden DARS d.d.

1.5    Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine DARS-a, pravice in obveznosti uporabnika trgovine, ter urejajo poslovni odnos med družbo DARS in kupcem. Splošni pogoji so skladni z Zakonom o cestninjenju, Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), Splošno (EU) uredbo o varstvu podatkov 2016/679 z dne 27. 4. 2016, Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) ter Splošnim aktom o cestninjenju (Uradni list RS, št. 178/21). 

2.    Elektronska vinjeta (v nadaljevanju e-vinjeta)

2.1    Obveznost plačila cestnine pri cestninjenju glede na določen čas uporabe cestninskih cest nastane z vstopom vozila do 3.500 kg največje dovoljene mase na cestninsko cesto. Cestnino plača cestninski zavezanec tako, da pred vstopom na cestninsko cesto kupi e-vinjeto za ustrezen cestninski razred.

2.2    E-vinjeta je na registrsko označbo in državo registracije vozila, katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, vezana časovno omejena pravica do uporabe cestninske ceste.

2.3    E-vinjete se izdajo za različne cestninske razrede in za dvanajst zaporednih mesecev (letna e-vinjeta), šest zaporednih mesecev (polletna e-vinjeta), en mesec (mesečna e-vinjeta) ali sedem zaporednih dni (tedenska e-vinjeta).

2.4    Za enosledna vozila se lahko uporablja letna, polletna ali tedenska e-vinjeta, za dvosledna vozila pa letna, mesečna ali tedenska e-vinjeta.

2.5    E-vinjeto je mogoče kupiti preko DARS-ove spletne trgovine na spletnem naslovu https://evinjeta.dars.si, na prodajnih mestih DARS-a in na prodajnih mestih pooblaščenih prodajnih partnerjev.

3.    Spletna trgovina in spletni nakup

3.1    Darsova spletna trgovina je od 1. 12. 2021 na voljo v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem in hrvaškem jeziku, od 1. 1. 2022 pa tudi v madžarskem, poljskem, češkem, slovaškem, romunskem in ruskem jeziku. 

3.2    E-vinjete je mogoče s spletnim nakupom kupiti izključno v Darsovi spletni trgovini, ne glede na državo, v kateri stranka nakup opravi.

3.3    E-vinjeto je v spletni trgovini možno kupiti s takojšnjim plačilom s plačilno ali kreditno kartico, elektronsko denarnico, storitvijo PayPal, ali s plačilom po ponudbi, ki ima omejeno veljavnost. Veljavna plačilna sredstva so objavljena na ustreznem mestu na spletni strani https://evinjeta.dars.si.

3.4    V primeru nakupa s takojšnjim plačilom, je možno določiti tudi takojšnjo veljavnost tako kupljene e-vinjete. Pri nakupu z bančnim nakazilom, je prvi možen datum začetka veljavnosti posamezne e-vinjete štiri (4) delovne dni od dneva izdelave ponudbe.

3.5    Nakup e-vinjete v spletni trgovini je možen samo v evrih.

3.6    Za nakup e-vinjete v spletni trgovini ni potrebna registracija, mora pa stranka imeti in družbi DARS posredovati veljaven elektronski naslov, in preko povezave, ki jo družba DARS avtomatsko pošlje na vnesen elektronski naslov, potrditi namero nakupa e-vinjete. Elektronski naslov stranke DARS v opisanem primeru potrebuje izključno iz razloga, da lahko kupcu nanj pošlje račun za opravljen nakup in potrdilo o nakupu e-vinjete v elektronski obliki.

3.7    V postopku nakupa e-vinjete mora stranka najprej določiti cestninski razred vozila, za katerega želi kupiti e-vinjeto, izbrati vrsto e-vinjete (tedenska, mesečna, letna, polletna) in določiti začetek njene veljavnosti. Sledi vnos države registracije in registrske označbe vozila, za katero bo stranka kupila e-vinjeto. Registrsko označbo vozila je treba vnesti dvakrat, s čimer se minimizira možnost, da bi pri potrditvi podatkov prišlo do pomote.

3.8    Veljavnost e-vinjete je možno določiti do 30 dni vnaprej od dneva nakupa.

3.9    Pred zaključkom procesa nakupa (plačilom) je postopek v enem nakupu možno ponoviti za do 500 e-vinjet. Vsaka izbrana e-vinjeta se doda v nakupovalno košarico, plačilo pa se opravi za vse e-vinjete hkrati.

3.10    V primeru, da za izbrano registrsko označbo in obdobje veljavnosti že obstaja veljavna e-vinjeta, sistem stranko na to opozori, vendar pa je na željo stranke drugo e-vinjeto kljub temu možno kupiti brez dodatnih omejitev.

3.11    Za pravilnost vnesenih podatkov je odgovorna izključno stranka. DARS v primeru napačnih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti za posledice, ki v skladu z zakonodajo nastanejo zaradi vnosa in potrditve nepravilnih podatkov.

4.    Registracija v spletno trgovino

4.1    Za uporabo dodatnih funkcionalnosti spletne trgovine je potrebna registracija kupca. Ob registraciji sta za fizične osebe ime in priimek kupca obvezen podatek, opcijsko pa lahko stranka navede tudi svoj naslov. Za pravne osebe ter samostojne podjetnike posameznike oziroma posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, so za registracijo obvezni podatki o imenu oziroma nazivu stranke, matična številka, davčna številka oziroma ID za DDV, če je stranka zavezanec za plačilo DDV, ter naslov stranke.

