Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej https://evinjeta.dars.si oraz sklepu internetowego Spółki Autostrad Republiki Słowenii [Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS] w celu zakupu winiet elektronicznych

 

Dokument ważny od: 01.12.2021

1.    DARS

1.1    Właścicielem i administratorem strony https://evinjeta.dars.si jest Spółka Autostrad Republiki Słowenii (DARS). DARS jest spółką utworzoną na podstawie słoweńskiej Ustawy Spółce Autostrad Republiki Słowenii (DziennikUstaw Republiki Słowenii nr 97/10 i 40/12 - ZDARS-1). Odpowiada za budowę i utrzymanie autostrad i dróg ekspresowych w Republice Słowenii oraz za zarządzanie nimi. Jedynym założycielem Spółki jest Republika Słowenii.

1.2    Numer identyfikacji podatkowej Spółki to SI92473717, jej siedziba znajduje się pod adresem Cesta XIV. Divizije 4, 3000 Celje, Słowenia, tel. +386 3 426 40 71, e-mail gp@dars.si. Główną działalnością Spółki według standardowej klasyfikacji działalności jest H52.210 - Działalność transportowa wspierająca transport lądowy.

1.3    Zgodnie ze Słoweńską Ustawą o poborze opłat drogowych (Dziennik Ustaw Republiki Słowenii, nr 24/15, 41/17, 158/20 i 159/21), DARS jest operatorem dróg płatnych, który zarządza największą częścią dróg płatnych w Republice Słowenii i na podstawie zezwolenia publicznego wystawia winiety elektroniczne, wykorzystywane do uiszczania opłat za przejazd drogami płatnymi.

1.4    E-winieta i jej logo są znakami towarowymi Spółki DARS. Wszystkie informacje i materiały graficzne umieszczone na stronie https://evinjeta.dars.si podlegają prawu autorskiemu i innym formom ochrony własności intelektualnej. Mogą być powielane wyłącznie do celów niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji na temat praw autorskich i innych praw. Każda reprodukcja (kopia, reprodukcja, publikacja, transfer) jako źródło musi podawać DARS d. d.

1.5    W Ogólnych warunkach handlowych zostało określone działanie sklepu internetowego DARS, prawa i obowiązki użytkownika sklepu oraz stosunki handlowe między DARS a klientem. Ogólne warunki są zgodne z Ustawą o poborze opłat drogowych, Ustawą o ochronie konsumentów (Dziennik Ustaw Republiki Słowenii, nr 98/04 - oficjalny tekst jednolity, 114/06 - ZUE, 126/07, 86/09, 78 /11, 38/14, 19/15, 55/17 - ZKolT i 31/18), Ustawą o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw Republiki Słowenii, nr94/07- oficjalny tekst jednolity oraz177 /20), rozporządzeniem (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawą o komunikacji elektronicznej (Dziennik Ustaw Republiki Słowenii, nr109/12,110/13,40 /14- ZIN-B,54/14- decyzją Sądu Administracyjnego,81/15i40/17), Ustawą o ogólnym postępowaniu administracyjnym (Dziennik Ustaw Republiki Słowenii, nr24/06- oficjalny tekst jednolity,105/06- ZUS-1 ,126/07,65/08,8/10,82/13i175/20- ZIUOPDVE) oraz Ogólnym aktem o poborze opłat drogowych (Dziennik Ustaw Republiki Słowenii, nr 178/21). 

2.    Winieta elektroniczna (dalej e-winieta)

2.1    Obowiązek uiszczenia opłaty drogowej za określony okres korzystania z dróg płatnych powstaje z chwilą wjazdu na płatną drogę pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Opłata za przejazd drogą płatną zostaje przez płatnika uiszczona poprzez nabycie e-winiety dla odpowiedniej klasy opłat przed wjazdem na płatną drogę.

2.2    E-winieta jest powiązanym z numerem rejestracyjnym i krajem rejestracji pojazdu, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, niezależnie od maksymalnej dopuszczalnej masy przyczepy, ograniczonym w czasie prawem do korzystania z drogi płatnej.

2.3    E-winiety są wydawane dla różnych klas opłat, na dwanaście kolejnych miesięcy (e-winieta roczna), sześć kolejnych miesięcy (e-winieta półroczna), jeden miesiąc (e-winieta miesięczna) lub siedem kolejnych dni (e-winieta tygodniowa).

2.4    Pojazdy jednośladowe mogą korzystać z e-winiet rocznych, półrocznych lub tygodniowych, pojazdy dwuśladowe zaś z rocznych, miesięcznych lub tygodniowych.

2.5    E-winietę można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego DARS pod adresem   https://evinjeta.dars.si,  w punktach sprzedaży DARS oraz w punktach sprzedaży autoryzowanych partnerów handlowych.

3.    Sklep internetowy i zakupy online

3.1    Od 1 grudnia 2021 sklep internetowy Dars jest dostępny w języku słoweńskim, angielskim, niemieckim, włoskim i chorwackim, a od 1 stycznia 2022 także w języku węgierskim, polskim, czeskim, słowackim, rumuńskim i rosyjskim. 

3.2    Online e-winiety można kupić wyłącznie w sklepie internetowym Dars, niezależnie od kraju, w którym klient dokonuje zakupu.

3.3    E-winietę można kupić w sklepie internetowym za pomocą natychmiastowej płatności kartą płatniczą lub kredytową, portfela elektronicznego, serwisu PayPal lub faktury proforma o ograniczonej ważności. Obowiązujące sposoby płatności są publikowane w odpowiedniej witrynie na stronie internetowej   https://evinjeta.dars.si  .

3.4    W przypadku zakupu za pomocą płatności natychmiastowej istnieje również możliwość ustalenia natychmiastowej ważności nabytej e-winiety. W przypadku zakupu przelewem pierwszy możliwy termin wejścia w życie danej e-winiety to cztery (4) dni robocze od dnia wystawienia faktury proforma.

