Prevozi, oproščeni plačila cestnine

Zakon o cestninjenju določa nekatere izjeme glede obveznosti plačila cestnine. Kot je določeno v  njegovem 9. členu, se cestnina ne plača za:

  • prevoz z vozili s prednostjo in za vozila za spremstvo, vključno z vozili v spremstvu,
  • prevoz z vojaškimi vozili Slovenske vojske,
  • prevoz s tujimi vojaškimi vozili za opravljanje nalog obrambe države, mednarodnih mirovnih sil ter drugih obrambnih in varnostnih nalog, če je tako določeno z mednarodnimi pogodbami,
  • prevoz z vozili za opravljanje nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni, zaradi naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov in
  • prevoz z vozili upravljavca cestninskih cest za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cestninskih cest in dejavnosti cestninjenja.

To pomeni, da takšna vozila ne potrebujejo e-vinjete, vendar pa morajo biti pred začetkom uporabe cestninske ceste registrirana v sistem e-vinjete. Kako izpeljati ta postopek, preberite v nadaljevanju.

Stranka, ki uveljavlja oprostitev plačila cestnine, mora upravljavcu cestninskih cest sporočiti vse spremembe, ki se nanašajo na posamezno oprostitev plačila cestnine. 

Vozila s prednostjo

Vozila s prednostjo

Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, vključno z vozili v spremstvu so vsa vozila, ne glede na državo registracije, ki so opremljena s posebnimi opozorilnimi svetilkami po predpisih, ki urejajo pravila cestnega prometa, ali ki v skladu s temi predpisi uporabljajo posebne svetlobne in zvočne znake pri opravljanju nujnih nalog. Registracijo vozil s prednostjo v sistem elektronske vinjete, organ, ki takšna vozila uporablja pri opravljanju svojih nalog, opravi preko spletnega portala (potrebna je registracija), ali pa posreduje njihov seznam v elektronski obliki z izpolnitvijo obrazca »Posredovanje seznama vozil s prednostjo, vozil za spremstvo in vozil v spremstvu«, Operativnemu centru cestninskega nadzora na elektronski naslov occn@dars.si, ta pa jih registrira v sistemu elektronske vinjete.

Vozila Slovenske vojske

To so vsa tista vozila, ki so označena z registrskimi tablicami za vozila Slovenske vojske. Registracijo teh vozil v sistem elektronske vinjete, organ, ki takšna vozila uporablja pri opravljanju svojih nalog, opravi preko spletnega portala (potrebna je registracija), ali pa posreduje njihov seznam v elektronski obliki z izpolnitvijo obrazca »Posredovanje seznama vozil s prednostjo, vozil za spremstvo in vozil v spremstvu«, Operativnemu centru cestninskega nadzora na elektronski naslov occn@dars.si, ta pa jih registrira v sistemu elektronske vinjete.
 

Humanitarni prevozi

Humanitarni prevozi

Plačila cestnine so oproščena tudi vozila za opravljanje nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni, zaradi naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov. Za humanitarni prevoz je treba v spletni trgovini elektronsko izpolniti vlogo za oprostitev plačila cestnine zaradi prevoza humanitarne pomoči, za kar je potrebna registracija, ali pa obrazec skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na elektronski naslov occn@dars.si, ali na telefaks: +386 5 700 25 08. Po potrditvi Operativnega centra cestninskega nadzora so vozila registrirana v sistem e-vinjete in ne potrebujejo e-vinjete za čas veljavnosti oprostitve plačila cestnine. Če Operativni center cestninskega nadzora vlogo zavrne ali je ta vložena prepozno, morajo imeti vozila za uporabo cestninskih cest veljavno e-vinjeto, prav tako morajo imeti ta vozila veljavno e-vinjeto, če uporabljajo cestninsko cesto kadarkoli zunaj obdobja, za katero so bila oproščena plačila cestnine.

Tuja vojaška vozila

Tuja vojaška vozila

Oprostitev plačila cestnine se lahko uveljavlja tudi za tuja vojaška vozila za opravljanje nalog obrambe države, mednarodnih mirovnih sil ter drugih obrambnih in varnostnih nalog, če je tako določeno z mednarodnimi pogodbami. Prevoz s takšnimi vozili mora vsaj 24 ur pred vstopom tujih vojaških vozil na omrežje cestninskih cest napovedati pristojni organ, tako da izpolni obrazec »Najava prevoza tujih vojaških sil« in ga posreduje Operativnemu centru cestninskega nadzora na elektronski naslov occn@dars.si. Po potrditvi Operativnega centra cestninskega nadzora so vozila registrirana v sistem elektronske vinjete za čas veljavnosti oprostitve plačila cestnine. Če Operativni center cestninskega nadzora vlogo zavrne ali je ta vložena prepozno, morajo imeti vozila za uporabo cestninskih cest veljavno e-vinjeto, prav tako morajo imeti ta vozila veljavno e-vinjeto, če uporabljajo cestninsko cesto kadar koli zunaj obdobja, za katero so bila oproščena plačila cestnine.

Vozila za vzdrževanje avtocest

Vozila upravljavca cestninskih cest

Plačila cestnine so oproščena tudi vozila upravljavca cestninskih cest, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cestninskih cest in dejavnosti cestninjenja. V sistem elektronske vinjete takšna vozila vnese pooblaščena oseba upravljavca cestninskih cest.