4.2    Registrirana stranka lahko kadar koli posodobi svoje podatke, s katerimi se je registrirala v svoj profil.

4.3    Nakup e-vinjete v primeru registracije poteka na enak način, kot za neregistrirane stranke, opisan v točki 3 teh splošnih pogojev.

4.4    Dars d. d. bo osebne podatke uporabnikov zbiral, hranil in drugače obdeloval izključno za potrebe izvajanja elektronskih storitev spletne trgovine, ki jih ponuja spletna stran https://evinjeta.dars.si, za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter za namen/namene, za katere jih bodo uporabniki spletne strani posredovali na podlagi privolitve. Podrobneje je to določeno v točki 18 teh Splošnih pogojev in v Politiki zasebnosti, ki je dostopna tukaj.

5.    Plačilo, plačilna sredstva in izdaja računov ter potrdil o nakupu e-vinjete

5.1    Po zaključku izbiranja e-vinjet mora stranka določiti, s katerim plačilnim sredstvom bo opravila nakup. Nakup je možen z naslednjimi plačilnimi sredstvi:

 • plačilno ali kreditno kartico,*
 • elektronsko denarnico,*
 • storitvijo PayPal in
 • z nakazilom na račun DARS po ponudbi. **

* seznam kreditnih in debetnih kartic ter elektronskih denarnic, s katerimi je mogoče opraviti nakup e-vinjete, je objavljen na spletni strani https://evinjeta.dars.si
** pri nakupu z nakazilom na račun DARS po ponudbi je mogoče veljavnost e-vinjete določiti najprej 4 delovne dni od kreiranja ponudbe.

5.2    Po opravljenem takojšnjem plačilu (s plačilno ali kreditno kartico oziroma z elektronsko denarnico ali storitvijo PayPal) se generirata račun za opravljen nakup in za vsako posamezno e-vinjeto, ki jo je stranka kupila, potrdilo o njenem nakupu. Račun in potrdila o nakupu e-vinjete se v primeru nakupa brez registracije v obliki PDF datoteke pošljejo na elektronski naslov, ki ga je v procesu nakupa navedla stranka.

5.3    V primeru, ko kupec opravlja nakup kot registrirana stranka, se račun in potrdilo o nakupu e-vinjete shranita v elektronski obliki neposredno v njegov uporabniški račun, po elektronski pošti pa dobi obvestilo, da sta oba dokumenta dostopna. Vpogled in njun prenos v obliki datoteke PDF sta stranki na voljo vselej, ko je prijavljena v svoj uporabniški račun, in sicer v zakonskem časovnem obdobju, določenem za hrambo teh dokumentov.

5.4    Registrirane stranke lahko izberejo izdajo e-računa za svoj nakup. Če stranka v svojem uporabniškem profilu označi zahtevo za e-račun in je registrirana kot fizična oseba, lahko prevzame e-račun v skladu z eSLOG v svojem uporabniškem profilu. Stranka, ki je pravna oseba pa e-račun v skladu z eSLOG prejme preko posrednika Bizbox, prav tako pa e-račun v skladu z eSLOG lahko prevzame v svojem uporabniškem profilu. Pri možnosti prenosa preko Bizbox se stranka strinja s Splošnimi pogoji poslovanja za storitve elektronskega poslovanja družbe ZZI d.o.o.

5.5    Registrirana stranka lahko opravi tudi nakup po ponudbi, kjer kupljene e-vinjete plača z izvedbo bančnega nakazila. V tem primeru je prvi mogoč datum začetka veljavnosti e-vinjete štiri (4) delovne dni od kreiranja ponudbe.

Po vnosu zahtevanih podatkov (cestninski razred vozila, vrsta e-vinjete, datum začetka veljavnosti e-vinjete, država registracije in registrska označba vozila) stranka z izbiro načina plačila po ponudbi prejme na svoj elektronski naslov ponudbo, na kateri so navedeni podatki za izvedbo plačila (znesek, bančni podatki, referenca za plačilo, rok plačila). Na ponudbi se samodejno določi najkasnejši rok plačila ponudbe glede na datum začetka veljavnosti e-vinjete, ki ga je določila stranka. 

Ko upravljavec cestninskih cest na v ponudbi naveden bančni račun pravočasno prejme plačilo in ga ustrezno poveže s ponudbo, postane e-vinjeta veljavna na dan, ki ga je v postopku nakupa določila stranka. Takrat se izdata tudi račun in potrdilo o nakupu e-vinjete, ki sta stranki dostopna v njenem uporabniškem računu.

Če stranka pri plačilu ponudbe ne navede prave reference, se e-vinjete po ponudbi kreirajo samo v primeru, če DARS kljub napačno vpisani referenci pravočasno, torej do začetka veljavnosti e-vinjete, poveže plačilo s ponudbo. V nasprotnem primeru se e-vinjete ne kreirajo, denar pa se vrne stranki na njen bančni račun.