3.5    Zakup e-winiety w sklepie internetowym możliwy jest tylko w euro.

3.6    Do zakupu e-winiety w sklepie internetowym nie jest wymagana rejestracja, ale Klient musi podać DARS działający adres e-mail oraz potwierdzić zamiar zakupu e-winiety, klikając w link, który DARS automatycznie wysyła na podany adres e-mail. W opisanym przypadku DARS potrzebuje adresu e-mail Klienta wyłącznie w celu przesłania Klientowi rachunku oraz potwierdzenia zakupu e-winiety w formie elektronicznej.

3.7    Kupując e-winietę, klient najpierw określa klasę opłat dla pojazdu, dla którego chce kupić e-winietę, następnie wybiera rodzaj e-winiety (tygodniowa, miesięczna, roczna, półroczna) i wyznacza początek okresu ważności e-winiety. Następnie wpisuje kraj rejestracji oraz numer rejestracyjny pojazdu, dla którego kupuje e-winietę. Numer rejestracyjny pojazdu należy wprowadzić dwukrotnie, aby zminimalizować możliwość błędu.

3.8    Początek okresu ważności winiety można ustalić z wyprzedzeniem do 30 dni od dnia zakupu.

3.9    Przed zakończeniem zakupu (płatności) procedurę można powtórzyć, aby kupić kolejną winietę. W ten sposób podczas jednej transakcji można nabyć do 500 e-winiet. Każda wybrana e-winieta jest dodawana do koszyka, a płatność dokonywana jest za wszystkie e-winiety jednocześnie.

3.10    W przypadku, gdy do podanego numeru rejestracyjnego przypisana jest już e-winieta ważna w tym samym okresie, system wyświetla ostrzeżenie, jednak jeśli Klient życzy sobie dokupić kolejną identyczną e-winietę, może to ostrzeżenie zignorować.

3.11    Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych. W przypadku wprowadzenia i zatwierdzenia błędnych danych DARS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje prawne, jakie z tego wynikną.

4.    Rejestracja w sklepie internetowym

4.1    Do korzystania z dodatkowych funkcji sklepu internetowego niezbędna jest rejestracja. W przypadku rejestracji osoby fizycznej należy obowiązkowo podać imię i nazwisko, opcjonalnie Klient może także podać swój adres. W przypadku osób prawnych i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą obowiązkowe jest podanie nazwy Klienta, numeru PESEL, numeru NIP lub numeru identyfikacji VAT, jeśli Klient jest płatnikiem VAT, oraz adresu Klienta.

4.2    Zarejestrowany Klient może w każdej chwili zaktualizować dane, na podstawie których zarejestrował swój profil.

4.3    Klienci zarejestrowani kupują e-winietę w taki sam sposób jak klienci niezarejestrowani (patrz: punkt 3 niniejszego regulaminu).

4.4    Dars d. d. zbiera, przechowuje i w inny sposób przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie na potrzeby świadczenia usług przez sklep internetowy, dostępny pod adresem https://evinjeta.dars.si, w celu usprawnienia korzystania z serwisu, a także do celu / celów, na które, użytkownicy serwisu wyrażą zgodę. Warunki te zostały szerzej opisane w punkcie 18 niniejszych Warunków Ogólnych oraz w Polityce Prywatności, z którą mogą się Państwo zapoznać tutaj.

5.    Płatność, środki płatnicze, wystawianie faktur i potwierdzeń zakupu e-winiety

5.1    Po wybraniu e-winiet klient określa, w jaki sposób dokona płatności. Zakup możliwy jest za pomocą następujących sposobów płatniczych:
-    karty debetowej lub kredytowej,*
-    portfela elektronicznego,*
-    usługi PayPal oraz
-    przelewu na konto DARS na podstawie faktury proforma.**

* lista kart kredytowych i debetowych oraz portfeli elektronicznych, za pomocą których możliwy jest zakup e-winiety, została opublikowana na stronie https://evinjeta.dars.si
** w przypadku płatności przelewem na konto DARS początek okresu ważności e-winiety można ustalić najwcześniej 4 dni robocze od wygenerowania faktury proforma.

5.2    Po dokonaniu natychmiastowej płatności (za pomocą karty płatniczej lub kredytowej, portfela elektronicznego lub usługi PayPal) generowana jest faktura, a dla każdej zakupionej przez kKienta e-winiety - potwierdzenie jej zakupu. W przypadku zakupu bez rejestracji faktura oraz potwierdzenia zakupu e-winiety zostaną przesłane w formie pliku PDF na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zakupu.

5.3    W przypadku, gdy zakupu dokonuje zarejestrowany Klient, faktura oraz potwierdzenie zakupu e-winiety są przechowywane w formie elektronicznej bezpośrednio na jego koncie.  O wygenerowaniu dokumentów Klient jest powiadamiany e-mailem. Po zalogowaniu się na konto użytkownika Klienci mają możliwość przeglądania i pobierania dokumentów w formacie PDF przez cały ustawowy okres przechowywania tych dokumentów.

5.4    Zarejestrowani klienci mogą wybrać wystawienie e-faktury za swój zakup. Jeżeli Klient wybierze wystawienie e-faktury i jest zarejestrowany jako osoba fizyczna, może otrzymać e-fakturę zgodnie z eSLOG w swoim profilu użytkownika. Klient będący osobą prawną otrzymuje e-fakturę zgodnie z eSLOG za pośrednictwem pośrednika Bizbox. E-fakturę może także pobrać zgodnie z eSLOG ze swojego profilu użytkownika. Wybierając import dokumentów za pośrednictwem Bizbox, Klient wyraża zgodę na   Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę ZZI d. o. o.  

5.5    Zarejestrowany klient może również dokonać zakupu na podstawie faktury proforma, w którym to przypadku za zakupione e-winiety płaci przelewem bankowym. W takiej sytuacji najszybszy możliwy termin rozpoczęcia ważności e-winiety to cztery (4) dni robocze od wygenerowania faktury proforma.

