Všeobecné podmínky používání internetového obchodu Společnosti pro dálnice ve Slovinské republice pro nákup elektronických dálničních známek

 

Platné od: 1. 12. 2021

1.    DARS

1.1    Majitelem a správcem webových stránek https://evinjeta.dars.si je Společnost pro dálnice ve Slovinské republice (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d., DARS). DARS je společnost zřízená Zákonem o Společnosti pro dálnice ve Slovinské republice (Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 97/10 a 40/12 – ZDARS-1) a odpovídá za výstavbu, údržbu a správu dálnic a rychlostních silnic v Republice Slovinsko. Jediným zakladatelem společnosti je Slovinská republika.

1.2    Identifikační číslo společnosti pro DPH je SI92473717, její sídlo je na adrese Cesta XIV. Divizije 4, SI-3000 Celje, Slovinsko, telefonní číslo +386(0)3 426 40 71, e-mailová adresa gp@dars.si. Hlavní činností společnosti dle standardní klasifikace činností je H52.210 – Podpůrná činnost v pozemní dopravě.

1.3    V souladu se Zákonem o výběru mýtného (Úřední věstník RS, č. 24/15, 41/17, 158/20 a 159/21) je společnost DARS provozovatelem zpoplatněných silnic, který spravuje a udržuje největší podíl povinně zpoplatněných silnic ve Slovinské republice a v rámci výkonu veřejné moci vydává elektronické dálniční známky k platbě mýtného za určitou dobu používání zpoplatněné silnice.

1.4    Elektronická dálniční známka a její logo jsou ochrannými známkami společnosti DARS. Veškeré informace a obrázky na webových stránkách https://evinjeta.dars.si podléhají ochraně autorských práv a jiným formám ochrany duševního vlastnictví. Mohou být reprodukovány výhradně pro nekomerční účely pod podmínkou, že budou respektována uvedená upozornění a veškerá další autorská práva. V případě jakékoliv reprodukce (kopírování, reprodukce, publikace, přenášení) musí být jako zdroj uvedena společnost DARS d. d.

1.5    Všeobecné podmínky vymezují činnost internetového obchodu společnosti DARS, práva a povinnosti uživatele a internetového obchodu a upravují obchodní vztahy mezi společností DARS a zákazníkem. Všeobecné podmínky jsou v souladu se Zákonem o výběru mýtného, Zákonem o ochraně spotřebitele (Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 98/04 – oficiálně konsolidovaný text, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18), Zákonem o ochraně osobních údajů (Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 94/07 – oficiálně konsolidovaný text a 177/20), Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, Zákonem o elektronických komunikacích (Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – rozhodnutí Ústavního soudu, 81/15 a 40/17), Zákonem o všeobecném správním řízení (Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 24/06 – oficiálně konsolidovaný text, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) a Všeobecným aktem o výběru mýtného (Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 178/21). 

2.    Elektronická dálniční známka (dálniční e-známka)

2.1    Povinnost platit mýtné v rámci výběru mýtného s ohledem na určitou dobu používání zpoplatněných komunikací vzniká vjezdem vozidla do maximální povolené hmotnosti 3 500 kg na zpoplatněnou komunikaci. Plátce mýtného zaplatí mýtné zakoupením dálniční e-známky platné pro příslušnou mýtnou třídu před vjezdem na zpoplatněnou komunikaci.

2.2    Dálniční e-známka je vázána na státní poznávací značku a stát registrace vozidla, jehož největší povolená hmotnost nepřesahuje 3 500 kg bez ohledu na největší povolenou hmotnost přívěsu, a vztahuje se na časově omezené právo požívat zpoplatněnou komunikaci.

2.3    Dálniční e-známky se vztahují na různé mýtné třídy a platí pro dvanáct po sobě následujících měsíců (roční dálniční e-známka), šest po sobě následujících měsíců (půlroční dálniční e-známka), jeden měsíc (měsíční dálniční e-známka) nebo sedm po sobě následujících dnů (týdenní dálniční e-známka).

2.4    Pro jednostopá vozidla lze použít roční, pololetní nebo týdenní e-známku a pro dvoustopá vozidla roční, měsíční nebo týdenní e-známku.

2.5    Elektronickou dálniční známku lze zakoupit prostřednictvím internetového obchodu DARS na internetové adrese https://evinjeta.dars.si, na prodejních místech DARS a na prodejních místech autorizovaných prodejních partnerů.

3.    Internetový obchod a on-line nákup

3.1    Internetový obchod DARS je od 1.12.2021 k dispozici v slovinském, anglickém, německém, italském a chorvatském jazyce, od 1.1.2022 také v maďarském, polském, českém, slovenském, rumunském a ruském jazyce. 

3.2    E-známky lze zakoupit online pouze v internetovém obchodě DARS bez ohledu na zemi, ve které zákazník nakupuje.

3.3    E-známku je možné zakoupit v internetovém obchodě okamžitou platbou prostřednictvím platební nebo kreditní karty, elektronické peněženky, služby PayPal nebo platbou podle nabídky s omezenou platností. Platné platební prostředky jsou zveřejněny na příslušném místě na webových stránkách https://evinjeta.dars.si.

3.4    V případě nákupu s okamžitou platbou je možné určit také okamžitou platnost takto zakoupené e-známky. V případě platby bankovním převodem je první možný datum vstupu v platnost e-známky čtyři (4) pracovní dny od data nabídky.