Znesek plačila mora biti enak znesku ponudbe. Če je znesek prenizek, se e-vinjete ne kreirajo. Če je znesek previsok, se e-vinjete kreirajo samo v primeru, če DARS kljub napačnemu znesku do začetka veljavnosti e-vinjete, poveže plačilo s ponudbo.  Preostanek vplačanih sredstev se stranki vrne na njen bančni račun, vendar le v primeru, če znesek presega višino 2 EUR. Prav tako se stranki na njen račun vrnejo sredstva, ki jih je vplačala po preteku veljavnosti ponudbe. Za stroške, ki nastanejo v primeru vračanja vplačanega zneska, lahko DARS stranki izda račun in ji vrne ustrezno zmanjšan znesek. Višina stroškov je določena v Ceniku storitev DARS. 

Če stranka pri plačilu ponudbe navede napačen znesek in/ali referenco za plačilo, če znesek nakaže na napačen račun, ali če ponudbe ne plača pravočasno, DARS ne prevzema nobene odgovornosti za posledice, ki v skladu z zakonodajo ter temi splošnimi pogoji nastanejo zaradi napačnih podatkov za plačilo ali nepravočasnega plačila.

6.    Določanje cestninskega razreda vozila

6.1    Razvrstitev vozil, za katere se cestnina plačuje z e-vinjeto, v cestninske razrede, določa Uredba o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 77/16, 63/17, 14/18, 74/18, 78/19, 105/20 in 178/21). Vozila so razvrščena v tri cestninske razrede, in sicer:

 • prvi cestninski razred: enosledna vozila s priklopnim vozilom ali brez njega;
 • drugi cestninski razred A: bivalna vozila in dvosledna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega;  
 • drugi cestninski razred B: dvosledna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.

6.2    Za določitev drugega cestninskega razreda vozila, za katerega želi stranka kupiti e-vinjeto, je uporabnikom spletnega portala https://evinjeta.dars.si na voljo seznam vseh znamk in modelov oziroma tipov vozil, ki so ali so bila v prodaji pri pooblaščenih prodajalcih vozil v Republiki Sloveniji in po tovarniških karakteristikah oziroma na podlagi predhodne izmere takšnega vozila sodijo v drugi cestninski razred B. DARS seznam sproti posodablja.

6.3    Posodobitve seznama izmerjenih vozil veljajo od dneva objave posameznega tipa vozila na seznamu. Če je bila za tako vozilo pred datumom objave tipa vozila na seznamu kupljena e-vinjeta cestninskega razreda 2A, lahko stranka to e-vinjeto uporablja do poteka njene veljavnosti, četudi vozilo po objavi tipa vozila na seznamu sodi v cestninski razred 2B.

6.4    Če posamezne znamke, modela oziroma tipa vozila na seznamu ni, se šteje, da se takšno vozilo uvršča v drugi cestninski razred A.

6.5    Stranka mora pred vsakim nakupom nove elektronske vinjete preveriti, v kateri cestninski razred je uvrščeno njeno vozilo.

6.6    Za izboljšanje uporabniške izkušnje je strankam na spletni strani https://evinjeta.dars.si in v spletni trgovini na voljo tudi pripomoček za določanje cestninskega razreda vozila. Stranka iz seznama izbere znamko, model in po potrebi leto izdelave vozila, sistem pa sporoči, v kateri cestninski razred je razvrščeno takšno vozilo. Če posamezne znamke, modela oziroma tipa vozila, na spustnem seznamu ni, se takšno vozilo uvršča v drugi cestninski razred A.

6.7    Pri izboru nekaterih znamk, modelov oziroma tipov vozil lahko ob uporabi pripomočka sistem vrne dodatna obvestila, ki opisujejo nekatere posebnosti glede določitve cestninskega razreda za izbrano znamko, model oziroma tip vozila. Stranka je dolžna pred nakupom takšno obvestilo upoštevati in ravnati skladno z zapisanim v obvestilu.

7.    Dodajanje e-vinjet v uporabniški račun in odstranjevanje e-vinjet iz uporabniškega računa

7.1    E-vinjete, ki jih je registrirana stranka kupila preko spletne trgovine, se avtomatsko dodajo v njen uporabniški račun, stranka pa lahko z njimi upravlja skladno s Splošnim aktom o cestninjenju in temi Splošnimi pogoji.

7.2    Registrirana stranka lahko v svoj uporabniški račun poljubno dodaja e-vinjete, kupljene preko drugih prodajnih kanalov ali v okviru anonimnega nakupa preko spletne trgovine.

7.3    Za dodajanje e-vinjete v svoj uporabniški račun, mora stranka vnesti državo registracije in registrsko oznako vozila, na katerega je vezana e-vinjeta, ter ID oznako (številko) te e-vinjete. V nasprotnem primeru dodajanje e-vinjete v uporabniški račun ni možno.

7.4    Če je e-vinjeta registrirana oziroma dodana v uporabniški račun druge stranke, lahko stranka to e-vinjeto doda v svoj uporabniški račun samo ob predhodni odobritvi prejšnje stranke. Postopek je opisan v točki 12. teh splošnih pogojev.

7.5    Po enakem postopku lahko stranka iz svojega uporabniškega računa kadar koli izbriše vpogled v katero koli e-vinjeto, dostopno v uporabniškem računu. V tem primeru za to e-vinjeto izgubi možnost upravljanja z dodatnimi funkcijami.