Po wpisaniu wymaganych danych (klasa opłaty  pojazdu, rodzaj  e-winiety, data rozpoczęcia okresu ważności e-winiety, kraj  rejestracji pojazdu oraz  numer  rejestracyjny pojazdu) i  wybraniu płatności  na podstawie faktury proforma, Klient drogą mailową otrzymuje fakturę proforma wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewu  (kwota, dane banku, numer referencyjny płatności, termin płatności). Najpóźniejszy termin opłacenia faktury proforma ustalany jest automatycznie na podstawie daty rozpoczęcia ważności e-winiety, którą to datę ustala Klient. 

Po  terminowym  otrzymaniu wpłaty na (wskazany w fakturze proforma) rachunek bankowy zarządca dróg płatnych połączy wpłatę z fakturą, a e-winieta  zacznie obowiązywać  od dnia wskazanego podczas zakupu. W tym czasie wystawiany jest również rachunek oraz potwierdzenie zakupu e-winiety, do których Klient ma dostęp poprzez swoje konto użytkownika.

W przypadku, gdy opłacając fakturę proforma Klient nie poda prawidłowego numeru referencyjnego, e-winiety zostaną wygenerowane tylko wtedy, gdy DARS pomimo błędnie wprowadzonego numeru referencyjnego połączy płatność z fakturą proforma w terminie tj. do rozpoczęcia okresu ważności e-winiety. W przeciwnym razie e-winiety nie zostaną wygenerowane, a pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe Klienta. 

Kwota przelewu musi być równa kwocie wskazanej na fakturze proforma, w przeciwnym razie e-winiety nie zostaną wygenerowane, a pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe klienta. Środki wpłacone przez Klienta po wygaśnięciu faktury proforma również zostaną zwrócone na konto. Za koszty administracyjne poniesione w wyniku zwrotu DARS ma prawo wystawić Klientowi rachunek. W takim przypadku na rachunek Klienta przelana zostanie kwota pomniejszona o koszty administracyjne. Wysokość kosztów określona jest w   Cenniku usług DARS  . 

Jeżeli dokonując przelewu, Klient poda nieprawidłową kwotę i/lub numer referencyjny zlecenia, jeżeli kwota zostanie przelana na niewłaściwe konto lub jeżeli faktura proforma nie zostanie opłacona w terminie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz niniejszymi Warunkami ogólnymi DARS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wprowadzenia nieprawidłowych danych lub opóźnienia płatnościach.

6.    Ustalenie klasy opłat pojazdu

6.1    Klasyfikację pojazdów, za przejazd których opłata pobierana jest za pomocą e-winiety, określa słoweńskie Rozporządzenie w sprawie dróg płatnych i opłat drogowych (Dziennik Ustaw Republiki Słowenii, nr 77/16, 63/17, 14/18, 74/18, 78/19, 105/20 i 178/21). Pojazdy są podzielone na trzy klasy opłat:
-    pierwsza klasa opłat: pojazdy jednośladowe z przyczepą lub bez;
-    druga klasa opłat A: pojazdy mieszkalne i dwuśladowe o wysokości nad przednią osią nieprzekraczającej1,30 m, o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony, z przyczepą lub bez;  
-    druga klasa opłat B: pojazdy dwuśladowe o wysokości nad przednią osią przekraczającej1,30 m, o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony, z przyczepą lub bez.

6.2    Aby określić klasę opłat drogowych pojazdu, dla którego kupowana jest e-winieta, użytkownicy portalu internetowego   https://evinjeta.dars.si   mają do dyspozycji listę wszystkich marek i modeli lub typy pojazdów, które są lub były w sprzedaży u autoryzowanych dealerów pojazdów w Republice Słowenii i zgodnie z charakterystyką fabryczną lub na podstawie wstępnego pomiaru pojazdu należą do klasy opłat drogowych 2B. DARS aktualizuje listę na bieżąco.

6.3    Aktualizacje wykazu zmierzonych pojazdów obowiązują od daty wprowadzenia danego typu pojazdu na listę. W przypadku, gdy Klient kupi e-winietę o klasie opłaty 2A przed datą umieszczenia danego typu pojazdu na liście, może korzystać z kupionej e-winiety do czasu jej wygaśnięcia, nawet jeśli po umieszczeniu pojazdu na liście należy on do klasy opłat 2B.

6.4    Jeżeli dana marka, model lub typ pojazdu nie znajdują się w wykazie zmierzonych pojazdów, pojazd taki uważa się za należący do klasy opłaty 2A.

6.5    Przed każdym zakupem nowej winiety elektronicznej Klient musi sprawdzić, do której klasy opłat drogowych zaliczany jest jego pojazd.

6.6    Aby ułatwić wybór klasy pojazdu, na stronie internetowej   https://evinjeta.dars.si   oraz w sklepie internetowym dostępne jest również narzędzie służące do określania klasy opłat pojazdu. Klient wybiera z listy markę, model i w razie potrzeby rok produkcji pojazdu, a system informuje, do której klasy opłat pojazd ten został zaklasyfikowany. Jeżeli danej marki, modelu lub typu pojazdu nie nie ma na rozwijanej liście, pojazd taki należy do klasy opłat 2A.

6.7    W przypadku niektórych marek, modeli lub typów pojazdów system może zwrócić dodatkowe powiadomienia dotyczące ustalenia klasy opłat. Klient jest zobowiązany do działania zgodnie z tym, co jest napisane w powiadomieniu.

7.    Dodawanie e-winiet do konta użytkownika i usuwanie e-winiet z konta użytkownika

7.1    E-winiety zakupione przez zarejestrowanego Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego są automatycznie dodawane do jego konta użytkownika. Klient może nimi zarządzać zgodnie z Ogólną ustawą o opłatach drogowych oraz z niniejszymi Ogólnymi warunkami.