3.5    Nákup e-známky v internetovém obchodě je možný pouze v eurech.

3.6    Pro nákup e-známky v internetovém obchodě není nutná registrace, zákazník však musí mít a společnosti DARS poskytnout platnou e-mailovou adresu a prostřednictvím odkazu, který mu společnost DARS automaticky zašle, potvrdit svůj záměr zakoupit e-známku. V popsaném případě potřebuje společnost DARS e-mailovou adresu zákazníka výhradně z toho důvodu, aby zákazníkovi na tuto e-mailovou adresu mohla poslat účtenku za nákup a potvrzení o nákupu e-známky v elektronické podobě.

3.7    V procesu nákupu e-známky musí zákazník nejprve určit mýtnou třídu vozidla, pro které chce e-známku zakoupit, zvolit typ e-známky (týdenní, měsíční, roční, pololetní) a určit datum jejího vstupu v platnost. Následuje zadání státu registrace a státní poznávací značky vozidla, pro které si zákazník e-známku pořizuje. Státní poznávací značku vozidla je nutné zadat dvakrát, aby se minimalizovala možnost chyby při ověřování údajů.

3.8    Datum vstupu v platnost e-známky může být až 30 dní dopředu ode dne nákupu.

3.9    Před dokončením procesu nákupu (platbou) lze postup v rámci jednoho nákupu opakovat až pro 500 e-známek. Každá vybraná e-známka je přidána do nákupního košíku a platba bude provedena za všechny e-známky současně.

3.10    Pokud pro zvolenou státní poznávací značku a vybranou dobu platnosti již existuje platná elektronická dálniční známka, systém na to zákazníka upozorní, na jeho přání však lze navzdory tomu bez dalších omezení zakoupit další e-známku.

3.11    Za správnost zadaných údajů odpovídá výhradně zákazník. V případě nesprávných údajů nepřebírá DARS žádnou odpovědnost za následky, které v souladu se zákonem vyplynou ze zadání a potvrzení nesprávných údajů.

4.    Registrace v internetovém obchodě

4.1    Pro využívání dodatečných funkcí internetového obchodu je nutná registrace zákazníka. V rámci registrace je u fyzických osob povinné zadání jména a příjmení zákazníka, volitelně může zákazník uvést i svou adresu. U právnických osob a soukromých podnikatelů nebo osob, které vykonávají podnikatelskou činnost, jsou k registraci vyžadovány údaje o jménu nebo názvu zákazníka, IČ, DIČ nebo identifikační číslo pro DPH, je-li zákazník plátcem DPH, a adresa zákazníka.

4.2    Registrovaný zákazník může své údaje, se kterými se zaregistroval ve svém profilu, kdykoliv aktualizovat.

4.3    Nákup e-známky v případě registrace probíhá stejně jako u neregistrovaných zákazníků, popsaný je v bodě 3 těchto Všeobecných podmínek.

4.4    Společnost Dars d. d. bude shromažďovat, ukládat a jinak zpracovávat osobní údaje uživatelů výhradně pro potřeby poskytování elektronických služeb internetového obchodu, který je k dispozici na webových stránkách https://evinjeta.dars.si, pro zlepšení používání webu a za účelem/účely, pro které je zákazníci uživateli webu poskytnou na základě jejich souhlasu. Bližší informace jsou k dispozici v bodě 18 těchto Všeobecných podmínek a v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

5.    Platba, platební prostředky a vystavování faktur a účtenek za nákup e-známek

5.1    Po dokončení výběru e-známky musí zákazník určit, prostřednictvím kterého platebního prostředku chce provést nákup. Nákup lze provést prostřednictvím následujících platebních prostředků:
-    platební nebo kreditní karta,*
-    elektronickou peněženka,*
-    služba PayPal a
-    převod na účet společnosti DARS na základě cenové nabídky.**

* seznam kreditních a debetních karet a elektronických peněženek, se kterými je možné zakoupit e-známku, je k dispozici na webových stránkách https://evinjeta.dars.si
** v případě platby převodem na účet společnosti DARS na základě cenové nabídky lze platnost e-známky určit nejdříve 4 pracovní dny od data vytvoření nabídky.

5.2    Po provedení okamžité platby (platební nebo kreditní kartou, prostřednictvím elektronické peněženky nebo služby PayPal) se vygeneruje účtenka za nákup a za každou jednotlivou e-známku, kterou si zákazník zakoupí, také potvrzení o jejím zakoupení. V případě nákupu bez registrace budou účtenka a potvrzení o nákupu e-známky zaslány ve formátu PDF na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvede při nákupu.

5.3    Pokud zákazník nakupuje jako registrovaný uživatel, uloží se účtenka a potvrzení o nákupu e-známky v elektronické podobě přímo v jeho uživatelském účtu, e-mailem pak zákazník obdrží upozornění, že jsou oba dokumenty k dispozici. Jejich prohlížení a stahování ve formátu PDF je zákazníkům k dispozici, kdykoli se přihlásí do svého uživatelského účtu po zákonem určenou lhůtu, která je stanovena pro uchovávání těchto dokumentů.

5.4    Registrovaní zákazníci mohou zvolit vystavení e-účtenky za svůj nákup. Pokud zákazník ve svém uživatelském profilu označí žádost o vydání e-účtenky a je registrován jako fyzická osoba, může e-účtenku převzít v rámci systému eSLOG ve svém uživatelském profilu. Zákazník, který je právnickou osobou, obdrží e-účtenku v rámci systému eSLOG prostřednictvím zprostředkovatele Bizbox, e-účtenku může rovněž převzít ve svém uživatelském profilu. Pokud zvolí možnost stažení prostřednictvím zprostředkovatele Bizbox, souhlasí zákazník s Všeobecnými obchodními podmínkami pro služby elektronického obchodu společnosti ZZI d.o.o.

