Nadzor nad uporabo e-vinjete

Kontrola korzystania
z e-winiety

Kontrolę prawidłowego korzystania z e-winiet sprawują przedsiębiorstwo Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (Spółka Autostrad Republiki Słowenii, DARS), Administracja Finansowa Republiki Słowenii oraz Policja. Operator płatnej drogi monitoruje e-winiety za pomocą kamer zainstalowanych w sieci autostrad, w punktach kontrolnych oraz w pojazdach kontroli opłat.

Gdy pojazd, dla którego zakupiono e-winietę, zostanie sprawdzony w systemie, informacja ta zostanie natychmiast usunięta, a w systemie nie pozostanie żaden ślad korzystania z drogi płatnej. W przypadku wykrycia  niezgodności, dane są przechowywane w systemie do czasu zakończenia postępowania w sprawie.

Korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych bez ważnej e-winiety stanowi naruszenie słoweńskiej Ustawy o opłatach drogowych, za które przewidziana jest grzywna w wysokości 300 EUR. Jeśli płatnik w niedozwolony sposób przeniesie tablicę rejestracyjną pojazdu, z którym powiązana jest ważna winieta elektroniczna, na inny pojazd lub przeniesie ją na pojazd, który nie należy do tej samej klasy opłat, grzywna wyniesie 500 EUR.

Klientowi, który skorzystał z płatnej drogi bez ważnej e-winiety, zostanie wydana e-winieta, której okres ważności rozpoczyna się  w dniu popełnienia wykroczenia. Winieta zacznie obowiązywać dopiero po jej opłaceniu. Wydawany jest ten rodzaj e-winiety (lub kilku e-winiet), który będzie ważny w okresie wszystkich stwierdzonych naruszeń. Jeżeli dla okresu, w którym nastąpiły naruszenia, można wystawić kilka różnych rodzajów e-winiet, wystawiane są takie e-winiety, które są najbardziej opłacalne dla klienta. Jednocześnie Klientowi wystawiany zostaje rachunek za opłacenie  wystawionych e-winiet, jak również zakaz korzystania z dróg płatnych, który wygasa w momencie uregulowania wszystkich wystawionych rachunków.

Grzywna musi zostać zapłacona w terminie określonym na rachunku.

Więcej o pracy kontroli opłat (film jest w języku słoweńskim)

Cestninski nadzorniki