7.6    Izbrisano e-vinjeto lahko stranka kadar koli ponovno doda v svoj uporabniški račun ob upoštevanju pogojev iz te točke splošnih pogojev.

7.7    Izbris e-vinjete iz uporabniškega računa nikakor ne vpliva na njeno veljavnost oziroma na kakršne koli druge podatke o e-vinjeti.

8.    Spremembe podatkov o e-vinjeti

8.1    V spletni trgovini je registriranim strankam omogočeno spreminjanje podatkov o e-vinjeti izključno za tiste e-vinjete, za katere je kupec določil datum začetka veljavnosti, ki ni enak datumu nakupa, in še niso začele veljati.

8.2    Za e-vinjete iz točke 7.1, je možno do začetka veljavnosti e-vinjete kadar koli spremeniti podatek o registrski označbi vozila, na katero je vezana e-vinjeta, in/ali spremeniti datum začetka veljavnosti e-vinjete. Pri spreminjanju datuma začetka veljavnosti e-vinjete velja omejitev, in sicer je možno nov datum začetka veljavnosti določiti največ 30 dni vnaprej od vključno dneva, ko kupec opravlja spremembo.

8.3    Spremembo mora kupec potrditi v spletni trgovini. Po potrditvi spremembe kupec v svoj uporabniški račun prejme potrdilo o spremembi podatkov o e-vinjeti. DARS kupca o tem obvesti z avtomatsko poslanim elektronskim sporočilom na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel v postopku registracije.

8.4    Določbe te točke veljajo za vse e-vinjete, ki jih je kupec dodal v svoj uporabniški račun v skladu s prejšnjo točko teh splošnih pogojev.

9.    Odstop od nakupa

9.1    Če stranka ob nakupu e-vinjete določi dan začetka njene veljavnosti, ki ni enak dnevu njenega nakupa, lahko kadar koli do začetka veljavnosti kupljene e-vinjete odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo kupnine.

9.2    Zahtevek za odstop od nakupa se pri DARS vloži izključno za e-vinjete, ki so bile kupljene preko spletne trgovine ali na katerem koli prodajnem mestu DARS. Zahtevek se vloži preko uporabniškega računa registrirane stranke spletne trgovine, lahko pa tudi pisno ali ustno na zapisnik na katerem koli prodajnem mestu DARS v njihovem uradnem delovnem času oziroma po pošti na naslov Dars, d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana. 

9.3    Za e-vinjete, kupljene na prodajnih mestih pooblaščenih prodajalcev, je odstop od nakupa možen izključno na tistem prodajnem mestu, na katerem je stranka kupila e-vinjeto, ne glede na to, ali je registrirana stranka spletne trgovine takšno e-vinjeto naknadno v skladu s točko 7 teh splošnih pogojev dodala v svoj uporabniški račun. Pogoje in način vračila kupnine v tem primeru določi pooblaščeni prodajalec.

9.4    V postopku oddaje zahtevka preko spletne trgovine mora stranka vnesti oziroma določiti:

 • ime in priimek ali naziv podjetja z davčno številko, naslov, pošto in državo prebivališča ali sedeža podjetja;
 • ID oznako e-vinjete, ki je predmet odstopa od nakupa;
 • številko računa za nakup e-vinjete, ki je predmet odstopa od nakupa;
 • registrsko označbo in državo registracije vozila, za katero je bila kupljena e-vinjeta, ki je predmet odstopa od nakupa;
 • naziv in naslov banke, številko TRR (IBAN), na katerega se bo izvedlo vračilo kupnine ter BIC (SWIFT) kodo banke;
 • opcijsko kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov) zaradi lažje in hitrejše izvedbe postopka vračila kupnine.

Zahtevku mora stranka obvezno priložiti račun ali kopijo računa za nakup e-vinjete, ki je predmet odstopa od nakupa.

9.5    DARS bo v primeru, ko je zahtevek za odstop od nakupa upravičen, izvršil vračilo kupnine na račun, ki ga je navedla stranka, najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko zahtevku ugodi. 

9.6    DARS ne prevzema nobene odgovornosti za pravilnost vnesenih podatkov o bančnem računu stranke. Če stranka v postopku odstopa od nakupa e-vinjete navede napačen bančni račun, krije vse stroške, ki kot posledica nastanejo v postopku izvajanja vračila kupnine.

9.7    Če je e-vinjeta že začela veljati, odstop od njenega nakupa ni možen.

10.    Nastavljanje opomnikov na začetek ali potek veljavnosti e-vinjete

10.1    Registrirane stranke spletne trgovine, lahko za katero koli e-vinjeto, ki jim je na voljo v njihovem uporabniškem računu, določijo prejem opomnikov na začetek in/ali potek veljavnosti e-vinjete.

10.2    Prejem opomnikov je možen na dva načina: preko elektronske pošte in/ali preko SMS sporočila na izbrano telefonsko številko.

10.3    Opomnike se določa za vsako e-vinjeto posebej in so lahko poslani na poljuben elektronski naslov in/ali telefonsko številko.