5.5    Registrovaný zákazník může nákup provést také na základě cenové nabídky, v tomto případě zakoupené e-známky zaplatí bankovním převodem. V tomto případě je první možný datum vstupu v platnost e-známky čtyři (4) pracovní dny od data vytvoření nabídky.

Po zadání požadovaných údajů (mýtná třída vozidla, typ e-známky, datum začátku platnosti e-známky, stát registrace a státní poznávací značka vozidla) obdrží zákazník, který zvolil možnost platby na základě cenové nabídky, na svou e-mailovou adresu cenovou nabídku, na které jsou uvedeny údaje pro uskutečnění platby (částka, bankovní údaje, reference platby, termín platby). Nejzazší termín platby podle cenové nabídky je automaticky stanoven podle data začátku platnosti e-známky, kterou určí zákazník. 

Když provozovatel zpoplatněné komunikace obdrží včasnou platbu na bankovní účet uvedený v nabídce a příslušně ji spojí s nabídkou, nabývá e-známka platnosti dnem, který zákazník určil v průběhu nákupu. Zároveň bude vystavena účtenka a potvrzení o zakoupení e-známky, obojí je zákazníkovi k dispozici v jeho uživatelském účtu.

Pokud zákazník při platbě podle nabídky neuvede správnou referenci platby, budou e-známky v souladu s nabídkou vytvořeny pouze v případě, že společnost DARS i přes chybně zadanou referenci včas, tj. do nabytí platnosti e-známky, spojí platbu s cenovou nabídkou. V opačném případě se e-známky nevytvoří a peníze budou vráceny na bankovní účet zákazníka. 

Uhrazená částka se musí rovnat částce uvedené na cenové nabídce, v opačném případě e-známky nebudou vytvořeny a peníze budou vráceny na bankovní účet zákazníka. Uhrazená částka zaplacená zákazníkem po skončení platnosti nabídky bude rovněž vrácena na účet zákazníka. Náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zaplacené částky může společnost DARS zákazníkovi zaúčtovat a vrátit mu odpovídajícím způsobem sníženou částku. Výše těchto nákladů je stanovena v Ceníku služeb DARS. 

Pokud zákazník při platbě nabídky uvede nesprávnou částku a/nebo referenci platby, pokud bude částka převedena na nesprávný účet nebo pokud nabídka nebude zaplacena včas, nepřebírá společnost DARS žádnou odpovědnost za následky nesprávného uvedení platebních údajů nebo pozdní platbu.

6.    Stanovení mýtné třídy vozidla

6.1    Řazení vozidel, za která se platí mýtné prostřednictvím elektronické dálniční známky, do mýtných tříd je stanoveno Vyhláškou o zpoplatněných silnicích a mýtném (Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 77/16, 63/17, 14/18, 74/18, 78/19, 105/20 a 178/21). Vozidla jsou zařazena do tří mýtných tříd, a sice:
-    první mýtná třída: jednostopá vozidla s přívěsem nebo bez přívěsu;
-    druhá mýtná třída A: karavany a dvoustopá vozidla s výškou vozidla nad první nápravou do 1,30 m, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 3 500 kg, s přívěsem nebo bez přívěsu;  
-    druhá mýtná třída B: karavany a dvoustopá vozidla s výškou vozidla nad první nápravou 1,30 m nebo více, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 3.500 kg, s přívěsem nebo bez přívěsu.

6.2    Pro stanovení druhé mýtné třídy vozidla, pro které si chce zákazník zakoupit e-známku, je uživatelům webového portálu https://evinjeta.dars.si k dispozici seznam všech značek a modelů nebo typů vozidel, které jsou nebo byly v prodeji u autorizovaných prodejců vozidel v Republice Slovinsko a podle továrních charakteristik a na základě předběžného měření takového vozidla patří do druhé mýtné třídy B. Společnost DARS tento seznam průběžně aktualizuje.

6.3    Aktualizace seznamu změřených vozidel platí od data zveřejnění jednotlivého typu vozidla na seznamu. Pokud byla pro takové vozidlo zakoupena e-známka mýtné třídy 2A přede dnem zařazení typu vozidla na seznam, může zákazník tuto e-známku používat až do konce její platnosti, a to i v případě, že při přidání na seznam bylo vozidlo zařazeno do mýtné třídy 2B.

6.4    Pokud určitá značka, model nebo typ vozidla není na seznamu, má se za to, že takové vozidlo patří do druhé mýtné třídy A.

6.5    Před každým nákupem nové elektronické dálniční známky je zákazník povinen prověřit, do jaké mýtné třídy je jeho vozidlo zařazeno.

6.6    Pro zlepšení uživatelské zkušenosti je na webových stránkách https://evinjeta.dars.si zákazníkům k dispozici pomocník pro určování mýtné třídy vozidla. Zákazník si ze seznamu vybere značku, model a případně rok výroby vozidla a systém ho informuje, do jaké mýtné třídy je takové vozidlo zařazeno. Pokud určitá značka, model nebo typ vozidla není na rozbalovacím seznamu, patří takové vozidlo do druhé mýtné třídy A.

6.7    Při výběru určitých značek, modelů nebo typů vozidel může systém prostřednictvím pomocníka zobrazit další upozornění popisující některá specifika ohledně stanovení mýtné třídy pro vybranou značku, model nebo typ vozidla. Zákazník je povinen před nákupem takové upozornění zohlednit a jednat v souladu s tím, co je v upozornění napsáno.

7.    Přidávání e-známek do uživatelského účtu a odebírání e-známek z uživatelského účtu

7.1    E-známky, které si registrovaný zákazník zakoupí prostřednictvím internetového obchodu, se automaticky přidají do jeho uživatelského účtu a zákazník je může spravovat v souladu se Všeobecným aktem o mýtném a těmito Všeobecnými podmínkami.