7.2    Zarejestrowany klient może opcjonalnie dodać do swojego konta użytkownika e-winiety zakupione za pomocą innych kanałów sprzedaży lub w ramach anonimowego zakupu za w sklepie internetowym.

7.3    Aby dodać e-winietę do swojego konta użytkownika, klient musi podać kraj rejestracji oraz numer rejestracyjny pojazdu, z którym e-winieta jest powiązana, a także numer identyfikacyjny dodawanej e-winiety. W przeciwnym razie nie ma możliwości dodania e-winiety do konta użytkownika.

7.4    Jeżeli e-winieta jest zarejestrowana lub dodana do konta innego użytkownika, Klient może dodać tę e-winietę do swojego konta wyłącznie za uprzednią zgodą poprzedniego Klienta. Procedura została opisana w punkcie 12 niniejszych Warunków ogólnych.

7.5    Zgodnie z tą samą procedurą klient może w dowolnym momencie zrezygnować z dostępu do dowolnej e-winiety widocznej na jego koncie użytkownika. W takim przypadku traci możliwość zarządzania dodatkowymi funkcjami tej e-winiety.

7.6    Usunięta e-winieta może zostać ponownie dodana do konta użytkownika w każdej chwili, na warunkach określonych w niniejszym punkcie Warunków ogólnych.

7.7    Usunięcie e-winiety z konta użytkownika w żaden sposób nie wpływa na jej ważność ani na inne informacje o e-winiecie.

8.    Zmiany danych dotyczących e-winiety

8.1    W sklepie internetowym zarejestrowani Klienci mają możliwość zmiany danych wyłącznie tych e-winiet, których okres ważności nie rozpoczął się w dniu zakupu winiety.

8.2    W przypadku e-winiet, o których mowa w pkt. 7.1, istnieje możliwość zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, z którym e-winieta jest powiązana, lub zmiany daty rozpoczęcia okresu ważności e-winiety, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem okresu jej ważności. W przypadku zmiany daty rozpoczęcia okresu ważności e-winiety istnieje ograniczenie polegające na konieczności ustalenia nowego terminu przypadającego najpóźniej 30 dni od dnia dokonania zmiany przez Klienta.

8.3    Zmiana musi zostać zatwierdzona przez Klienta w sklepie internetowym. Po zatwierdzeniu zmiany na koncie użytkownika Klienta pojawi się potwierdzenie zmiany. O zmianie DARS powiadamia Klienta automatycznie za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail,podany przez Klienta w procesie rejestracji.

8.4    Postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie do wszystkich e-winiet, które Klient dodał do swojego konta użytkownika zgodnie z poprzednim punktem Warunków ogólnych.

9.    Rezygnacja z zakupu

9.1    Klient, który zakupił e-winietę i jako datę rozpoczęcia okresu ważności e-winiety wyznaczył dzień późniejszy od dnia zakupu, może odstąpić od umowy kupna aż do momentu rozpoczęcia okresu ważności winiety i wystąpić o zwrot pełnej kwoty zakupu.

9.2    Wniosek o odstąpienie od zakupu może zostać złożony do DARS wyłącznie w przypadku e-winiet, które zostały zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego lub w dowolnym punkcie sprzedaży DARS. Wniosek składany jest za pośrednictwem konta użytkownika (w przypadku zarejestrowanych Klientów sklepu internetowego). Może także zostać złożony pisemnie lub ustnie za pomocą protokołu w dowolnym punkcie sprzedaży DARS, w godzinach jego pracy, lub pocztą na adres Dars, d. d., Dunajska 7, 1000 Lublana, Słowenia. 

9.3    W przypadku e-winiet zakupionych w punktach sprzedaży autoryzowanych dealerów odstąpienie od zakupu jest możliwe wyłącznie w punkcie sprzedaży, w którym klient nabył e-winietę, niezależnie od tego, czy zarejestrowany Klient sklepu internetowego dodał kupioną e-winietę do swojego konta użytkownika (zgodnie z punktem 7 niniejszych warunków ogólnych). W takim przypadku warunki zwrotu określa autoryzowany sprzedawca.

9.4    W procesie składania wniosku za pośrednictwem sklepu internetowego Klient wpisuje lub określa:
-    imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z numerem identyfikacji podatkowej, adresem i krajem zamieszkania lub siedziby firmy;
-    kod identyfikacyjny e-winiety będącej przedmiotem odstąpienia od zakupu;
-    numer rachunku za zakup e-winiety, będącej przedmiotem odstąpienia od zakupu;
-    numer rejestracyjny oraz kraj rejestracji pojazdu, dla którego zakupiono e-winietę, będącą przedmiotem odstąpienia od zakupu;
-    nazwę i adres banku, numer rachunku bankowego (IBAN), na zostaną zwrócone środki oraz kod BIC (SWIFT) banku;
-    opcjonalne dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) dla łatwiejszej i szybszej realizacji zwrotu.

Do wniosku jako dowód zakupu należy dołączyć rachunek lub kopię rachunku za zakup e-winiety, będącej przedmiotem odstąpienia od zakupu.

9.5    W przypadku zasadności wniosku o odstąpienie od zakupu DARS zwróci kwotę na wskazane przez Klienta konto, nie później niż w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

9.6    DARS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność wprowadzonych przez Klienta danych bankowych. Jeśli w procesie  rezygnacji z zakupu e-winiety Klient poda błędny numer konta bankowego, będzie zobowiązany sam pokryć wszystkie koszty powstałe w wyniku zwrotu.

9.7    Jeżeli rozpoczął się już okres ważności e-winiety, nie ma możliwości odstąpienia od jej zakupu.

10.    Ustawienie przypomnienia o rozpoczęciu okresu ważnościu lub wygaśnięciu e-winiety

10.1    Zarejestrowani Klienci sklepu internetowego mogą dla dowolnej e-winiety zapisanej na ich koncie użytkownika włączyć powiadomienia o rozpoczęciu okresu ważności lub wygaśnięciu e-winiety.

