Transport, osvobozený od placení mýta

Zákon o výběru mýta umožňuje něteré výjimky z ovinnosti platit mýto. Jak je zapsáno v článku 9, mýto se neplatí za:

  • přepravu  vozidly s předností a doprovodnými vozidly, včetně doprovázených vozidel,
  • přepravu vojenskými vozidly slovinské armády,
  • přepravu zahraničními vojenskými vozidly za účelem plnění úkolů obrany státu, účasti v mezinárodních mírových silách a plněním dalších úkolů obrany a bezpečnosti, pokud tak stanoví mezinárodní smlouvy,
  • přepravu vozidly s účelem plnění úkolů humanitární pomoci osobám postiženým v době míru nebo války, přírodními nebo jinými katastrofami nebo ozbrojenými konflikty, a
  • přepravu ve vozidlech provozovatele zpoplatněných silnic za účelem provádění údržby zpoplatněných silnic a výběru mýta.

To znamená, že taková vozidla nepotřebují e-známku, ale musí být před použitím zpoplatněné silnice  v systému e- známky zaregistrována. Jak ttomuto požadaku vyhovět, je popsáno níže.

Zákazník, který uplatňuje osvobození od placení mýta, musí provozovateli zpoplatněné silnice oznámit veškeré změny týkající se konkrétního osvobození od placení mýtna.

Vozila s prednostjo

Vozidla s  předností

Vozidla s právem přednostní jízdy a doprovodná vozidla, včetně doprovodných vozidel, jsou všechna vozidla bez ohledu na zemi jejich registrace, která jsou vybavena zvláštními výstražnými světly podle předpisů upravujících pravidla silničního provozu, nebo vozidla, která při plnění naléhavých úkolů  používají zvláštní světelné a zvukové signály v souladu s těmito předpisy. Registraci vozidel s právem přednostní jízdy v systému elektronických dálničních známek provádí orgán, který tato vozidla používá při své činnosti, a to buď prostřednictvím webového portálu (je nutná registrace), nebo zasláním seznamu těchto vozidel protřednictvím elektronického formuláře "Zprostředkování seznamu vozidel s právem přednostní jízdy, doprovodných vozidel a vozidle pro doprovod" operačnímu středisku pro kontrolu mýta na e-mailovou adresu occn@dars.si, které je zaregistruje do systému elektronických dálničních známek.

Vozidla slovinské armády

Jedná se o všechna vozidla, která jsou označena poznávacími značkami vozidel slovinské armády. Registraci těchto vozidel do systému elektronických vinět provede orgán, který tato vozidla používá při plnění svých úkolů, a to buď prostřednictvím webového portálu (je nutná registrace), nnebo zasláním seznamu těchto vozidel protřednictvím elektronického formuláře "Zprostředkování seznamu vozidel s právem přednostní jízdy, doprovodných vozidel a vozidle pro doprovod" operačnímu středisku pro kontrolu mýta na e-mailovou adresu occn@dars.si, které je zaregistruje do systému elektronických dálničních známek.
 

Humanitarni prevozi

Humanitární transport

Placení mýta jsou rovněž osvobozena vozidla používaná pro humanitární pomoc lidem postiženým v míru či válce, přírodními nebo jinými katastrofami nebo ozbrojenými konflikty. V případě humanitárního transportu je třeba žádost o osvobození od placení mýta z důvodu přepravy humanitární pomoci vyplnit elektronicky v e-shopu po předchozí registraci, nebo formulář a požadované přílohy zaslat na e-mailovou adresu occn@dars.si, případně faxem na číslo +386 5 700 25 08. Po schválení v Operačním centru mýtné kontroly jsou vozidla zaregistrována v systému elektronickýchznámek a po dobu trvání osvobození od placení mýta nepotřebují elektronickoudálniční známku. V případě zamítnutí žádosti Operačním centrem mýtné kontroly nebo v případě jejího pozdního podání musí mít vozidla při jízdě po zpoplatněných komunikacích platnou e-známku.  Vozidla musí mít platnou elektronickou dálniční známku i v případě, kdy po zpoplatněné komunikaci pojedou mimo období, na které byla osvobozena od placení mýta.

Tuja vojaška vozila

Cizí vojenská vozidla

Osvobození od mýta lze rovněž uplatnit u zahraničních vojenských vozidel používaných pro obranu státu, pro účast v mezinárodních mírových silách a k dalším obranným a bezpečnostním úkoům podle ustanovení mezinárodních smluv. Provoz těchto vozidel musí příslušný orgán oznámit nejméně 24 hodin před vjezdem cizích vojenských vozidel do zpoplatněné silniční sítě vyplněním formuláře "Oznámení o přepravě cizích vojenských sil" a zaslat jej Operačnímu centru mýtné kontroly na e-mailovou adresu occn@dars.si. Po potvrzení Operačním centrem mýtné kontroly se vozidla zaregistrují do systému elektronických dálničních známek na dobu trvání osvobození od placení mýta. V případě zamítnutí žádosti Operačním centrem mýtné kontroly nebo v případě jejího pozdního podání musí mít vozidla při jízdě po zpoplatněných komunikacích platnou e-známku.  Vozidla musí mít platnou elektronickou dálniční známku i v případě, kdy po zpoplatněné komunikaci pojedou mimo období, na které byla osvobozena od placení mýta.

Vozila za vzdrževanje avtocest

Vozidla provozovatele
zpoplatněných cest

Od mýta jsou rovněž osvobozena vozidla provozovatele zpoplatněných silnic používaná pro údržbu zpoplatněných silnic a výběru mýta. Tato vozidla zadává do systému e-známky oprávněná osoba provozovatele zpoplatněných silnic.