7.2    Registrovaný zákazník může do svého účtu libovolně přidávat e-známky zakoupené prostřednictvím jiných prodejních kanálů nebo v rámci anonymního nákupu prostřednictvím internetového obchodu.

7.3    Pro přidání e-známky do vlastního uživatelského účtu musí zákazník zadat stát registrace a státní poznávací značku vozidla, pro které byla zakoupena e-známka, a identifikátor (identifikační číslo) této e-známky. V opačném případě přidávání e-známek do uživatelského účtu není možné.

7.4    Pokud je e-známka zaregistrována nebo přidána k uživatelskému účtu jiného zákazníka, může zákazník tuto e-známku přidat do svého uživatelského účtu pouze s předchozím souhlasem původního zákazníka. Postup je popsán v bodě 12 těchto Všeobecných podmínek.

7.5    Stejným způsobem může zákazník ze svého uživatelského účtu kdykoliv odebrat přístup k jakékoli e-známce, která je dostupná v uživatelském účtu. V takovém případě ztrácí možnost spravovat další funkce pro tuto e-známku.

7.6    Odstraněnou e-známku může zákazník kdykoliv znovu přidat do svého uživatelského účtu za podmínek, které jsou uvedeny tomto bodě Všeobecných podmínek.

7.7    Odstranění e-známky z uživatelského účtu nijak neovlivňuje její platnost ani žádné další informace o e-známce.

8.    Změny údajů vztahujících se na e-známku

8.1    Registrovaní zákazníci mohou v internetovém obchodě měnit údaje vztahující se na e-známku pouze u těch e-známek, u kterých má zákazník nastavený datum začátku platnosti, který není shodný s datem nákupu a e-známka dosud nevstoupila v platnost.

8.2    U e-známek uvedených v bodě 7.1 je možné do začátku platnosti e-známky změnit státní poznávací značku vozidla, na které se vztahuje e-známka, a/nebo změnit datum vstupu v platnost e-známky. Při změně data začátku platnosti e-známky platí omezení, konkrétně že nové datum začátku platnosti lze stanovit maximálně 30 dnů od a včetně dne, kdy zákazník změnu provede.

8.3    Změnu musí zákazník potvrdit v internetovém obchodě. Po potvrzení změny obdrží zákazník potvrzení o změně údajů na e-známce ve svém uživatelském účtu. Společnost DARS o tom informuje zákazníka automatickým zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl během registrace.

8.4    Ustanovení tohoto bodu se vztahují na všechny e-známky, které zákazník přidal do svého uživatelského účtu v souladu s předchozím bodem těchto Všeobecných podmínek.

9.    Odstoupení od nákupu

9.1    Pokud zákazník určí den začátku platnosti e-známky, který není shodný s datem jejího zakoupení, může od kupní smlouvy odstoupit kdykoli do začátku platnosti zakoupené e-známky a požadovat vrácení peněz.

9.2    Žádost o odstoupení od nákupu lze podat společnosti DARS výhradně pro e-známky zakoupené prostřednictvím internetového obchodu nebo na jakémkoli prodejním místě DARS. Žádost se podává prostřednictvím uživatelského účtu registrovaného uživatele internetového obchodu, nebo písemně či ústně do protokolu na jakémkoliv prodejním místě DARS v oficiální pracovní době nebo poštou na adresu Dars, d. d., Dunajska 7, SI-1000 Lublaň, Slovinsko. 

9.3    U e-známek zakoupených na prodejních místech autorizovaných prodejců je odstoupení od nákupu možné pouze na prodejním místě, kde si zákazník e-známku zakoupil, bez ohledu na to, zda registrovaný uživatel internetového obchodu takovou e-známku následně v souladu s bodem 7 těchto Všeobecných podmínek přidal do svého uživatelského účtu. Podmínky a způsob vrácení kupní ceny v tomto případě určuje autorizovaný prodejce.

9.4    V procesu odesílání žádosti prostřednictvím internetového obchodu musí zákazník zadat nebo specifikovat:
-    jméno a příjmení nebo název společnosti s DIČ, adresu, PSČ a stát bydliště nebo sídla společnosti;
-    identifikátor e-známky, na kterou se vztahuje odstoupení od nákupu;
-    číslo účtenky za nákup e-známky, na kterou se vztahuje odstoupení od nákupu;
-    státní poznávací značku a stát registrace vozidla, pro které byla zakoupena e-známka, na kterou se vztahuje odstoupení od nákupu;
-    název a adresu banky, číslo běžného bankovního účtu (IBAN), na který bude provedeno vrácení peněz a BIC (SWIFT) kód banky;
-    volitelně kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) pro snadnější a rychlejší realizaci postupu vrácení peněz.

Zákazník je povinen přiložit účtenku nebo kopii účtenky za nákup e-známky, na kterou se vztahuje odstoupení od nákupu.

9.5    Pokud je žádost o odstoupení od nákupu oprávněná, vrátí společnost DARS kupní cenu na účet, který zákazník určí, a sice nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude žádosti vyhověno. 

9.6    Společnost DARS nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost zadaných údajů o bankovním účtu zákazníka. Pokud zákazník v procesu odstoupení od nákupu e-známky uvede nesprávný bankovní účet, hradí veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s vrácením kupní ceny.