10.2    Przypomnienia można odbierać na dwa sposoby: e-mailem lub SMS-em na wybrany numer telefonu.

10.3    Przypomnienia ustawiane są dla każdej e-winiety osobno i mogą być wysyłane na dowolny adres e-mail lub numer telefonu.

10.4    Dla każdego przypomnienia możliwe jest określenie jednokrotnego, dwukrotnego lub trzykrotnego powiadomienia, w dowolnych odstępach czasu. Jeśli klient nie określi liczby powiadomień i długości odstępów pomiędzy nimi, zostaną one wysłane zgodnie z ustawieniami domyślnymi. W przypadku rozpoczęcia okresu ważności e-winiety są to: dzień rozpoczęcia okresu ważności, trzy (3) dni przed rozpoczęciem okresu ważności e-winiety oraz sześć (6) dni przed rozpoczęciem okresu ważności e-winiety. W przypadku wygaśnięcia e-winiety są to: dzień wygaśnięcia, trzy (3) dni przed wygaśnięciem e-winiety oraz sześć (6) dni przed wygaśnięciem e-winiety.

10.5    Na numery rozpoczynające się od słoweńskiego numeru kierunkowego (+386) powiadomienia wysyłane są w języku słoweńskim. W przypadku pozostałych numerów powiadomienia wysyłane są w języku angielskim.

10.6    W przypomnieniu o rozpoczęciu okresu ważności e-winiety zawarta jest informacja o pierwszym dniu ważności e-winiety, a zatem o dacie, począwszy od której Klient może korzystać z autostrad i dróg ekspresowych za pomocą pojazdu o numerze rejestracyjnym, do którego e-winieta została przypisana.

10.7    W przypomnieniu o wygaśnięciu e-winiety zawarta jest informacja o ostatnim dniu ważności e-winiety, a zatem dacie, do której Klient może korzystać z autostrad i dróg ekspresowych za pomocą pojazdu o numerze rejestracyjnym, do którego e-winieta została przypisana.

10.8    Przypomnienia mają charakter informacyjny i Klienci w żadnym wypadku nie są zobowiązani do zakupu nowej e-winiety. Powiadomienie o wygaśnięciu ważności e-winiety ma na celu zwrócenie uwagi, że aby nadal korzystać z płatnych dróg za pomocą pojazdu o numerze rejestracyjnym, z którym powiązana jest e-winieta, Klient jest zobowiązany nabyć nową e-winietę. Usługa jest bezpłatna.

11.    Zmiany danych pojazdów (moje pojazdy)

11.1    Zarejestrowani klienci mają dostęp do funkcji Moje pojazdy, w ramach której mogą wprowadzać numery rejestracyjne pojazdów i łączyć je w grupy w celu późniejszego zakupu nowych e-winiet, powiązania z istniejącymi e-winietami lub po prostu w celu przejrzenia floty pojazdów.

11.2    Funkcja Moje pojazdy ogranicza się wyłącznie do ułatwienia przeglądu pojazdów klientom posiadającym dużą flotę. Celem tej funkcji jest ułatwienie korzystania z portalu   https://evinjeta.dars.si   i sklepu internetowego.

11.3    Pojazdy można dodawać i usuwać z listy, a niektóre ich dane można zmieniać bez ograniczeń, nawet jeśli dany pojazd ma już przypisaną e-winietę.

11.4    Dodanie lub usunięcie pojazdu z listy oraz zmiana danych pojazdu w żaden sposób nie wpływają na ważność zakupionych e-winiet oraz na żadne inne informacje o pojedynczej e-winiecie.

12.    Przeniesienie prawa do przeglądania e-winiet

12.1    Zarejestrowany klient sklepu internetowego może w każdej chwili przenieść prawo do przeglądania e-winiety, którą zgodnie z pkt. 7 niniejszych Warunków ogólnych dodał do swojego konta użytkownika, na innego zarejestrowanego użytkownika sklepu internetowego.

12.2    Aby przenieść prawo do przeglądania e-winiety na innego zarejestrowanego użytkownika sklepu internetowego, Klient musi podać swój adres e-mail, na który zostanie wysłany bezpieczny link, klikając w który Klient potwierdza przeniesienie. Po potwierdzeniu e-winieta zostanie przeniesiona na konto użytkownika drugiego Klienta, o czym Klient pierwotny zostanie powiadomiony drogą mailową.

12.3    W wyniku przeniesienia prawa do przeglądania e-winiety na innego zarejestrowanego użytkownika sklepu internetowego, na użytkownika tego przechodzi także prawo do zarządzania tą e-winietą zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Oznacza to, że zarejestrowany użytkownik będzie będzie miał wgląd we wszystkie dane dotyczące e-winiety, które zostaną mu przekazane. Tej czynności nie można cofnąć.

12.4    Prawo do przeglądania e-winiety może zostać ponownie przeniesione na pierwotnego użytkownika tylko przez obecnego posiadacza tego prawa.

12.5    Przeniesienie prawa do przeglądania e-winiety w żaden sposób nie wpływa na jej ważność, klasę opłat, numer rejestracyjny pojazdu, z którym e-winieta jest powiązana, ani jakiekolwiek inne informacje o e-winiecie.

13.    Zwrot proporcjonalnej części wartości e-winiety

13.1    Jeżeli pojazd o numerze rejestracyjnym, z którym powiązana jest roczna lub półroczna e-winieta, zostanie wyrejestrowany z rejestru pojazdów przed wygaśnięciem winiety lub jeśli tablica rejestracyjna tego pojazdu zostanie zniszczona, ukradziona  lub zgubiona, właściciel lub posiadacz pojazdu może wystąpić o zwrot proporcjonalnej niewykorzystanej wartości półrocznej lub rocznej e-winiety, licząc od dnia wyrejestrowania pojazdu lub wydania nowych tablic rejestracyjnych do dnia  wygaśnięcia  winiety.

