Vrácení zůstatkové hodnoty e-známky

Vrácení zůstatkové hodnoty e-známky je možné pouze u ročních nebo půlročních e-známek. Pokud je vozidlo s registrační značkou, na kterou je vázána roční nebo půlroční e-známka, vyřazeno z registru vozidel před uplynutím její platnosti, může vlastník nebo držitel vozidla požádat provozovatele zpoplatněné silnice o vrácení zůstatkové hodnoty roční nebo půlroční e-známky za období ode dne vyřazení vozidla z registru vozidel do dne uplynutí její platnosti.

Totéž platí, pokud vozidlu s registrační značkou, na niž je vázána e-známka, vydal před uplynutím platnosti e-známky příslušný orgán novou registrační značku s jiným označením (např. z důvodu odcizení nebo ztráty registrační značky). Zůstatková hodnota se v tomto případě počítá ode dne vydání nové registrační značky do konce platnosti elektronické dálniční známky.

Vračilo sorazmernega dela
Jestliže vozidlo odhlásíte z registru vozidel, můžete vložit 
žádost o vrácení zůstatkové hodnoty roční (nebo půlroční) e-známky.

U vozidel registrovaných ve Slovinské republice získá provozovatel zpoplatněných silnic potřebné informace z moci úřední, přímo nahlédnutím do registru motorových vozidel.

Pokud bylo vozidlo registrováno v zahraničí, musí žadatel o vrácení zůstatkové hodnoty elektronické dálniční známky k žádosti přiložit také potvrzení příslušného orgánu v dané zemi, že vozidlo bylo vyřazeno z registru motorových vozidel, a ověřený překlad tohoto potvrzení do slovinštiny.

Pokud dojde k převodu vlastnictví vozidla na nového vlastníka nebo držitele vozidla spolu s registrační značkou vozidla, ke kterou je roční nebo půlroční e-známka vázána, nemá předchozí vlastník nebo držitel vozidla nárok na vrácení zůstatkové hodnoty e-známky. Stejně tak nemá vlastník nebo držitel vozidla nárok na vrácení zůstatkové hodnoty roční nebo půlroční e-známky, jestliže je e-známka vázána na dočasnou zkušební registrační značku.

Žádost o vrácení zůstatkové hodnoty e-známky můžete podat v e-shopu, do kterého se musíte zaregistrovat. Žádost můžete podat také na prodejních místech společnosti Dars (DarsGo servisech) nebo ji můžete podat poštou s tím, že vyplníte formulář, vytisknete jej, podepíšete a spolu s kopií účtu za nákup e-známky zašlete na adresu DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s označením "K e-známce".

DARS jako provozovatel zpoplatněných silnic má nárok na náhradu, kterou zaplatí vlastník nebo držitel vozidla za vyřízení žádosti o vrácení zůstatkové hodnoty roční nebo půlroční e-známky. Provozovatel zpoplatněné silnice vyplatí vlastníkovi nebo držiteli vozidla zůstatkovou hodnotu roční nebo půlroční e-známky sníženou o náhradu nákladů ve výši 6 EUR (včetně DPH).

Pokud společnost DARS žádost vyhoví, obdrží zákazník e-mailem nebo poštou oznámení o částce, která bude poslána na jeho bankovní účet. Vrácení zůstatkové hodnoty e-známky proběhne nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy DARS žádosti vyhoví.

Žádost o vrácení zůstatkové hodnoty e-známky musí být podána nejpozději 30 dnů poté, co bylo vozidlo vyřazeno z evidence nebo co byla vydána nová registrační značka s jiným označením. K žádosti musíte přiložit účet za nákup e-známky, u níž žádáte o vrácení peněz.