9.7    Pokud e-známka již vstoupila v platnost, odstoupení od nákupu není možné.

10.    Nastavte si připomenutí pro datum začátku nebo konce platnosti e-známky

10.1    Registrovaní uživatelé internetového obchodu si mohou u jakékoli e-známky, která je dostupná v jejich uživatelském účtu, nastavit posílání připomenutí pro datum začátku a/nebo konce platnosti e-známky.

10.2    Připomenutí lze přijímat dvěma způsoby: e-mailem a/nebo prostřednictvím zpráv SMS na vybrané telefonní číslo.

10.3    Připomenutí se nastavují pro každou e-známku zvlášť a lze je dostávat na jakoukoli e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo.

10.4    Pro každé připomenutí je možné nastavit jedno, dvojí nebo trojí upozornění, a to v libovolných časových intervalech. Pokud zákazník neuvede počet připomenutí a jejich intervaly, budou zasílány dle výchozího nastavení. Při vstupu e-známky v platnost to bude: den vstupu v platnost, tři (3) dny před vstupem e-známky v platnost a šest (6) dnů před vstupem e-známky v platnost. Při vypršení platnosti e-známky to bude: den vypršení platnosti, tři (3) dny před vypršením platnosti e-známky a šest (6) dnů před vypršením platnosti e-známky.

10.5    Text připomenutí zasílaných prostřednictvím SMS zpráv na telefonní čísla se slovinským volacím kódem (+386) je ve slovinštině a na všechna ostatní telefonní čísla v angličtině.

10.6    Připomenutí ohledně začátku platnosti e-známky zákazníkovi připomíná první den, kdy e-známka nabývá platnosti a kdy může zákazník používat dálnice a rychlostní silnice s vozidlem státní poznávací značky, na kterou se vztahuje e-známka.

10.7    Připomenutí ohledně vypršení platnosti e-známky zákazníka upozorní na poslední den, kdy je e-známka ještě platná a kdy může zákazník ještě používat dálnice a rychlostní silnice s vozidlem státní poznávací značky, na kterou se vztahuje e-známka.

10.8    Připomenutí jsou pouze informativního charakteru a zákazníci nejsou v žádném případě povinni pořídit si novou e-známku, připomenutí je však upozorní, kdy je nákup nové e-známky nutný pro další používání zpoplatněných komunikací s vozidlem státní poznávací značky, na kterou se vztahuje e-známka. Tato služba je poskytována zdarma.

11.    Správa vozidel (moje vozidla)

11.1    Registrovaní zákazníci mají k dispozici funkci Moje vozidla, kde mohou libovolně zadávat státní poznávací značky vozidel a organizovat je do jednotlivých skupin pro pozdější nákup nových e-známek, propojení se stávajícími e-známkami nebo jen pro kontrolu vozového parku zákazníka.

11.2    Účel funkce Moje vozidla je omezen pouze na snazší přehled vozidel pro zákazníky, kteří provozují větší vozový park. Cílem je zajistit lepší uživatelskou zkušenost při používání portálu https://evinjeta.dars.si a internetového obchodu.

11.3    Vozidla lze přidávat a odebírat ze seznamu a některé jejich údaje lze bez omezení měnit, i když již mají přiřazené e-známky.

11.4    Přidání nebo smazání vozidla ze seznamu a změna údajů o vozidle nemají žádný vliv na platnost zakoupených e-známek ani jakékoli další informace o jednotlivých e-známkách.

12.    Převod práva nahlédnout do e-známek

12.1    Registrovaný uživatel internetového obchodu může právo nahlížet do e-známky, kterou si přidal do svého uživatelského účtu v souladu s bodem 7 těchto Všeobecných podmínek, kdykoli převést na jiného registrovaného uživatele internetového obchodu.

12.2    Zákazník, který chce převést právo nahlížet do e-známky na jiného registrovaného uživatele internetového obchodu, musí zadat jeho e-mailovou adresu, na kterou mu bude zaslán zabezpečený odkaz pro potvrzení převodu. Po potvrzení bude převedená e-známka přidána do jeho uživatelského účtu a zákazník, na kterého bylo převedeno právo náhledu, bude o úspěšném převodu informován e-mailem.

12.3    Převodem práva nahlížet do e-známky na jiného registrovaného uživatele internetového obchodu na tohoto uživatele přechází výlučné právo nakládat s touto e-známkou v souladu s ustanoveními těchto Všeobecných podmínek. Tím bude umožněno tomuto jinému registrovanému uživateli vidět veškeré údaje o e-známce, která na něj bude přenesena. Tento úkon nelze vrátit zpět.

12.4    Právo náhledu do e-známky může na původního uživatele opět převést pouze momentální držitel tohoto práva.

12.5    Převod práva náhledu do e-známky nijak neovlivňuje její platnost, mýtnou třídu, státní poznávací značku vozidla, na kterou se vztahuje, ani žádné další informace o e-známce.

13.    Vrácení poměrné části hodnoty e-známky

13.1    Je-li vozidlo se státní poznávací značkou, na kterou se vztahuje roční nebo pololetní e-známka, odhlášeno z registru vozidel před uplynutím doby její platnosti nebo pokud byla státní poznávací značka odcizena, zničena či ztracena, může majitel nebo držitel vozidla požadovat od provozovatele zpoplatněných komunikací vrácení poměrné části hodnoty roční nebo pololetní e-známky za období ode dne, kdy bylo vozidlo odhlášeno z registru vozidel nebo byla pro vozidla vydána nová státní poznávací značka, až do dne ukončení její platnosti.

Majitel státní poznávací značky má nárok na vrácení poměrné části hodnoty roční nebo pololetní e-známky, pokud patří nové vozidlo, jemuž byla přidělena státní poznávací značka, do jiné mýtné třídy.  