Właścicielowi personalizowanych tablic rejestracyjnych przysługuje zwrot proporcjonalnej części wartości e-winiety rocznej lub półrocznej, jeżeli nowy pojazd, na którym ma być umieszczona personalizowana tablica rejestracyjna, należy do innej klasy opłat.  

13.2    Wniosek o zwrot proporcjonalnej części wartości e-winiety można złożyć wyłącznie do DARS. Wniosek składany jest za pośrednictwem konta użytkownika (w przypadku zarejestrowanych Klientów sklepu internetowego). Może także zostać złożony pisemnie lub ustnie za pomocą protokołu w dowolnym punkcie sprzedaży DARS, w godzinach jego pracy, lub pocztą na adres Dars, d. d., Dunajska 7, 1000 Lublana, Słowenia.

13.3    Składając wniosek o zwrot proporcjonalnej części wartości e-winiety, Klient musi podać następujące informacje:
-    imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z numerem identyfikacji podatkowej, adresem i krajem zamieszkania lub siedziby firmy;
-    kod identyfikacyjny e-winiety, będącej przedmiotem zwrotu proporcjonalnej części wartości; 
-    numer rejestracyjny oraz kraj rejestracji pojazdu, dla którego zakupiono e-winietę, będącej przedmiotem zwrotu proporcjonalnej części wartości;
-    nazwę i adres banku, numer rachunku bankowego, na który zostanie  zwrócona proporcjonalna część wartości winiety elektronicznej, oraz kod BIC (SWIFT) banku; 
-    opcjonalne  dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) dla łatwiejszej i szybszej realizacji zwrotu.

Do wniosku należy dołączyć kopię rachunku za zakup e-winiety, będącej przedmiotem wniosku o zwrot proporcjonalnej części jej wartości. 

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem sklepu internetowego, Klient musi także wskazać numer i wystawcę rachunku za zakup e-winiety, będącej przedmiotem wniosku o zwrot proporcjonalnej części jej wartości . Obowiązkowe jest dołączenie kopii rachunku, w przeciwnym razie złożenie wniosku w opisany sposób nie jest możliwe.

13.4    Klient może zażądać zwrotu proporcjonalnej części wartości e-winiety rocznej lub półrocznej w terminie 30 dni od dnia wyrejestrowania pojazdu z ewidencji lub od dnia wydania nowych tablic rejestracyjnych o innym oznaczeniu, lub od daty rejestracji nowego pojazdu. Jeżeli Klient nie złoży wniosku w terminie, wniosek zostanie odrzucony.

13.5    Za rozpatrzenie wniosku o zwrot proporcjonalnej części wartości e-winiety DARS ma prawo pobrać opłatę  w wysokości  6 euro (z VAT). Opłata jest naliczana,  jeśli  DARS częściowo lub w całości przychyli się do wniosku  o zwrot  proporcjonalnej części wartości e-winiety . W takim przypadku kwota proporcjonalnej wartości e-winiety zostanie pomniejszona o koszty administracyjne, a następnie przelana na Państwa konto bankowe. Jeżeli koszty administracyjne przekraczają proporcjonalną część wartości e-winiety, zwrot nie zostanie zrealizowany, a e-winieta zachowa ważność do czasu jej  wygaśnięcia . 

13.6    W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem konta użytkownika w Sklepie internetowym i pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez DARS, Klient na swoje konto otrzyma powiadomienie o wysokości proporcjonalnej części wartości e-winiety, notę uznaniową oraz rachunek za opłatę administracyjną, o czym zostanie powiadomiony drogą mailową. 

Jeżeli klient prześle wniosek pocztą lub złoży go w punkcie sprzedaży DARS, a we wniosku wskaże swój adres e-mail, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez DARS, zawiadomienie o wysokości części proporcjonalnej, notę uznaniową i rachunek za opłatę administracyjną otrzyma w formie elektronicznej (plik PDF) na wskazany adres e-mail. Takie samo postępowanie ma miejsce w przypadku złożenia wniosku e-mailem na adres   evinjeta@dars.si  .

W pozostałych przypadkach zawiadomienie o wysokości części proporcjonalnej, notę kredytową oraz rachunek za opłatę administracyjną Klient otrzyma listownie na podany adres.

13.7    Niezależnie od sposobu złożenia wniosku, DARS prześle Klientowi  wszystkie dokumenty administracyjne listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zgodnie ze słoweńską Ustawą o ogólnym postępowaniu administracyjnym, jeżeli od ich doręczenia zacznie upływać termin. Zarejestrowani klienci sklepu internetowego będą mieli dostęp do dokumentów również za pośrednictwem swojego konta użytkownika.

13.8    Jeśli Dars przychyli się do wniosku (częściowo lub w całości) i jeśli Klient podał dokładne dane konta bankowego do przelewu, kwota zwrotu zostanie zwrócona najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

13.9    DARS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przelanie zwrotu proporcjonalnej części wartości e-winiety na konto innej osoby z powodu błędnie podanych danych rachunku bankowego. Konsekwencje w tym przypadku w pełni ponosi Klient.

13.10    Użytkownicy portalu internetowego https://evinjeta.dars.si mają dostęp do narzędzia wyliczającego kwotę zwrotu proporcjonalnej części wartości e-winiety. Wyliczenie ma charakter informacyjny i dokonywane jest na podstawie danych wprowadzanych przez Klienta. Obliczenie kwoty zwrotu proporcjonalnej części wartości e-winiety ma charakter informacyjny i opiera się na danych, wprowadzonych do przez użytkownika portalu evinjeta.dars.si. W przypadku gdy klient skorzysta z prawa do zwrotu proporcjonalnej części wartości e-winiety, a administrator dróg płatnych pozytywnie rozpatrzy wniosek, kwota ustalona w procedurze sprawdzającej może różnić się od niniejszego obliczenia.

