Zwrot proporcjonalnej części wartości e-winiety

Zwrot proporcjonalnej części wartości e-winiety jest możliwy tylko dla e-winiet rocznych lub półrocznych. Jeżeli pojazd o numerze rejestracyjnym, z którym powiązana jest roczna lub półroczna winieta elektroniczna, zostanie wyrejestrowany z rejestru pojazdów przed wygaśnięciem winiety, właściciel lub posiadacz może wystąpić o zwrot proporcjonalnej niewykorzystanej kwoty, licząc od dnia wyrejestrowania do dnia wygaśnięcia winiety.

To samo dotyczy sytuacji, w której pojazd, z numerem rejestracyjnym którego powiązana jest winieta, otrzyma nowe oznaczenia rejestracyjne (np. z powodu kradzieży lub zagubienia tablicy rejestracyjnej), licząc od daty wydania nowych tablic rejestracyjnych do dnia upływu ważności e-winiety.

Vračilo sorazmernega dela
Jeśli pojazd zostanie wyrejestrowany z ewidencji pojazdów, można ubiegać 
się o zwrot proporcjonalnej części wartości rocznej (lub półrocznej) e-winiety.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w Republice Słowenii zarządca dróg z urzędu uzyskuje niezbędne dane bezpośrednio z  rejestru zarejestrowanych pojazdów silnikowych. Jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą, wnioskodawca ubiegający się o zwrot proporcjonalnej części wartości e-winiety jest zobowiązany przedłożyć wydane przez właściwy organ zaświadczenie o usunięcie pojazdu z rejestru pojazdów silnikowych oraz jego uwierzytelnione tłumaczenie na język słoweński.

W przypadku gdy po sprzedaży pojazdu, do którego przypisana została e-winieta, nowy właściciel nie zdecyduje się na zmianę numeru rejestracyjnego, pierwotny właściciel lub posiadacz pojazdu nie może skorzystać z prawa do zwrotu proporcjonalnej części wartości e-winiety. Podobnie właściciel lub posiadacz pojazdu nie jest uprawniony do zwrotu proporcjonalnej części wartości rocznej lub półrocznej e-winiety, jeżeli e-winieta została przypisana do tymczasowej tablicy rejestracyjnej pojazdu.

Wniosek o zwrot proporcjonalnej części wartości winiety elektronicznej można złożyć za pomocą sklepu internetowego, w którym należy się uprzednio zarejestrować. Wniosek można także złożyć w placówkach Dars (Servis DarsGo) lub wysłać pocztą. Należy Wówczas wypełnić, wydrukować i podpisać formularz, a następnie przesłać go wraz z kopią faktury za zakup winiety elektronicznej na adres Dars d.d., Dunajska 7, 1000 Lublana, z adnotacją "Za e-winietę".

Za rozpatrzenie wniosku o zwrot proporcjonalnej części wartości rocznej lub półrocznej winiety elektronicznej Dars ma prawo naliczyć koszty administracyjne, które zostaną pokryte przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Właściciel lub posiadacz pojazdu otrzyma zwrot proporcjonalnej części wartości rocznej lub półrocznej e-winiety, pomniejszony o koszty administracyjne w wysokości 6 EUR (z VAT).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku informacja o kwocie zwrotu zostanie przesłana klientowi mailowo lub zwykłą pocztą. Zwrot zostanie przelany na konto klienta. Zwrot proporcjonalnej części wartości e-winiety zostanie przelany nie później niż 30 dni od daty rozpatrzenia wniosku przez Dars.

 

Wniosek o zwrot proporcjonalnej części wartości e-winiety należy złożyć nie później niż po upływie 30 dni od dnia wyrejestrowania pojazdu lub wydania nowych tablic rejestracyjnych. Do wniosku należy dołączyć rachunek potwierdzający zakup e-winiety, której dotyczy wniosek.