13.2    Žádost o vrácení poměrné části hodnoty e-známky lze podat pouze u společnosti DARS. Registrovaní uživatelé mohou žádost podat prostřednictvím svého uživatelského účtu v internetovém obchodě, nebo písemně či ústně do protokolu na jakémkoliv prodejním místě DARS v oficiální pracovní době nebo poštou na adresu Dars, d. d., Dunajska 7, 1000 Lublaň, Slovinsko.

13.3    Při podání žádosti o vrácení poměrné části hodnoty e-známky musí zákazník uvést následující údaje:
-    jméno a příjmení nebo název společnosti s DIČ, identifikačním číslem pro DPH, adresu, PSČ a stát bydliště nebo sídla společnosti;
-    identifikátor e-známky, na kterou se vztahuje vrácení poměrné části její hodnoty; 
-    státní poznávací značku a stát registrace vozidla, pro které byla zakoupena e-známka, na kterou se vztahuje vrácení poměrné části její hodnoty;
-    název a adresu banky, číslo běžného bankovního účtu, na který bude provedeno vrácení poměrné části hodnoty e-známky a BIC (SWIFT) kód banky; 
-    volitelně kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) kvůli snadnější a rychlejší realizaci postupu vrácení peněz.

Zákazník je povinen přiložit kopii účtenky za nákup e-známky, na kterou se vztahuje žádost o vrácení poměrné části hodnoty e-známky. 

Pokud je žádost podána prostřednictvím internetového obchodu, musí zákazník uvést také číslo a vystavovatele účtenky za nákup e-známky, na kterou se vztahuje žádost o vrácení poměrné části její hodnoty. Povinně musí přiložit také kopii faktury, jinak není postup podání žádosti popsaným způsobem možný.

13.4    Zákazník může požádat o vrácení poměrné části hodnoty roční nebo pololetní e-známky do 30 dnů ode dne smazání vozidla z registru vozidel nebo ode dne vydání nové a odlišné státní poznávací značky nebo ode dne přihlášení nového vozidla pod stejnou poznávací značkou. Pokud zákazník žádost nepodá včas, bude jeho žádost zamítnuta.

13.5    Společnost DARS je oprávněna si za zpracování žádosti o vrácení poměrné části hodnoty e-známky započítat poplatek ve výši 6 EUR (včetně DPH). Poplatek se započítá, pokud společnost DARS částečně nebo zcela vyhoví požadavku na vrácení poměrné části hodnoty e-známky. V tomto případě je zákazníkovi na jeho bankovní účet vyplacena částka poměrné části hodnoty e-známky snížená o poplatek, který si započítá provozovatel zpoplatněné komunikace. Pokud výše poplatku přesáhne poměrnou část hodnoty e-známky, postup vrácení poměrné části hodnoty e-známky a výpočet poplatku nebudou provedeny a e-známka zůstává v platnosti až do jejího vypršení. 

13.6    Podá-li zákazník požadavek prostřednictvím uživatelského účtu v internetovém obchodě, obdrží v případě, že DARS zcela jeho vyhoví požadavku, vyrozumění o výši poměrné části hodnoty e-známky, dobropis a účtenku za poplatek zaúčtovaný za zpracování požadavku ve svém uživatelském účtu, o čemž bude informován e-mailem. 

Pokud zákazník podá žádost poštou nebo na prodejním místě společnosti DARS a uvede v žádosti svou e-mailovou adresu, obdrží v případě, že společnost DARS zcela vyhoví jeho žádosti, vyrozumění o výši poměrné části hodnoty, dobropis a účtenku za poplatek zaúčtovaný za zpracování požadavku v elektronické podobě (soubor PDF) na uvedenou e-mailovou adresu. Stejným způsobem bude společnost DARS postupovat, pokud zákazník podá žádost prostřednictvím e-mailu na adresu evinjeta@dars.si.

V ostatních případech bude na poštovní adresu zákazníka zasláno vyrozumění o výši poměrné části, dobropis a účtenka za poplatek zaúčtovaný za zpracování požadavku.

13.7    Bez ohledu na způsob podání žádosti zašle společnost DARS účastníkovi řízení doporučeně s doručenkou všechny správní písemnosti, u kterých v souladu se Zákonem o obecném správním řízení, s datem jejich doručení začíná běžet jakákoliv lhůta. Registrovaným uživatelům internetového obchodu budou dokumenty k dispozici také v jejich uživatelském účtu.

13.8    Pokud společnost DARS zčásti nebo zcela vyhoví nároku a pokud zákazník uvedl přesné údaje o bankovním účtu pro převod peněz, bude vrácená částka vyplacena nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy společnost DARS zčásti nebo zcela vyhověla nároku.

13.9    Společnost DARS nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud je vyplacení poměrné části hodnoty e-známky z důvodu nesprávných údajů o bankovním účtu provedeno na účet jiné osoby. Následky v tomto případě v celém rozsahu ponese zákazník.

13.10    Uživatelé webového portálu https://evinjeta.dars.si mají přístup k informativnímu výpočtu výše poměrné části hodnoty e-známky, kde zákazník libovolně zadá požadované údaje potřebné pro výpočet. Výpočet částky je pouze informativního charakteru a vychází z údajů, které do nástroje pro výpočet zadá uživatel webového portálu https://evinjeta.dars.si. Uplatní-li zákazník své právo na vrácení poměrné části hodnoty e-známky a provozovatel zpoplatněné komunikace žádosti vyhoví, může se v případě zjištění odlišného skutkového stavu částka stanovená v rámci řízení o zpracování žádosti od tohoto výpočtu lišit.

