Seznam změřených vozidel

test

Výška vozidla nad přední nápravou je vzdálenost mezi zemí a nejvyšším bodem vozidla v rovině kolmé k ose souměrnosti nápravy předních kol, jak je znázorněno na obrázku výše.

Společnost Dars na těchto internetových stránkách pravidelně aktualizuje seznam všech značek a modelů nebo typů vozidel, která jsou nebo byla prodávána autorizovanými prodejci vozidel v Republice Slovinsko a která podle továrních charakteristik nebo na základě předběžného měření určitého vozidla patří do druhé mýtné třídy B.  Aktualizace seznamu měřených vozidel jsou platné ode dne zveřejnění každého typu vozidla v seznamu.

Pokud byla elektronická dálniční známka pro takové vozidlo zakoupena před datem zveřejnění typu vozidla v seznamu, může zákazník tuto elektronickou dálniční známku používat až do konce její platnosti.

Pokud určitá značka, model nebo typ vozidla není uveden v seznamu měřených vozidel, je toto vozidlo zařazeno do mýtné třídy 2A.

Pokud je určitá značka, model nebo typ vozidla zařazen do seznamu poté, co pro něj zákazník již zakoupil elektronickou dálniční známku pro jinou mýtnou třídu A, může zákazník s touto elektronickou dálniční známkou používat zpoplatněné silnice až do konce její platnosti. Pro další používání zpoplatněných silnic musí pořídit elektronickou dálniční známku pro mýtnou třídu 2B. 

Pokud by vozidlo, které je podle seznamu měřených vozidel zařazeno do mýtné třídy 2B, mohlo spadat do nižší mýtné třídy z důvodu úprav nebo přestavby, je třeba provést úřední měření ve stálém měřícím místě společnosti Dars na adrese Grič 54, Lublaň, Slovinsko. Výsledek měření se zapíše do systému elektronických dálničních známek, a pokud vozidlo skutečně spadá do nižší mýtné třídy, obdrží zákazník potvrzení o měření.

Měření vozidel se provádí od pondělí do pátku v dopoledních hodinách do 14:00. Pro zajištění rychlejšího a hladšího průběhu měření nás laskavě předem informujte o termínu, v němž si přejete přivézt své vozidlo k měření, a to telefonicky na čísle +386 (01) 518 8 350 nebo e-mailem na adrese evinjeta@dars.si.

Postup měření výšky vozidla nad přední nápravou

Měření všech vozidel v provozu a vozidel přivezených řidiči k měření provádí společnost DARS d.d. certifikovaným měřicím zařízením (výrobce: LOTRIČ metrology, s.r.o.) na stálém měřicím místě ve slovinské  Lublani, na adrese Grič 54. Výsledky měření/měření musí zohledňují toleranci certifikovaného měřicího zařízení a možné odchylky od optimálních podmínek pro provádění měření výšky vozidla.

Meritev vozil
Měření vozidla provede společností DARS 
pověřená osoba s certifikovaným měřícím zařízením.

Přestavby a úpravy vozidel se zohlední, pokud bylo individuální přestavba  vozidla schálena a potvrzena příslušnou technickou zkušebnou zápisem do stávajícího prohlášení o vyhovujícím stavu vozidla nebo do technického průkazu vozidla, jak je stanoveno v předpisech týkajících se motorových vozidel.

Předepsané podmínky měření pro určení výšky vozidla: vozidla musí být měřena podle ustanovení bodu 6.3 normy SIST ISO 612-2000 a obecných ustanovení této normy týkající se samotného měření výšky vozidla (měření na vodorovné ploše, měření vozidel běžně vybavených pro jejich provoz, tlak v pneumatikách předepsaný při zatížení vozidla na jeho maximální přípustnou hmotnost, nezatížené vozidlo v provozním stavu) a ustanovení technické předpisů ke stanovení hmotností a rozměrů některých kategorií motorových a jejich přípojných vozidel (TSV-148 - bez zohlednění antén a sběračů).

 


 

Seznam změřených vozidel