10.4    Za vsak opomnik je možno določiti enkratno, dvakratno ali trikratno obveščanje, v poljubnih intervalih. Če stranka števila opomnikov in njihovih intervalov ne določi sama, bodo poslani glede na privzete vrednosti. Za začetek veljavnosti e-vinjete so to: dan začetka veljavnosti, tri (3) dni pred začetkom veljavnosti e-vinjete in šest (6) dni pred začetkom veljavnosti e-vinjete. Za potek veljavnosti e-vinjete so to: dan poteka veljavnosti, tri (3) dni pred potekom veljavnosti e-vinjete in šest (6) dni pred potekom veljavnosti e-vinjete.

10.5    Besedilo opomnikov, poslanih preko SMS sporočil, se na telefonske številke s slovensko klicno kodo (+386) pošilja v slovenskem jeziku, na vse ostale pa v angleškem jeziku.

10.6    Opomnik na začetek veljavnosti e-vinjete stranko obvesti o prvem dnevu, ko e-vinjeta postane veljavna oziroma ko stranka z vozilom z registrsko označbo, na katerega je vezana e-vinjeta, lahko uporablja avtoceste in hitre ceste.

10.7    Opomnik na potek veljavnosti e-vinjete stranko obvesti o zadnjem dnevu, ko je e-vinjeta še veljavna oziroma ko stranka z vozilom z registrsko označbo, na katerega je vezana e-vinjeta, še lahko uporablja avtoceste in hitre ceste.

10.8    Opomniki so zgolj informativne narave in stranke v nobenem primeru ne obvezujejo k nakupu nove e-vinjete, jo pa opomnik o poteku veljavnosti e-vinjete opozori, kdaj je nakup nove e-vinjete potreben za nadaljnjo uporabo cestninskih cest z vozilom z registrsko označbo, na katerega je vezana ta e-vinjeta. Storitev je brezplačna.

11.    Urejanje vozil (moja vozila)

11.1    Registriranim strankam je na voljo možnost Moja vozila, v okviru katere lahko stranke poljubno vnašajo registrske oznake vozil in jih organizirajo po posameznih skupinah za kasnejši nakup novih e-vinjet, povezovanje z obstoječimi e-vinjetami ali zgolj za pregled voznega parka vozil stranke.

11.2    Funkcionalnost možnosti Moja vozila je omejena zgolj na lažji pregled vozil za stranke, ki upravljajo z obsežnejšim voznim parkom. Namen je zagotoviti boljšo uporabniško izkušnjo pri uporabi portala https://evinjeta.dars.si oziroma spletne trgovine.

11.3    Vozila je mogoče dodajati in brisati s seznama ter spreminjati nekatere njihove podatke brez omejitev, tudi če imajo že dodeljene e-vinjete.

11.4    Dodajanje ali izbris vozila s seznama ter spreminjanje podatkov o vozilu nikakor ne vplivajo na veljavnost kupljenih e-vinjet ali na kakršne koli druge podatke o posamezni e-vinjeti.

12.    Prenos pravice vpogleda v e-vinjete

12.1    Registrirana stranka spletne trgovine lahko pravico vpogleda v e-vinjeto, ki jo je dodala v svoj uporabniški račun v skladu s točko 7 teh splošnih pogojev, kadar koli prenese na drugega registriranega uporabnika spletne trgovine.

12.2    Stranka, ki želi prenesti pravico vpogleda v e-vinjeto na drugega registriranega uporabnika spletne trgovine, mora vnesti njen elektronski naslov, na katerega bo poslana varna povezava za potrditev prenosa. Po potrditvi bo prenesena e-vinjeta dodana v njegov uporabniški račun, stranka, ki je prenesla vpogled, pa bo o uspešnem prenosu obveščena po elektronski pošti.

12.3    S prenosom pravice vpogleda v e-vinjeto na drugega registriranega uporabnika spletne trgovine se nanj ekskluzivno prenese tudi pravica do upravljanja s to e-vinjeto po določbah teh splošnih pogojev. S tem bo imel drugi registriran uporabnik vpogled v vse podatke o e-vinjeti, ki bo prenesena nanj. Tega dejanja ni mogoče preklicati.

12.4    Pravico do vpogleda v e-vinjeto nazaj na prvotnega uporabnika lahko znova prenese le trenutni imetnik te pravice.

12.5    Prenos pravice do vpogleda v e-vinjeto nikakor ne vpliva na njeno veljavnost, cestninski razred ali registrsko označbo vozila, na katero je vezana e-vinjeta ali na kakršne koli druge podatke o e-vinjeti.

13.    Vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete

13.1    Če se vozilo z registrsko označbo, na katero je vezana letna ali polletna e-vinjeta, odjavi iz evidence registriranih vozil pred potekom njene veljavnosti, ali je registrska tablica ukradena, uničena oziroma izgubljena, lahko lastnik ali imetnik vozila zahteva od upravljavca cestninskih cest vračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne e-vinjete za čas od dneva, ko je bilo vozilo odjavljeno iz evidence registriranih vozil oziroma je bila zanj izdana nova registrska tablica, do dneva poteka njene veljavnosti.

Lastnik imenskih registrskih oznak je upravičen do vračila sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne e-vinjete, če je novo vozilo, na katero bo nameščena imenska registrska oznaka, drugačnega cestninskega razreda.  