14.    Osvobození od platby mýtného

14.1    Platbě mýtného nepodléhají pouze následující vozidla nebo způsoby dopravy:
-    doprava vozidly s právem přednostní jízdy a pro doprovodná vozidla, včetně doprovodných vozidel, 
-    doprava vojenskými vozidly slovinské armády, 
-    doprava cizími vojenskými vozidly k plnění úkolů obrany státu, mezinárodních mírových sil a jiných úkolů obrany a bezpečnosti, pokud tak stanoví mezinárodní smlouvy,
-    doprava vozidly za účelem humanitární pomoci osobám postiženým v době míru i války, kvůli přírodním nebo jinými katastrofám či ozbrojeným konfliktům,
-    doprava vozidly provozovatele zpoplatněných komunikací za účelem údržby zpoplatněných komunikací a výběru mýtného.

14.2    Vozidla používaná pro nezpoplatněnou dopravu nepotřebují e-známku, před použitím zpoplatněné komunikace však musí být zaregistrována v systému e-známek.

Registraci takových vozidel do systému e-známek může zákazník provést sám, pokud se zaregistruje jako uživatel internetového obchodu.

Po přihlášení vozidla do systému e-známek musí zákazník podat žádost o osvobození od platby mýtného a uvést důvod podání žádosti. Musí přiložit všechny doklady potřebné k rozhodnutí o osvobození od mýtného na základě druhu dopravy, na který se osvobození od mýtného vztahuje, a uvést všechny potřebné údaje (čas provozování dopravy, trasu dopravy atd.).

14.3    O vyřízení žádosti bude zákazník informován e-mailem a dokument o schválení nebo zamítnutí žádosti o osvobození od platby mýtného bude k dispozici také v jeho uživatelském účtu.

14.4    Žádost o osvobození od platby mýtného je možné podat také písemně či ústně do protokolu na jakémkoliv prodejním místě DARS v oficiální pracovní době nebo poštou na adresu Dars, d. d., Dunajska 7, SI-1000 Lublaň, Slovinsko. Pokud zákazník ve své žádosti uvede svou e-mailovou adresu, bude o vyřízení žádosti informován e-mailem.

14.5    Pokud se jakékoli údaje nebo skutečnosti, vztahující se k jednotlivému vozidlu nebo dopravě osvobozené od mýtného, změní před nebo během doby platnosti osvobození od platby mýtného, je zákazník, který uplatňuje osvobození od platby mýtného, povinen neprodleně informovat společnost DARS. Tato zpráva se zasílá prostřednictvím uživatelského účtu v internetovém obchodě, na e-mailovou adresu occn@dars.si nebo poštou na adresu Dars d. d., Dunajska 7, SI-1000 Lublaň, Slovinsko.

15.    Podávání žádostí

15.1    Prostřednictvím internetového obchodu mohou registrovaní uživatelé podávat různé žádosti, dotazy a podněty.

15.2    Žádosti jsou rozděleny do kategorií, ze kterých si zákazník může vybrat. Jedná se o následující kategorie: žádost o vrácení poměrné části hodnoty e-známky (viz bod 13), odstoupení od nákupu e-známky (viz bod 9), žádost o osvobození od mýtného (viz bod 14), žádost o vydání náhradní účtenky, žádost o osvobození od DPH a obecné otázky.

15.3    Žadatel může svou žádost propojit s konkrétní e-známkou nebo vystavenou účtenkou, o čemž se vyjádří během procesu podání žádosti. Přesné označení a popis žádosti může zkrátit dobu jejího vyřizování a zajistit, že zákazník na svou žádost dostane rychlejší odpověď.

15.4    Po potvrzení podání je žádost předána k vyřízení příslušnému oddělení DARS. O úspěšném podání žádosti je zákazník informován e-mailem.

15.5    O žádostech, které jsou vyřizovány podle zákona upravujícího obecné správní řízení, rozhodne společnost DARS v souladu s předepsanými lhůtami, a o všech ostatních žádostech co nejdříve po obdržení kompletní dokumentace.

15.6    Status žádosti je patrný z uživatelského účtu zákazníka v internetovém obchodě. Oznámení o statusu žádosti je výhradně informativního charakteru.

16.    Soubory cookie

16.1    Webové stránky https://evinjeta.dars.si používají soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které při vaší návštěvě ukládáme do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Při vaší opětovné návštěvě našich webových stránek https://evinjeta.dars.si pak můžeme rozpoznat váš návrat a díky souborům cookie zajistit lepší fungování a používání stránek. Soubory cookie neobsahují osobní údaje ani informace, které by umožňovaly vaši identifikaci. Naše vlastní soubory cookie nepředáme třetím stranám.

16.2    Webové stránky https://evinjeta.dars.si používají následující soubory cookie.

PůvodNázev souboru cookieÚčelŽivotnost
Drupal SESS<hash>Ukládá informace o přihlášeném uživateli.24 dnů
Drupal cookie-agreed Určuje, zda uživatel souhlasil s používáním souborů cookie nebo ne.100 dnů
Drupal cookie-agreed-version Uloží příslušnou verzi souboru cookie znamenající souhlas nebo nesouhlas uživatele s používáním souborů cookie.100 dnů
Google analytics gid  Shromažďuje informace o statistikách používání webu (počet návštěv, navštívené podstránky atd.1 den
Systém e-známkySc59AccessToken Autorizační soubor cookie pro přihlášeného uživatele.V souladu s konfigurací aplikace. 
Systém e-známkyxsrf-token-sc59 Zabraňuje neoprávněné konfiguraci obsahu webových stránek (tzv. Cross-Site-Request-Forgery). Ne obsahuje žádné údaje o uživateli.Doba trvání relace
Systém e-známkycookieconsent_status  Potvrzení používání souborů cookie.100 dnů

 

16.3    Při první návštěvě webových stránek https://evinjeta.dars.si vás pomocí banneru ve spodní části obrazovky upozorníme, že stránky ke svému fungování používají soubory cookie a zároveň vám umožníme používání souborů cookie povolit nebo zakázat.