14.    Zwolnienia z opłat drogowych

14.1    Z uiszczania opłat drogowych zwolnione są następujące pojazdy lub transporty:
-    transport za pomocą pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów eskortujących, w tym pojazdów eskortowanych, 
-    transport za pomocą pojazdów wojskowych Armii Słowenii, 
-    transport za pomocą obcych pojazdów wojskowych, wykonujących zadania obronne, międzynarodowych sił pokojowych oraz pojazdów wykonujących inne zadania obronne, jeżeli tak przewidują umowy międzynarodowe,
-    transport w celu udzielenia pomocy humanitarnej osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi lub konfliktem zbrojnym, zarówno w stanie wojny, jak i pokoju oraz
-    transport za pomocą pojazdów należących do zarządcy dróg płatnych, służących do utrzymywania dróg płatnych i wykonywania czynności związanych z opłatą drogową,

14.2    Pojazdy wykorzystywane do transportu niepodlegającego opłatom drogowym nie potrzebują e-winiety, ale przed skorzystaniem z drogi płatnej muszą zostać zarejestrowane w systemie.

Rejestracji takich pojazdów w systemie e-winiet Klient może dokonać samodzielnie, jeśli zarejestruje się jako użytkownik sklepu internetowego.

Po zarejestrowaniu pojazdów w systemie e-winiet Klient musi złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty drogowej, w którym podaje powód, dla którego wnioskuje o zwolnienie. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dowody wymagane do podjęcia decyzji o zwolnieniu z opłat drogowych ze względu na rodzaj przejazdu, którego dotyczy zwolnienie, oraz dostarczyć wszystkie niezbędne informacje (czas przejazdu, trasa przejazdu itp.).

14.3    O rozpatrzeniu wniosku Klient zostanie powiadomiony drogą mailową, a dokument zatwierdzający lub odmawiający zwolnienia z uiszczenia opłaty drogowej będzie również dostępny na koncie użytkownika Klienta.

14.4    Wniosek o zwolnienie z opłat drogowych można także złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu w dowolnym punkcie sprzedaży DARS, w oficjalnych godzinach pracy punktu, lub pocztą na adres Dars, d. d., Dunajska 7, 1000 Lublana, Słowenia. Jeżeli Klient poda we wniosku swój adres e-mail, o rozpatrzeniu wniosku zostanie poinformowany drogą mailową.

14.5    Jeśli przed rozpoczęciem okresu zwolnienia lub podczas okresu zwolnienia ulegną zmianie jakiekolwiek dane lub fakty dotyczące konkretnego pojazdu lub transportu, Klient ubiegający się o zwolnienie z opłaty drogowej musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie DARS. Informację należy przesłać za pośrednictwem konta użytkownika w sklepie internetowym, na adres e-mail   occn@dars.si   lub pocztą na adres Dars d. d., Dunajska 7, 1000 Lublana, Słowenia.

15.    Składanie wniosków

15.1    Zarejestrowani Klienci mogą zgłaszać wszelkie wnioski, pytania i sugestie za pośrednictwem sklepu internetowego.

15.2    Wnioski podzielono na kategorie, z których Klient wybiera jedną najlepiej pasującą do jego wniosku. Kategorie te to: wniosek o zwrot proporcjonalnej części wartości e-winiety (patrz pkt 13), odstąpienie od zakupu e-winiety (patrz pkt 9), wniosek o zwolnienie z opłaty drogowej (patrz pkt 14), wniosek o wystawienie kopii faktury, wniosek o zwolnienie z podatku VAT oraz pytanie ogólne.

15.3    Wnioskodawca może powiązać swój wniosek z konkretną e-winietą lub wystawionym rachunkiem, co zaznacza podczas składania wniosku. Dokładne przypisanie i opis wniosku mogą skrócić czas jego rozpatrywania i spowodować, że Klient szybciej otrzyma odpowiedź.

15.4    Po potwierdzeniu zgłoszenia wniosek jest przekazywany do właściwego działu DARS w celu rozpatrzenia. Klient jest informowany o pomyślnym złożeniu wniosku drogą mailową.

15.5    W sprawie wniosków rozpatrywanych zgodnie z prawem regulującym ogólne postępowanie administracyjne, DARS będzie decydował w przepisowych terminach. Pozostałe wnioski będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym terminie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji.

15.6    Status wniosku można sprawdzić na koncie użytkownika w sklepie internetowym. Powiadomienie o statusie wniosku ma charakter wyłącznie informacyjny.

16.    Pliki cookie

16.1    Strona https://evinjeta.dars.si używa plików cookie. Są to niewielkie pliki, zapisywane w Państwa komputerze lub urządzeniu mobilne podczas Państwa wizyty na stronie. Dzięki nim, gdy ponownie odwiedzą Państwo stronę https://evinjeta.dars.si, będziemy mogli rozpoznać Państwa powrót i umożliwić lepsze funkcjonowanie strony. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych ani informacji, dzięki którym mogłoby dojść do Państwa identyfikacji. Pliki cookie nie są przez nas przekazywane osobom trzecim.