13.2    Vlogo za vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete je mogoče vložiti samo pri DARS-u. Registrirane stranke lahko zahtevek oddajo preko svojega uporabniškega računa v spletni trgovini, lahko pa ga vložijo tudi pisno ali dajo ustno na zapisnik na katerem koli prodajnem mestu DARS v njihovem uradnem delovnem času oziroma po pošti na naslov Dars, d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

13.3    Ob oddaji zahtevka za vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete mora stranka navesti naslednje podatke:

 • ime in priimek ali naziv podjetja z davčno številko/ID za DDV, naslov, pošto in državo prebivališča ali sedež podjetja;
 • ID oznako e-vinjete, ki je predmet vračila sorazmernega dela njene vrednosti; 
 • registrsko označbo in državo registracije vozila, za katero je bila kupljena e-vinjeta, ki je predmet vračila sorazmernega dela njene vrednosti;
 • naziv in naslov banke, številko TRR, na katerega se bo izvedlo vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete, in BIC (SWIFT) kodo banke; 
 • opcijsko kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov) za lažjo in hitrejšo izvedbo postopka vračila kupnine.

Zahtevku mora stranka obvezno priložiti kopijo računa za nakup e-vinjete, ki je predmet zahtevka za vračilo sorazmernega dela njene vrednosti. 

V primeru oddaje zahtevka preko spletne trgovine, mora stranka navesti tudi številko in izdajatelja računa za nakup e-vinjete, ki je predmet zahtevka za vračilo sorazmernega dela njene vrednosti. Obvezno je potrebno priložiti kopijo računa, sicer postopek oddaje zahtevka na opisan način ni mogoč.

13.4    Vračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne e-vinjete lahko stranka zahteva v 30 dneh od dneva odjave vozila iz evidence registriranih vozil oziroma od dneva izdaje nove registrske tablice z drugačno označbo ali od dneva  registracije novega vozila z imensko registrsko oznako. Če stranka zahtevka ne vloži pravočasno, se zahtevek zavrže.

13.5    DARS je za obravnavo zahtevka za vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete upravičen do nadomestila v znesku 6 EUR (z DDV). Nadomestilo se obračuna, če DARS zahtevku za vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete delno ali v celoti ugodi. V tem primeru se stranki na njen bančni račun izplača znesek sorazmernega dela vrednosti e-vinjete, zmanjšan za nadomestilo upravljavca cestninskih cest. Če znesek nadomestila presega sorazmerni del vrednosti e-vinjete, se postopek vračila sorazmernega dela vrednosti e-vinjete in obračuna nadomestila ne izvede, e-vinjeta pa ostane veljavna do poteka njene veljavnosti. 

13.6    Če stranka zahtevek vloži preko uporabniškega računa v spletni trgovini, bo v primeru, če bo DARS zahtevku v celoti ugodil, obvestilo o višini sorazmernega dela vrednosti e-vinjete, dobropis ter račun za nadomestilo za obravnavo zahtevka prejela v svoj uporabniški račun, o čemer bo obveščena po elektronski pošti. 

Če stranka zahtevek vloži po pošti ali na prodajnem mestu DARS, ter v zahtevku navede svoj elektronski naslov, bo v primeru, če bo DARS zahtevku v celoti ugodil, obvestilo o višini sorazmernega dela, dobropis ter račun za nadomestilo za obravnavo zahtevka prejela v elektronski obliki (datoteka PDF) na navedeni elektronski naslov. Enako bo DARS ravnal v primeru, če bo stranka zahtevek vložila po elektronski pošti na naslov evinjeta@dars.si.

V preostalih primerih bodo stranki obvestilo o višini sorazmernega dela, dobropis in račun za nadomestilo za obravnavo zahtevka poslani na njen poštni naslov.

13.7    Ne glede na način vložitve zahtevka bo DARS stranki v postopku priporočeno z vročilnico skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku poslal vse upravne dokumente, če od njihove vročitve začne teči rok. Registriranim strankam spletne trgovine bodo dokumenti obenem na voljo tudi v njihovem uporabniškem računu.

13.8    Če DARS zahtevku delno ali v celoti ugodi in če je stranka navedla točne podatke o bančnem računu za nakazilo, se znesek vračila izplača najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je DARS zahtevku delno ali v celoti ugodil.

13.9    DARS ne prevzema nobene odgovornosti, če se nakazilo vračila sorazmernega dela vrednosti e- vinjete zaradi napačno sporočenih podatkov o bančnem računu izvrši na račun druge osebe. Posledice v tem primeru v celoti bremenijo stranko.

13.10    Uporabnikom spletnega portala https://evinjeta.dars.si je na voljo informativni izračun zneska vračila sorazmernega dela vrednosti e-vinjete, kjer stranka poljubno vnese zahtevane podatke, potrebne za izračun. Izračun zneska je zgolj informativne narave in temelji na podatkih, ki jih je v orodje za izračun vnesel uporabnik spletnega portala https://evinjeta.dars.si. V primeru, da stranka uveljavlja pravico do vračila sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete in upravljavec cestninskih cest zahtevku ugodi, se lahko znesek, ugotovljen v postopku obravnave vloge, razlikuje od tega izračuna, če se v postopku ugotovi drugačno dejansko stanje.