16.4    I když jste jejich používání povolili, můžete v rámci nastavení vašeho prohlížeče soubory cookie kdykoli zcela vymazat nebo zakázat. Návod najdete v oddílu nápovědy vašeho prohlížeče. V případě úplné deaktivace souborů cookie nemusí některé funkce webových stránek https://evinjeta.dars.si fungovat.

17.    Ochrana osobních údajů

Společnost pro dálnice ve Slovinské republice (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.), Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovinsko v souladu s ustanoveními Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje informace o zpracování osobních údajů ve spojitosti s používáním internetového obchodu.

 

Správce osobních údajů:Společnost pro dálnice ve Slovinské republice (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.), Ulica XIV. divizije 4, SI-3000 Celje, Slovinsko
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Společnost pro dálnice ve Slovinské republice (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.), Dunajska 7, SI-1000 Lublaň, Slovinsko

E-mailová adresa: dpo@dars.si

Účel zpracování osobních údajů:
 • Registrace uživatelů do systému e-známek,
 • nákup určitého typu (délka platnosti) e-známky pro vozidlo(-a) s konkrétní státní poznávací značkou, pro určitou mýtnou třídu stanovením prvního dne platnosti na základě:
  • okamžité platby platební kartou nebo
  • vypracované cenové nabídky pro platbu na bankovní účet,
 • objednaného oznámení o vstupu v platnost a ukončení platnosti e-známky,
 • podávání žádostí o vrácení poměrné části hodnoty e-známky,
 • podávání žádosti o odstoupení od nákupu e-známky,
 • podávání žádosti o převod e-známky na nebo od jiného uživetele,
 • změna údajů uživatele (například adresa nebo kontaktní údaje).
Kategorie subjektů údajů:Uživatelé nebo návštěvníci webových stránek https://evinjeta.dars.si a uživatelé, kteří se zaregistrují do systému.
Právní základ pro zpracování osobních údajů:
 • bod (a) 1. odstavce 6. článku a 7. článek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (osobní souhlas subjektu údajů);
 • bod (b) 1. odstavce 6. článku Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů);
 • bod (c) 1. odstavce 6. článku Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje);
 • Třetí bod druhého odstavce 46. článku Zákona o mýtném (které údaje mohou být zpracovávány v registru).
Uživatelé nebo kategorie uživatelů osobních údajů, pokud existují:
 • smluvní zpracovatel údajů odpovědný za údržbu serveru;
 • smluvní zpracovatel údajů odpovědný za údržbu aplikace;
 • smluvní zpracovatel údajů odpovědný za údržbu webových stránek;
 • smluvní zpracovatel odpovědný za prodej e-známek.
Doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby:Dva roky po skončení platnosti e-známek.
Údaje o IP adrese zařízení, ze kterého byl nákup v internetového obchodu uskutečněn, budou vymazány do 30 dnů od prodeje e-známky.
Informace o existenci práv fyzické osoby požadovat přístup k osobním údajům a opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení, nebo existenci práva vznést námitku a práva na přenositelnost údajů:Na základě písemné žádosti můžete od správce požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich doplnění, opravy, omezení zpracování, výmaz vašich osobních údajů nebo můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů
Informace o předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:Údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
Informace o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování:Automatizované rozhodování a/nebo profilování se neprovádí.
Informace o právu podat stížnost kontrolnímu úřadu:Stížnost můžete podat u komisaře pro informace (informacijski pooblaščenec) na adrese: Dunajska 22, SI-1000 Lublaň, Slovinsko nebo e-mailem na adrese: gp.ip@ip-rs.si

 

Správce vašich osobních údajů bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze pro účely výběru mýtného (uvedené v tabulce výše) a uchovávat je zákonem předepsanou dobu nebo do odvolání souhlasu. Žádáme vás, abyste se pro uplatnění svého práva na přístup k údajům, opravu, omezení zpracování, vznesení námitky a na přenositelnost údajů popř. s případnými stížnostmi obrátili na kontaktní údaje uvedené v bodě 19 těchto Všeobecných podmínek.

Více informací o tom, jak společnost DARS d. d. nakládá s osobními údaji, si můžete přečíst v Politice ochrany soukromí DARS d. d., která je k dispozici zde.

18.    Kontakt

18.1    Návštěvníkům webového portálu https://evinjeta.dars.si a uživatelům internetového obchodu je pro řešení případných problémů nebo jakékoliv otázky k dispozici nepřetržitá podpora volacího centra pro výběr mýtného. Tato služba je k dispozici 24 hodin denně, všechny dny v roce, a sice na telefonním čísle +386 (01) 518 8 350 a na e-mailové adrese evinjeta@dars.si. Na tuto e-mailovou adresu lze mimo jiné zaslat zprávu, kterou je možné vytvořit prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách https://evinjeta.dars.si.

18.2    V případě, že budou v okamžiku telefonního hovoru zákazníka všichni operátoři volacího centra pro výběr mýtného obsazeni, bude hovor zařazen do fronty a zákazník bude informován o svém místě ve frontě.

18.3    Na email, který nám pošlete na e-mailovou adresu evinjeta@dars.si, společnost DARS odpoví nejpozději do dvou (2) pracovních dnů.

Zásady ochrany osobních údajů