16.2    Strona https://evinjeta.dars.si używa następujących plików cookie.
 

ŹródłoNazwa pliku cookieCelCzas obowiązywania
Drupal SESS<hash>Zapisuje informacje o zalogowanym użytkowniku. 24 dni
Drupal cookie-agreed Określa, czy użytkownik wyraził zgodę na używanie plików cookie.100 dni
Drupal cookie-agreed-version Zapisuje plik cookie zawierający zgodę lub brak zgody użytkownika na użycie plików cookie.100 dni
Google analytics gid  Zbiera informacje o statystykach korzystania z serwisu (liczba odwiedzin, odwiedzone podstrony itp.).1 dzień
System e-winietSc59AccessToken Plik cookie do autoryzacji zalogowanego użytkownika.zgodnie z konfiguracją aplikacji. 
System e-winietxsrf-token-sc59 Zapobiega niedozwolonemu ustawianiu treści stron internetowych (tzw. Cross-Site-Request-Forgery). Nie zawiera żadnych informacji o użytkowniku.Czas trwania sesji
System e-winietcookieconsent_status  Potwierdzenie użycia plików cookie.100 dni

 

16.3    Podczas pierwszej wizyty na stronie https://evinjeta.dars.si zobaczą Państwo baner na dole strony, na którym informujemy, że do swojego działania strona wykorzystuje pliki cookies. Oferujemy Państwu możliwość zezwolenia na wykorzystywanie plików cookie lub zablokowania ich.

16.4    Nawet jeśli wyrazili Państwo zgodę na używanie plików cookie, zawsze mogą Państwo całkowicie je usunąć lub wyłączyć za pomocą ustawień w swojej przeglądarce. Instrukcja znajduje się w sekcji pomocy Państwa przeglądarki. W przypadku całkowitej dezaktywacji plików cookie niektóre funkcje na stronie https://evinjeta.dars.si mogą nie działać.

17.     Ochrona danych osobowych

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. [Spółka Autostrad Republiki Słowenii], Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, udziela informacji o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania ze sklepu internetowego.

Administrator danych osobowych:Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Słowenia
Dane kontaktowe osoby uprawnionej do ochrony danych osobowych:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Dunajska cesta 7, 1000 Lublana, Słowenia

E-mail: dpo@dars.si

Cel przetwarzania danych osobowych:
 • Rejestracja użytkowników systemu e-winiet,
 • zakup określonego rodzaju (okresu) e-winiety dla pojazdu(-ów) o określonym numerze rejestracyjnym, dla określonej klasy opłaty, z ustaleniem pierwszego dnia okresu ważności, z:
  • natychmiastową płatnoścą kartą debetową lub
  • wygenerowaniem faktury proforma, opłacanej na rachunek bankowy,
 • zamówienie powiadomień o rozpoczęciu okresu ważności i wygaśnięciu e-winiety,
 • składaniem wniosków o zwrot proporcjonalnej części wartości e-winiety,
 • składaniem wniosków o odstąpienie od zakupu e-winiety,
 • składaniem wniosków o przeniesienie e-winiety na lub od innego użytkownika,
 • zmianą danych użytkownika (np. adresu lub kontaktu).
Kategorie osób, których dotyczą dane osobowe:Użytkownicy strony lub osoby odwiedzające stronę https://evinjeta.dars.si oraz użytkownicy, którzy zarejestrują się w systemie.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 • Art. 6 ust. 1 pkt (a) i art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (osobista zgoda osoby fizycznej);
 • art. 6 ust. 1 pkt (b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 • art. 6 ust. 1 pkt (c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 • Art. 46 ust. 2 pkt 3 słoweńskiej Ustawy o poborze opłat (które dane mogą być przetwarzane w ewidencji).
Użytkownicy lub kategorie użytkowników danych osobowych, jeśli występują:
 • Umowny podmiot przetwarzający dane w celu utrzymania serwera;
 • umowny podmiot przetwarzający dane w celu utrzymania aplikacji;
 • umowny podmiot przetwarzający dane w celu utrzymania strony internetowej;
 • umowny podmiot przetwarzający dane w celu sprzedaży e-winiet.
Okres przechowywania danych osobowych lub, gdy wskazanie okresu nie jest możliwe, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu:Dwa lata od wygaśnięcia winiet elektronicznych.
Dane dotyczące adresu IP urządzenia, z którego dokonano zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, zostaną usunięte w ciągu 30 dni od sprzedaży winiety elektronicznej.
Informacja o prawach użytkownika do żądania dostępu do danych osobowych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych, lub prawie sprzeciwu i prawie do przeniesienia danych:Za pomocą pisemnego wniosku złożonego do administratora mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia 
lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych.
Informacja o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Informacja o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania:Zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub profilowanie nie są realizowane.
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:Skargę mogą Państwo złożyć do Komisarza ds. Informacji w formie pisemnej na adres: Dunajska 22, 1000 Lublana, Słowenia lub e-mailem: gp.ip@ip-rs.si

 

Administrator Państwa danych osobowych  będzie przetwarzał podane dane osobowe wyłącznie w celu poboru opłat drogowych (określonych w tabeli powyżej). Dane będą przechowywane w ustawowym okresie lub do cofnięcia zgody. Prosimy, aby korzystając z prawa dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawa do przenoszenia danych lub wnoszenia ewentualnych skarg, kontaktowali się Państwo z osobami wymienionymi w punkcie 19 niniejszych Warunków ogólnych.

Więcej o sposobie postępowania z danymi osobowymi  mogą Państwo przeczytać w Polityce prywatności DARS d. d., która jest dostępna tutaj.

18.    Kontakt

18.1    W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów odwiedzający portal internetowy   https://evinjeta.dars.si   oraz użytkownicy sklepu internetowego mogą zwrócić się o pomoc do Infolinii dotyczącej opłat drogowych. Dostępna jest 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, pod numerem telefonu +386 (01) 518 8 350 oraz mailowo   evinjeta@dars.si  . Na powyższy adres e-mail kierowane są także wiadomości utworzone za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://evinjeta.dars.si.

18.2    Jeśli wszyscy operatorzy Infolinii są zajęci, rozmowa zostanie umieszczona w kolejce, a Klient zostanie powiadomiony, na którym miejscu kolejki się znajduje.

18.3    Na e-mail przesłany na adres e-mail   evinjeta@dars.si  DARS zobowiązuje się odpowiedzieć najpóźniej w ciągu dwóch (2) dni roboczych.

Polityka prywatności