14.    Oprostitev plačila cestnine

14.1    Plačevanja cestnine so oproščena samo naslednja vozila oziroma prevozi:

 • prevoz z vozili s prednostjo in za vozila za spremstvo, vključno z vozili v spremstvu, 
 • prevoz z vojaškimi vozili Slovenske vojske, 
 • prevoz s tujimi vojaškimi vozili za opravljanje nalog obrambe države, mednarodnih mirovnih sil ter drugih obrambnih in varnostnih nalog, če je tako določeno z mednarodnimi pogodbami,
 • prevoz z vozili za opravljanje nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni, zaradi naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov,
 • prevoz z vozili upravljavca cestninskih cest za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cestninskih cest in dejavnosti cestninjenja.

14.2    Vozila, s katerimi se izvajajo prevozi, za katere se ne plača cestnina, ne potrebujejo e-vinjete, morajo pa biti registrirana v sistemu e-vinjete pred začetkom uporabe cestninske ceste.

Registracijo takšnih vozil v sistem e-vinjete lahko opravi stranka sama, če se registrira kot uporabnik spletne trgovine.

Po registraciji vozil v sistem e-vinjete, mora stranka vložiti vlogo za oprostitev plačila cestnine ter navesti razlog, iz katerega vlaga zahtevek. Priložiti mora vsa dokazila, ki so zahtevana za odločanje o oprostitvi plačevanja cestnine glede na vrsto prevoza, za katerega velja oprostitev plačila cestnine, ter navesti vse potrebne podatke (čas opravljanja prevoza, relacija prevoza, itd.).

14.3    O rešitvi vloge bo stranka obveščena preko elektronske pošte, dokument o odobritvi oziroma zavrnitvi oprostitve plačevanje cestnine pa bo dostopen tudi v njenem uporabniškem računu.

14.4    Vlogo za oprostitev plačevanja cestnine je možno vložiti tudi pisno ali dati ustno na zapisnik na katerem koli prodajnem mestu DARS v njihovem uradnem delovnem času oziroma po pošti na naslov Dars, d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana. Če stranka ob tem v zahtevku navede svoj elektronski naslov, bo o rešitvi vloge obveščena po elektronski pošti.

14.5    Če se pred začetkom ali v času veljavnosti oprostitve plačevanja cestnine spremenijo kakršni koli podatki ali dejstva o posameznem vozilu oziroma prevozu, ki je plačila cestnine oproščeno, mora stranka, ki uveljavlja oprostitev plačila cestnine, DARS-u to nemudoma sporočiti. Sporočilo se pošlje preko uporabniškega računa v spletni trgovini, na elektronski naslov occn@dars.si ali po pošti na naslov Dars d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

15.    Vlaganje zahtevkov

15.1    Preko spletne trgovine je registriranim strankam omogočeno vlaganje različnih zahtevkov, vprašanj in predlogov.

15.2    Zahtevki so razdeljeni na kategorije, med katerimi stranka lahko izbira. Te kategorije so: zahtevek za vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete (glej točko 13), odstop od nakupa  e-vinjete (glej točko 9), vloga za oprostitev plačila cestnine (glej točko 14), zahtevek za izdajo nadomestnega računa, zahtevek za oprostitev plačila DDV ter splošno vprašanje.

15.3    Vlagatelj lahko svoj zahtevek veže na točno določeno e-vinjeto ali izdan račun, o čemer se opredeli v postopku oddaje zahtevka. Natančna opredelitev in opis zahtevka lahko skrajšata čas njegovega reševanja in zagotovita, da bo stranka odgovor nanj prejela hitreje.

15.4    Po potrditvi oddaje se zahtevek posreduje v reševanje pristojnemu oddelku DARS. Stranka je o uspešni oddaji zahtevka obveščena preko elektronske pošte.

15.5    O zahtevkih, ki se obravnavajo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, bo DARS odločil v predpisanih rokih, o vseh ostalih zahtevkih pa v najkrajšem možnem času  od prejema popolne dokumentacije.

15.6    Status zahtevka je razviden v uporabniškem računu stranke v spletni trgovini. Obvestilo o statusu zahtevka je zgolj informativne narave.

16.    Piškotki

16.1    Spletna stran https://evinjeta.dars.si uporablja piškotke. To so majhne datoteke, ki jih ob obisku naložimo na vaš računalnik oziroma mobilno napravo. Tako lahko ob vašem ponovnem obisku spletne strani https://evinjeta.dars.si prepoznamo vašo vrnitev ter vam s pomočjo piškotkov omogočimo njeno boljše delovanje in uporabo. Piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov oziroma informacij, ki bi vas lahko identificirale. Lastnih piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

16.2    Spletna stran https://evinjeta.dars.si uporablja naslednje piškotke:

IzvorIme piškotkaNamenTrajanje
Drupal SESS<hash>Shrani informacije o prijavljenem uporabniku.24 dni
Drupal cookie-agreed Določa, ali se je uporabnik strinjal z uporabo piškotkov, ali ne.100 dni
Drupal cookie-agreed-version Shrani različico piškotka o strinjanju oziroma nestrinjanju uporabnika z uporabo piškotkov.100 dni
Google analytics gid  Zbira informacije o statistiki uporabe spletnega mesta (število obiskov, obiskane podstrani, itd.)1 dan
Sistem e-vinjeteSc59AccessToken Avtorizacijski piškotek za prijavljenega uporabnika.skladno s konfiguracijo aplikacije.
Sistem e-vinjetexsrf-token-sc59 Preprečuje nedovoljeno nastavitev vsebine spletnih strani (t. i. Cross-Site-Request-Forgery). Ne vsebuje nobenih podatkov o uporabniku.Čas trajanja seje
Sistem e-vinjetecookieconsent_status  Potrditev uporabe piškotkov.100 dni

 

16.3    Pri vašem prvem obisku spletne strani https://evinjeta.dars.si vas s pasico na spodnjem delu strani opozorimo, da spletna stran za svoje delovanje uporablja piškotke, hkrati pa vam ponudimo možnost, ali uporabo piškotkov dovolite, ali ne.

16.4    Tudi če ste dovolili njihovo uporabo lahko piškotke vedno popolnoma izbrišete oziroma onemogočite z nastavitvami v vašem brskalniku. Navodila so v sekciji pomoči (help) vašega brskalnika. V primeru popolnega izklopa piškotkov morda katera izmed funkcionalnosti na spletni strani https://evinjeta.dars.si ne bo delovala.

17.    Varstvo osebnih podatkov

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. , Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov podaja informacije o obdelavi osebnih podatkov pri uporabi spletne trgovine.

Upravljavec osebnih podatkov:Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 
d. d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Elektronski naslov: dpo@dars.si

Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Registracija uporabnikov sistema e-vinjete,
 • nakup določene vrste (ročnosti) e-vinjete za vozilo (-a) s točno določeno registrsko oznako, za določen cestninski razred z določitvijo prvega dne veljavnosti s:
  • takojšnjim plačilom s plačilno kartico ali
  • z izdelavo ponudbe za plačilo na bančni račun,
 • naročanje obveščanja o začetku in izteku veljavnosti e-vinjete,  
 • vlaganje zahtevkov za vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete,
 • vlaganje zahtevkov za odstop od nakupa e-vinjete,
 • vlaganje zahtevkov za prenos e-vinjete na ali z drugega uporabnika,
 • sprememba uporabniških podatkov (na primer naslov ali kontakti).
Kategorije posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo:Uporabniki oziroma obiskovalci spletne strani https://evinjeta.dars.si in uporabniki, ki opravijo registracijo v sistem.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
 • a) točka 1. odstavka 6. člena in 7. člen Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (osebna privolitev posameznika);
 • (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe na zahtevo posameznika, ki je pogodbena stranka in na katero se nanašajo podatki);
 • (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca);
 • (d) tretja točka drugega odstavka 46. člena Zakona o cestninjenju (kateri podatki se smejo obdelovati v evidenci).
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
 • Pogodbeni obdelovalec podatkov za vzdrževanje strežnika;
 • pogodbeni obdelovalec podatkov za vzdrževanje aplikacije;
 • pogodbeni obdelovalec podatkov za vzdrževanje spletne strani;
 • pogodbeni obdelovalec za prodajo e-vinjet.
Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:Dve leti od poteka veljavnosti elektronskih vinjet.
Podatek o IP naslovu naprave, s katere je bil opravljen nakup preko spletne trgovine, se izbriše v 30 dneh od prodaje elektronske vinjete.
Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora in pravice do prenosljivosti podatkov:S pisno zahtevo od upravljavca lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, izbris vaših osebnih podatkov ali ugovarjate obdelavi vaših podatkov.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:Avtomatizirano odločanje in/ali oblikovanje profilov se ne izvajata.
Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu pisno na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: gp.ip@ip-rs.s

 

Upravljavec vaših osebnih podatkov  bo posredovane osebne podatke obdeloval le za namene cestninjenja (natančneje navedeno v tabeli zgoraj) in jih hranil do zakonsko določenega roka oziroma do preklica privolitve. Prosimo vas, da se za uveljavljanje pravice do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave, do ugovora ter do prenosljivosti podatkov oz. morebitnih pritožb obrnete na kontakte, navedene v točki 19 teh Splošnih pogojev.

Več o tem, kako DARS d. d. ravna z osebnimi podatki,  lahko preberete v Politiki zasebnosti DARS d.d., ki je dostopna tukaj.

18.    Kontakt

18.1    Obiskovalcem spletnega portala https://evinjeta.dars.si in uporabnikom spletne trgovine je za reševanje morebitnih težav ali za kakršna koli vprašanja na voljo stalna podpora Klicnega centra za cestninjenje. Dostopen je 24 ur na dan, vse dni v letu, na telefonski številki +386 (01) 518 8 350 in preko elektronskega naslova evinjeta@dars.si. Na ta elektronski naslov se pošlje tudi sporočilo, ki ga je možno ustvariti preko kontaktnega obrazca na spletni strani https://evinjeta.dars.si.

18.2    V primeru, da so v času telefonskega klica stranke vsi operaterji klicnega centra za cestninjenje zasedeni, bo klic stranke razporejen v čakalno vrsto, stranka pa bo obveščena, na katerem mestu v čakalni vrsti se nahaja.

18.3    Na elektronsko sporočilo, poslano na elektronski naslov evinjeta@dars.si, bo DARS odgovoril najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni.
 

Politika zasebnosti